Slider Plan de Previsión Asegurado
Intro PPA

 

Caixa Enginyers PPA (Pla de Previsió Assegurat)1 és una modalitat de vida-estalvi que combina els avantatges d’una assegurança i els d’un Pla de Pensions:

 

0,03% de tipus d’interès net anual garantit fins al 31/10/2019.
Fins a un 49% d’estalvi en impostos de les aportacions realitzades2.
Quan et jubilis podràs disposar del capital acumulat en diferents modalitats.

 

Características PPA

 

INVERSIÓ GARANTIDA: El 100% de la inversió està garantida per Caixa d’Enginyers Vida.

 

Liquiditat en diferents modalitats

Quan arribi el moment de la jubilació, podràs disposar del teu saldo en la modalitat que més et convingui:

 • Renda periòdica.
 • Capital.
 • Mixta (combinació de capital i renda).

 

 

Màxima flexibilitat

Pots fer aportacions extraordinàries i/o periòdiques amb total llibertat amb els mateixos imports màxims que per als Plans de Pensions3:

 • Aportació mínima periòdica: 50 euros.
 • Aportació mínima extraordinària: 250 euros.
 • Aportació màxima anual: 8.000 euros.
 • També pots fer aportacions a favor del cònjuge. Quan un dels cònjuges obtingui rendes que s’integrin a la base imposable sense superar els 8.000 euros, l’altre podrà fer aportacions (i rebaixar-les de la seva base imposable) amb el límit màxim anual de 2.500 euros.4

 

 

Capital de defunció

 • En ser una Assegurança de Vida, atorga un capital addicional en cas de defunció. En cas de mort de l'assegurat, els beneficiaris rebran el valor acumulat més un 1,3% d'aquest valor acumulat5.

 

 

Interès net garantit

 • El tipus d'interès brut garantit del Caixa Enginyers PPA durant tota la durada del contracte es fixa de manera semestral agafant el tipus d’interès menor entre el 1,25% anual i el tipus publicat anualment per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, que pel 2019 es de 0,98%, com a interès màxim que cal emprar en el càlcul de la provisió d’assegurances de vida. Les despeses imputables queden limitades al 0,95% anual.
 • Tipus d'interès net garantit fins al 31/10/2019: 0,03% anual(resultat de l'aplicació del 0,98% d'interès brut anual aplicat en aquest semestre, menys les despeses imputables del 0,95% anual).

 

 

Avantatges fiscals

 • Les aportacions realitzades dintre dels límits previstos per la llei es redueixen de la base imposable de la declaració de l’IRPF de l’exercici i, per tant, podràs estalviar-te fins a un 49% en impostos sempre que s’aportin com a màxim 8.000 euros anuals.

 

 

A més, podràs realitzar traspassos al teu Caixa Enginyers PPA, de saldos que mantinguis en altres Plans de Previsió Assegurats o Plans de Pensions de qualsevol entitat.


Tractament fiscal de les aportacions a plans de pensions i plans de previsió assegurats:

Les aportacions a Plans de Pensions i PPA estan exemptes de tributar, el que tributa són les prestacions en el moment del rescat.

Com funciona l'estímul fiscal?

Les aportacions als plans de pensions i als plans de previsió assegurats es redueixen de la part general de la base imposable, amb un límit d'aportació anual del menor entre:

 • 8.000 euros
 • 30% sobre rendiments nets del treball i activitats econòmiques

 

Comprova, a mode d'exemple, els nivells d'estalvi fiscal que es poden aconseguir. Exemple d'estalvi fiscal contribuent a Catalunya:

Base Liquidable General Aportació al Pla de Pensions Estalvi Fiscal a la declaració del IRPF
25.000 2.500 725 (29%)
42.000 5.000 1.850 (37%)
60.000 6.500 2.600 (40%)
100.000 8.000 3.520 (44%)

Imports en euros. Estalvi fiscal calculat segons els tipus impositius vigents per a l'any 2016.

Aportacions a favor del cònjuge

Si un dels cònjuges obté rendes inferiors als 8.000 euros que ha d'integrar en la base imposable, l'altre pot fer aportacions (i rebaixar la seva base imposable) fins a un límit màxim anual de 2.500 euros (sense haver de tributar per l'impost sobre successions i donacions).

Aplicació del règim transitori

Les prestacions percebudes en forma de capital, procedents d'aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, tindran dret a aplicar una reducció del 40%, sempre que es rescatin en un únic exercici i en els següents terminis:

 • Contingències esdevingudes a partir de 2015.01.01: la prestació s'haurà de percebre en l'any en què ocorre la contingència o en els dos següents.
 • Contingències esdevingudes entre 2011 i 2014: la prestació s'haurà de percebre, com a màxim, fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què va esdevenir la contingència.
 • Contingències esdevingudes en l'exercici 2010 o anteriors: la prestació s'haurà de percebre, com a màxim, fins a 31 desembre 2018.

Mort del partícip

En cas de mort del partícip, el beneficiari designat o, si no, els hereus podran rescatar els drets consolidats, havent de tributar en l'IRPF com a rendiments del treball, en el moment del rescat. Així mateix, podran aplicar la reducció del 40% en cas que es reuneixin els requisits per a l'aplicació del règim transitori.Aplicacions anidades
Agrupador FAQ pensiones
obrir FAQ tancar FAQ

És un instrument d'estalvi-previsió de caràcter privat i voluntari, destinat a complementar la pensió per jubilació de la Seguretat Social.

A través d'aportacions, periòdiques o extraordinàries, que es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers, es va constituint un estalvi (drets consolidats) pel cobrament de prestacions quan es produeixin les contingències previstes (jubilació, defunció, invalidesa i gran dependència).

Els Plans de Pensions han d'estar adscrits a un Fons de Pensions. El Fons de Pensions és administrat per una Entitat Gestora i s'encarrega de la inversió. La custòdia i dipòsit del patrimoni del Fons s'encomana a una altra entitat, que és l'Entitat Dipositària.

Els elements personals del Pla són:

 • El promotor: qualsevol institució que insti a la creació del Pla i el seu desenvolupament.
 • Els partícips: persones físiques en l'interès de les quals es constitueix el Pla.
 • Els beneficiaris: persones físiques amb dret a la percepció de les prestacions, hagin estat o no partícips.

 

Modalitats de Planes de Pensions:

 • Individual: el promotor és una entitat financera i els partícips són persones físiques.
 • Associat: el promotor és una associació o sindicat i els partícips són associats, membres o afiliats.
 • Ocupació: el promotor és una empresa i els partícips exclusivament els treballadors del promotor.
obrir FAQ tancar FAQ

Tenint en compte la vocació inversora del fons, els Plans de Pensions poden ser:

 • Renda Fixa a curt termini: sense renda variable ni derivats que el seu subjacent no sigui de renda fixa. La durada mitjana de la cartera serà inferior o igual a dos anys.
 • Renda Fixa a llarg termini: sense renda variable ni derivats que el seu subjacent no sigui de renda fixa. La durada mitjana de la cartera serà superior a dos anys.
 • Renda Fixa Mixta: menys del 30% de la cartera invertit en renda variable.
 • Renda Variable Mixta: entre el 30% i el 75% de la cartera invertit en renda variable.
 • Renda Variable: més del 75% de la cartera invertit en renda variable.
 • Garantits: existeix una garantia externa d'un rendiment concret, atorgada per un tercer.
obrir FAQ tancar FAQ

És una assegurança de vida-estalvi amb garantia de tipus d'interès basada en tècniques actuarials i el règim jurídic i fiscal s'assimila als Plans de Pensions.

El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari de la pòlissa. En cas de defunció, els beneficiaris poden ser terceres persones designades pel prenedor.

obrir FAQ tancar FAQ

Similituds:

 • Tots dos productes tenen com a objectiu la constitució d'un capital destinat a complementar la pensió pública de jubilació.
 • Tots dos gaudeixen del mateix tractament fiscal.
 • Tots dos contemplen les mateixes contingències per al rescat.
 • Tots dos tenen els mateixos límits en les aportacions.

 

Diferències:

 • Els Planes de Pensions són contractes d'adhesió col·lectius que canalitzen l'estalvi mitjançant Fons de Pensions. En canvi, els PPA són contractes d'assegurança de vida-estalvi.
 • Els PPA han d'oferir obligatòriament una garantia de tipus d'interès i utilitzar tècniques actuarials. En canvi, la rendibilitat dels Plans de Pensions depèn de l'evolució de les inversions.
obrir FAQ tancar FAQ

És l'import màxim anual que un contribuent pot aportar en un mateix exercici fiscal al conjunt de sistemes de previsió social (Pla de Pensions, Pla de Pensions d'Ocupació, PPA i Pla de Previsió Social Empresarial). L'import actual del límit financer és de 8.000 euros anuals.

En el supòsit que un contribuent superi el límit, l'excés ha de retirar-se abans del 30 de juny de l'any següent.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. No obstant això, el límit de deducció serà el menor entre 8.000 euros i el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts durant l'exercici.

En cas que un any no es pugui deduir la totalitat de l'aportació per superar el límit anterior, no es perden els avantatges fiscals, ja que l'excés podrà reduir-se en els 5 exercicis següents, amb el mateix límit.

obrir FAQ tancar FAQ

Només quan el cònjuge tingui rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros anuals. A més, aquestes aportacions al Pla o PPA podran reduir-se de la seva base imposable de l'IRPF, amb el límit de 2.500 euros anuals.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí, però s'ha de tenir en compte que una vegada comenci el cobrament de la prestació per la contingència de jubilació, les aportacions que es realitzin només es podran destinar a defunció o dependència, atès que no es pot ser partícip i beneficiari al mateix temps per la mateixa contingència.

obrir FAQ tancar FAQ

No hi ha limitació legal, així que es poden repartir les aportacions entre tots els Plans de Pensions i PPA que s'estimi oportú.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. Els drets consolidats dels partícips en els Planes de Pensions del sistema individual i en els PPA podran mobilitzar-se a un altre Pla o Planes de Pensions, a un o diversos PPA, o a un Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE), per decisió unilateral del partícip, o per terminació del Pla. La mobilització podrà ser total o parcial.

En el cas dels beneficiaris, els drets econòmics en els Planes de Pensions del sistema individual també podran mobilitzar-se a altres Planes de Pensions o a PPA a petició del beneficiari, sempre que les condicions de garantia i assegurament de la prestació així ho permetin i en les condicions previstes en les especificacions dels Planes de Pensions corresponents. Aquesta mobilització podrà ser total o parcial.

obrir FAQ tancar FAQ

Únicament es podran mobilitzar els drets consolidats d'un partícip en el supòsit d'extinció de la relació laboral i només si estigués previst en les especificacions del Pla, o per terminació del Pla de Pensions.

Únicament es podran mobilitzar els drets econòmics dels beneficiaris en els Planes de Pensions d'Ocupació per terminació del Pla.

obrir FAQ tancar FAQ

En els Planes de Pensions del sistema individual o associat on l'entitat origen sigui diferent a l'entitat destí, el període màxim establert reglamentàriament entre la sol·licitud de mobilització per part del partícip/assegurat fins la data efectiva de realització del traspàs és de set dies hàbils.

En els Planes de Pensions del sistema individual o associat on l'entitat origen és alhora l'entitat destino, el termini màxim establert reglamentàriament per emetre l'ordre de transferència es redueix a tres dies des de la presentació de la sol·licitud de mobilització.

En els Planes de Pensions d'Ocupació el període màxim reglamentari per emetre l'ordre de transferència se situa en vint-i-dos dies hàbils (podent ampliar-se a trenta-dos dies hàbils si així ho contemplen les especificacions del Pla).

obrir FAQ tancar FAQ

En mobilitzar un Pla de Pensions o PPA es conserva l'antiguitat, no hi ha implicació fiscal alguna, i no comporta cap cost ni penalització.

obrir FAQ tancar FAQ

Al moment que ocorri una de les contingències cobertes pel Pla: jubilació, defunció, invalidesa i gran dependència.

obrir FAQ tancar FAQ

Quan iniciï el cobrament de la prestació de la Seguretat Social per aquesta contingència. Per tant, si una persona arriba als 65 anys però segueix en actiu, no podrà iniciar el cobrament de la prestació.

Quan no sigui possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda a partir de que compleixi els 65 anys d'edat, al moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobi cotitzant per a la contingència de jubilació en cap règim de la Seguretat Social.

obrir FAQ tancar FAQ

Sempre que estigui previst en les especificacions del Pla de Pensions, els drets consolidats podran fer-se efectius íntegrament o en part en els supòsits de malaltia greu, desocupació de llarga durada o en cas d'execució de l'habitatge habitual.

obrir FAQ tancar FAQ

Des de l'1 de gener de 2015 s'estableix que els drets consolidats corresponents a les aportacions que tinguin una antiguitat superior a 10 anys podran rescatar-se amb independència de la data de contractació del Pla de Pensions o PPA. No obstant això, no podran fer-se líquids fins a l'1 de gener de 2025.

obrir FAQ tancar FAQ

En forma de capital: un únic pagament igual a l'import dels drets consolidats.

En forma de renda: pagaments periòdics fins a l'extinció dels drets econòmics.

En forma mixta: combinació d'una prestació en forma de capital i una prestació en forma de renda.

En forma atemporal: no hi ha un sistema de pagaments periòdics preestablerts.

obrir FAQ tancar FAQ

Les prestacions percebudes pels beneficiaris d'un Pla de Pensions o PPA, tindran la consideració de rendiments del treball, i estaran subjectes a retenció.

Les prestacions percebudes per un beneficiari, que no hagués estat prèviament partícip d'un Pla de Pensions o assegurat en un PPA, també tindran la consideració de rendiments del treball, i estaran subjectes a retenció.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. Per a aquelles aportacions realitzades fins al 31 de desembre del 2006 (i els seus rendiments), i sempre que es percebi la prestació en forma de capital i en un únic exercici, es podrà aplicar una reducció del 40%.

Això és aplicable independentment dels Plans de Pensions contractats, mentre el rescat de la part que tingui reducció es produeixi en un únic any fiscal per tots els Plans.

obrir FAQ tancar FAQ

No, des de l'1 de gener de 2015 el règim transitori queda limitat en el temps ja que, per poder aplicar la citada reducció, el rescat haurà de realitzar-se en els següents terminis:

 • A partir de l'1 de gener de 2015: la prestació haurà de percebre's com a màxim en els dos anys següents al fet que ocorri la contingència.
 • Contingències produïdes en els exercicis 2011 a 2014: la prestació haurà de percebre's, com a màxim, fins a la finalització del vuitè exercici següent al que va ocórrer la contingència. És a dir, de 2019 a 2022.
 • Contingència esdevinguda en l'exercici 2010 o anteriors: la prestació haurà de percebre's, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2018.
obrir FAQ tancar FAQ

No. Ni la normativa tributària ni la de Plans i Fons de Pensions estableixen que el rescat de drets consolidats s'hagi de fer en funció de l'antiguitat de les aportacions, encara que aquest criteri sí sigui aplicable i es trobi recollit expressament per a altres productes, com ara valors de renda variable o participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

Per tant, el rescat dels drets consolidats dels plans de pensions o PPA es pot realitzar de forma mixta, rescatant en forma de renda aportacions realitzades a partir de 31 de desembre de 2006 i, en un exercici posterior, en forma de capital aquelles aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006 (aplicant la reducció del 40%), sempre tenint en compte el termini per rescatar des que va ocórrer la contingència.

pie PPA

 

(1) Caixa Enginyers Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida-estalvi contractada amb Caixa d’Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052. Pots consultar aqui les companyies amb les quals Caixa d'Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat té contracte d'agència. 
(2) Estalvi fiscal orientatiu aplicable a País Basc. Consulta la legislació fiscal aplicable a la teva Comunitat Autònoma per conèixer els tipus marginals i les limitacions especials aplicables. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.
(3) No es podran realitzar aportacions que superin els 8.000 euros l'any, amb un límit de reducció de la base imposable del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. Límits aplicables conjuntament a tots els instruments de previsió social, segons la legislació fiscal vigent.
(4) Aquests límits tenen caràcter general. Consulta els límits aplicables al Territori Foral.
(5) Amb un import mínim de 25 euros, i màxim de 1.000 euros.

 

Botón Contratar PPA

botón volver

Tornar enrere

Aplicacions anidades
Titulo Productos relacionados

Productes relacionats

Productes relacionats

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior