slider Moratoria Hipotecaria
Intro Moratoria Hipotecaria


Què és la moratòria hipotecària?

És la suspensió del deute hipotecari durant un període estipulat, que es tradueix en la suspensió temporal de:

 • El pagament de la quota i dels conceptes que la integren (amortització o interessos), ja sigui totalment o parcialment.
 • La clàusula de venciment anticipat del préstec hipotecari.

Tampoc no es meritaran interessos ni s’aplicaran interessos de demora, sempre que es compleixin els supòsits indicats.


Durant quant de temps s’aplica la moratòria hipotecària?

La moratòria hipotecària tindrà una durada de tres mesos ampliables mitjançant Acord del Consell de Ministres, i suposarà l'ampliació del termini inicial de la operació de tal manera que les quotes no satisfetes en aquest període seran satisfetes a partir del venciment de la operació.

 

Caracteristicas Moratoria Hipotecaria


Afecta deutors de contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecària immobiliària per a:

 • L'habitatge habitual.
 • Immobles afectes a l'activitat econòmica que duguin a terme els empresaris i professionals(1).
 • Habitatges que no siguin l'habitual en situació de lloguer i per als quals el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador d'aquests habitatges, hagi deixat de percebre la renda arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o deixi de percebre-la fins a un mes després de la finalització del mateix.

Els avalistes i hipotecants no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat podran exigir que s'esgoti el patrimoni del deutor principal abans de reclamar-los el deute garantit, tot i haver renunciat al benefici d'exclusió.(1) Empresaris i professionals: les persones físiques que compleixin les condicions previstes a l'article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.


Aplicacions anidades
Enlace decreto ley

Pots consultar el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Pots consultar el Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

 


Per poder acollir-se a la moratòria hipotecària és necessari que el deutor es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i compleixi amb tots aquests requisits:

 • Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, que pateixi una caiguda substancial de les vendes de, com a mínim, el 40%.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar(2) no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, 3 cops l’IPREM(3). És a dir, 3 x 537,84 = 1.613,52 euros que es poden incrementar en funció de les circumstàncies personals(4).
 • Que la quota hipotecària més les despeses i subministres bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar(3).
 • Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, concretament quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat, com a mínim, per 1,3.(2) Unitat familiar: la formada pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella estable inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acollida familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella estable inscrita, que resideixin a l’habitatge.

(3) IPREM - Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples: és un índex utilitzat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi per atur. El 2020, l’import mensual de l’IPREM és de 537,8 euros.

(4) Més 0,1 vegades per cada fill (0,15 si la família és monoparental) o per cada persona major de 65 anys; serà de 4 vegades en cas que  algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%,  situació de dependència o incapacitat laboral permanent i serà de 5 vegades en cas que el deutor hipotecari tingui discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, així com incapacitat laboral permanent.


Aplicacions anidades
Enlace decreto ley

Pots consultar el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Pots consultar el Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

 


Si es compleix amb tots els requisits, per poder acollir-se a la moratòria hipotecària és necessari aportar la documentació següent:

 1. En cas de situació legal d’atur: mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figura l’import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis per atur. Es pot obtenir electrònicament aquí.
 2. En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració del cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 3. Nombre de persones que viuen a l’habitatge:
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella estable.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per dur a terme una activitat laboral.
 4. Titularitat dels béns:
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Es pot obtenir electrònicament aquí.
  • Escriptures de compravenda de l’habitatge i del préstec amb garantia hipotecària.
 5. En el cas que se sol·liciti la moratòria del deute hipotecari pel préstec hipotecari per un habitatge en lloguer, haurà d'aportar-se el corresponent contracte de lloguer.
 6. Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret-llei.

Si el sol·icitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits en el cas de situació legal d'atur o en el cas de demanar-la per un habitatge en lloguer, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que l'impedeixen fer tal aportació. Un cop finalitzat l'Estat d'Alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per aportar els documents que no hagués facilitat.


Aplicacions anidades
Enlace decreto ley

Pots consultar el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Pots consultar el Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

 


Per sol·licitar la moratòria hipotecària envia'ns el formulari de sol·licitud. Un cop el rebem, ens posarem en contacte amb tu per acabar de tramitar-la. Caixa d'Enginyers tramitarà la teva sol·licitud en un termini màxim de 15 dies.

Recorda anar preparant la documentació esmentada a l'apartat “Documentació a presentar” per guanyar temps i, així, tenir-la preparada en el moment en què te la sol·licitem.


Aplicacions anidades
Enlace decreto ley

Pots consultar el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Pots consultar el Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

 

Título cuadro formulario Moratoria Hipotecaria

Formulari de sol·licitud de Moratòria Hipotecària:

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitud Moratòria Hipotecària

Emplena el formulari i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior