Slider prestamo ECO profesionales 2022
Más información Préstamo ECO Profesionales

En què pots invertir per millorar el teu negoci?

 Millores de l'eficiència energètica en habitatges i locals.

 • Aïllaments tèrmics.
 • Calefacció eficient.
 • Il·luminació de baix consum.
 • Fonts d'energia renovable.
 • Etc.

 Compra de vehicle ecològic nou:
Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc.

 

 Adquisició d'electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Quines són les principals despeses energètiques d'un negoci?

 • Climatització.
 • Ordinadors.
 • Aigua calenta.
 • Il·luminació.
 • Ascensors.
 • Altres.
Gràfica amb es principals despeses energètiques d'un negoci? Climatització. Ordinadors. Aigua calenta. Il·luminació. Ascensors. Altres.

Quins són els beneficis d'invertir en eficiència energètica?

 • Reduir fins a un 20%* la tributació de l'IBI si aconsegueixes el certificat d'eficiència energètica.
 • Reduir la despesa en il·luminació fins a un 80%, implantant la tecnologia LED.
 • Reduir la despesa en climatització fins a un 35%, mitjançant aïllaments tèrmics específics i sistemes de calefacció / refrigeració més eficients.
 • Estalviar fins a un 50% en la factura de l'aigua.

Què pots aconseguir amb el préstec ECO?

 • Reduir el CONSUM d'energia no renovable.
 • Millorar el RENDIMENT d'instal·lacions.

*El descompte màxim del 20% aplicable a l'IBI és per a edificis que acreditin un certificat energètic A.

Características prestamo ECO Profesionales 2024

 

PRÉSTEC ECO
Professionals

 • Import: fins a 200.000 €. En la modalitat online l'import màxim a sol·licitar és de 30.000 €.
 • Termini de devolució: fins a 10 anys. Amb possibilitat de fins a 1 any de carència de capital.
 • Tipus d'interès: variable, fins a Euribor + 3,00%1
 • Comissió d'obertura:  0,50% (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

EXEMPLES REPRESENTATIUS

Euribor a un any publicat en el BOE el 03-06-2024 (3,680%). Revisió amb periodicitat anual.
Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Data d'emissió: juny de 2024.

Les TAEs Variables s'han calculat sota la hipòtesi que l'Euríbor a un any no varia, per tant, les TAEs Variables variaran amb les revisions del tipus d'interès. Tanmateix, les TAEs Variables variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 7,008% fins a 7,112%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 250,00€ 982,53€ 982,46€ 7,112% 9.201,73€ 8.951,73€ 59.201,73€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 600,00€ 1.617,00€ 1.617,28€ 7,034% 35.832,28€ 35.232,28€ 155.832,28€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 1.000,00€ 2.289,32€ 2.289,19€ 7,008% 75.718,27€ 74.718,27€ 275.718,27€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 7,070% fins a 7,383%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 250,00€ 18€ 982,53€ 982,46€ 7,383% 9.561,73€ 8.951,73€ 59.561,73€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 600,00€ 18€ 1.617,00€ 1.617,28€ 7,141% 36.408,28€ 35.232,28€ 156.408,28€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 1.000,00€ 18€ 2.289,32€ 2.289,19€ 7,070% 76.438,27€ 74.718,27€ 276.438,27€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

I si sol·licites el préstec per a l'adquisició d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès.

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 6,991% fins a 7,933%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Coste total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 250,00€ 976,67€ 976,57€ 7,933% 10.229,95€ 8.600,10€ 60.229,95€
120.000€ 96 mesos 275,97€ euribor + 2,75% 600,00€ 1.602,22€ 1.601,67€ 7,197% 36.620,33€ 33.812,57€ 156.620,33€
200.000€ 120 mesos 275,97€ euribor + 2,75% 1.000,00€ 2.263,84€ 2.264,31€ 6,991% 75.420,97€ 71.661,27€ 275.420,97€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 7,053% fins a 8,204%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 250,00€ 18€ 976,67€ 976,57€ 8,204% 10.589,95€ 8.600,10€ 60.589,95€
120.000€ 96 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 600,00€ 18€ 1.602,22€ 1.601,67€ 7,304% 37.196,33€ 33.812,57€ 157.196,33€
200.000€ 120 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 1.000,00€ 18€ 2.263,84€ 2.264,31€ 7,053% 76.140,97€ 71.661,27€ 276.140,97€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".


 

 Si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25%

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetas Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada l’Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa Enginyers Vida.
 • Tenir contractat un Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS de Caixa Enginyers Vida, associat al compte.

Si no es compleix cap dels requisits, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Condicions vigents des de l’1 de juny de 2023.
En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Professionals:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 


Disclaimer prestamo ECO profesionales 2022

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de vehicle ecològic + contractació de l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, TIN Euribor + 2,75% (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança d’automòbil a tot risc amb franquícia de 300 euros. Titular home/dona de 32 anys d’edat amb 14 anys d’antiguitat de permís de circulació. Vehicle Toyota Prius 1.8 VVT-I-Hybrid Advance, 5 portes, 90 kW (122 CV), matriculat el setembre de 2021. Valor del vehicle: 32.550 euros. Assegurança contractada amb Reale Seguros, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

El Préstec ECO Professionals es formalitzarà mitjançant pòlissa amb intervenció notarial. Les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Excepte en la modalitat online (fins a 30.000 €) en la qual no s'apliquen despeses de notaria. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són 150,00 € per a un import de 50.000 €, 290,15 € per a un import de 120.000 € i 440,40 € per a un import de 200.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior