Slider Prestamo ECO Rehabilita Gencat
Intro Prestamo ECO Rehabilita Gencat


 

Quina finalitat té el
Préstec ECO Rehabilita (Gencat)?

Caixa d'Enginyers ha signat un conveni de col·laboració amb els departaments d'Economia i Hisenda i Drets Socials, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l'Institut Català de Finances (ICF), Avalis i altres entitats financeres, a través del qual es comprometen a col·laborar en la concessió de finançament a particulars i empreses per a la rehabilitació d'habitatges en matèria de millora de l'eficiència energètica.

Amb aquest acord, totes les parts estaran involucrades en els programes d'ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU.

Per poder accedir al préstec, és necessari acreditar la resolució positiva de la subvenció rebuda.

 

 

Pots consultar més informació sobre aquests programes de rehabilitació a la web de la Generalitat de Catalunya, fent clic aquí.

 


 

Características Prestamo ECO Rehabilitacion

 

PRÉSTEC ECO
Rehabilita (Gencat)

 • Import màxim: l'import de les inversions finançades. Aquest import inclou l'import de la subvenció concedida, que s'aplicarà en forma d'amortització anticipada al préstec tan aviat es rebi de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de devolució:
  • Inversions en habitatges: mínim d'1 any i màxim de 15 anys.
  • Inversions en edificis: mínim de 7 anys i màxim de 15 anys.

  Dins del termini de devolució s'inclou un període de carència de capital de mínim 1 any.

 • Tipus d'interès: TIN 4,00% per a terminis fins a 7 anys i TIN 5,00% per a terminis de més de 7 anys.
 • Comissió d'obertura:  1,00% (amb un mínim de 100 euros).
 • Comissió per cancel·lació anticipada:  0,5% el primer any i 1,00% durant la resta de termini. Aquesta comissió no s'aplicarà en l'amortització anticipada pel cobrament de la subvenció, que es produirà tan aviat es rebi.

 

 

Particulars i autònoms

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 4,47% fins a 5,33%)

Import Termini TIN Comissió obertura Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 12 mesos 10,00€ 46,94€ 46,63€ 5,01% 599,37€ 499,37€ 3.599,37€
7.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 12 mesos 23,33€ 109,52€ 109,23€ 4,47% 1.265,11€ 1.165,11€ 8.265,11€
15.000€ 120 mesos 5,00% 150,00€ 12 mesos 62,50€ 172,76€ 172,66€ 5,33% 4.557,98€ 4.407,98€ 19.557,98€
25.000€ 180 mesos 5,00% 250,00€ 12 mesos 104,17€ 207,22€ 206,57€ 5,27% 11.312,35€ 11.062,35€ 36.312,35€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,73% fins a 9,01%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdito Interessos Import total degut
3.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 18€ 12 mesos 10,00€ 46,94€ 46,63€ 9,01% 1.103,37€ 499,37€ 4.103,37€
7.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 18€ 12 mesos 23,33€ 109,52€ 109,23€ 6,18% 1.769,11€ 1.165,11€ 8.769,11€
15.000€ 120 mesos 5,00% 150,00€ 18€ 12 mesos 62,50€ 172,76€ 172,66€ 6,12% 5.277,98€ 4.407,98€ 20.277,98€
25.000€ 180 mesos 5,00% 250,00€ 18€ 12 mesos 104,17€ 207,22€ 206,57€ 5,73% 12.392,35€ 11.062,35€ 37.392,35€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Requisits".

 


Empreses

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,88% fins a 10,31%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 24€ 12 meses 10,00€ 46,94€ 46,63€ 10,31% 1.271,37€ 499,37€ 4.271,37€
7.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 24€ 12 meses 23,33€ 109,52€ 109,23€ 6,75% 1.937,11€ 1.165,11€ 8.937,11€
15.000€ 120 mesos 5,00% 150,00€ 24€ 12 meses 62,50€ 172,76€ 172,66€ 6,38% 5.517,98€ 4.407,98€ 20.517,98€
25.000€ 180 mesos 5,00% 250,00€ 24€ 12 meses 104,17€ 207,22€ 206,57€ 5,88% 12.752,35€ 11.062,35€ 37.752,35€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 24 euros trimestrals.


 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa d'Enginyers. Aquest compte serà gratuït per a particulars i professionals/autònoms si es compleix almenys un dels requisits següents:

Requisits per a particulars

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents d’import igual o superior a 700€ i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d'Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Requisits per a professionals/autònoms

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetas Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada l’Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa d’Enginyers Vida.
 • Tenir contractat un Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS de Caixa Enginyers Vida, associat al compte.


En el cas de particulars i professionals/autònoms, si no es compleix cap dels requisits anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

En el cas de particulars, tot i no complir-se cap dels requisits citats anteriorment, por aplicar-se una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

En el cas d'empreses, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 24 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,96% TAE i una comissió de 24 € trimestrals. Consulta'ns per obtenir més informació sobre possibles bonificacions en la comissió de manteniment del teu compte.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació del sol·licitant necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat):

Particulars i professionals/autònoms

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions de l'últim any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 últims mesos.
 • Últim rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.
 • Domiciliació de la nòmina del titular.
 • Liquidació de l'IRPF i l'IVA de l'any en curs (autònoms).
 • Justificant d'estar al corrent de pagament de l'IAE (autònoms).
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.
 • Justificant de pagament de l'habitatge habitual (rebut de lloguer o rebut d'hipoteca).

Empreses

 • CIF.
 • Auditoria (en cas de realitzar-les), si no Impost de Societats (model 200) dels dos últims exercicis tancats de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Estats financers provisionals de l'any en curs de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Pool bancari
 • IVA: resum de l'any anterior (model 390 - Declaració resum anual) i IVA any anterior i any en curs (model 303 - Autoliquidació).
 • IRPF: resum de l'any anterior (model 190 - Declaració resum anual) i IRPF any anterior i any en curs (model 111 - Autoliquidació).
 • Model 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones) dels dos últims exercicis tancats i/o model 349 (declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries) dels dos últims exercicis tancats.
 • Certificats de la Seguretat Social i Hisenda (al corrent de pagament).
 • Relació de patrimoni/bens de la societat.
 • Estructura accionarial i organigrama de grup en el seu cas.
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.

 

 Documentació de la operació:

Documentació del projecte

 • Descripció i documentació acreditativa de la millora en eficiència energètica a través de les Certificacions d'eficiència energètica (CEE) de l'edifici existent, del projecte i de final de obra.
 • Documentació acreditativa de l'obtenció de la subvenció.

Documentació de la inversió a realitzar

 

 • En cas de reforma: pressupost i llicència de obra.
 • En cas d'equipament: factura pro-forma.

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa d'Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.


Minislider Prestamo ECO Rehabilita Gencat Pro
Disclaimer Prestamo ECO Rehabilitacion

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Pots contractar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat) fins a 30.000€ en la modalitat online, de forma fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat) amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 21 € per a l'import de 7.000 €, 45 € per a l'import de 15.000 € y 75 € per a l'import de 25.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario 2

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior