Slider Prestamo ECO Silence
Título inicial intro


 

Vols estar a la última en mobilitat urbana?

Caixa Enginyers et presenta SILENCE.

Silence és la marca de motos elèctriques líder a Europa durant els 4 últims anys. L'empresa dissenya, desenvolupa i fabrica vehicles elèctrics i les seves bateries a Barcelona.

S I L E N C E

Passa't a l'elèctric i gaudeix del plaer de conduir sense sorolls ni vibracions.


 

Características Préstamo ECO Silence

Feta per a la ciutat

Motos elèctriques tipus 125cc amb autonomia homologada WMTC fins a 133 km i fins a 100 km/h

Bateria extraible tipus trolley

Carrega a qualsevol endoll convencional directament des de la moto o extraient la bateria

100% connectada

Connectivitat a través d'APP disponible: geolocalització, alarmes, creació de rutes, informes d'ús, etc.

 

Vols finançar-la amb Caixa Enginyers?

 Adquireix ara
la teva Silence!

 • Import: fins a 7.543 € (import del model de preu major)
 • Termini de devolució: fins a 8 anys
 • Tipus d'interès: fix, fins a 4,90%1
 • Comissió d'obertura: fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,36% fins a 7,42%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 4,90% 100,00€ 89,78€ 89,70€ 7,42% 332,00€ 232,00€ 3.332,00€
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 94,13€ 93,95€ 5,89% 747,62€ 647,62€ 5.747,62€
8.000€ 96 mesos 4,90% 100,00€ 100,90€ 100,84€ 5,36% 1.786,34€ 1.686,34€ 9.786,34€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 7,00% fins a 12,12%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 89,78€ 89,70€ 12,12% 548,00€ 232,00€ 3.548,00€
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 94,13€ 93,95€ 8,64% 1.107,62€ 647,62€ 6.107,62€
8.000€ 96 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 100,90€ 100,84€ 7,00% 2.362,34€ 1.686,34€ 10.362,34€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

 

I ara, si sol·licites el préstec per adquirir la teva Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs d'un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i no pagaràs la comissió d'obertura.

 


 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, si compres la Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers (TAE des de 7,34% fins a 12,34%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 89,44€ 89,54€ 12,34% 549,94€ 219,94€ 3.549,94€
5.000€ 60 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 93,56€ 93,35€ 9,10% 1.163,39€ 613,39€ 6.163,39€
8.000€ 96 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 99,95€ 100,07€ 7,34%

2.475,32€

1.595,32€ 10.475,32€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, si compres la Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers (TAE des de 8,94% fins a 17,12%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 18€ 89,44€ 89,54€ 17,12% 765,94€ 219,94€ 3.765,94€
5.000€ 60 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 18€ 93,56€ 93,35€ 11,80% 1.523,39€ 613,39€ 6.523,39€
8.000€ 96 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 18€ 99,95€ 100,07€ 8,94% 3.051,32€ 1.595,32€ 11.051,32€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".


 

 Si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Bonificació sobre
comissió d'obertura
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25% Per la compra de moto Silence: sense comissió

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa’Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, però sí que es manté en vigor una aportació periòdica d'un import a partir de 100 € / mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida de el Grup Caixa d'Enginyers, s'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte.Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 


Boton saber más oferta Silence
Disclaimer Silence

 


 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de moto Silence + contractació de l'assegurança de moto amb Caixa Enginyers, TIN 4,65% i comissió d'obertura: 0,00 % (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança de moto per a un soci de Caixa Enginyers de 35 anys d'edat, amb més de 10 anys d'antiguitat de permís de circulació, amb cobertura a tercers + accidents del conductor + assistència. Vehicle: moto Silence S02 HS matriculada el 2020. Assegurança contractada amb Allianz, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència

Pots contractar el Préstec ECO Silence en la modalitat online, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO Silence amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 15 € per a l'import de 5.000 € i 24 € per a l'import de 8.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

Ancla formulario

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior