Slider Rescate PP
Intro Rescate PP


Què és el nou supòsit de liquiditat en instruments de previsió social complementària?

Amb caràcter excepcional i amb l'objectiu de contribuir a alleujar les necessitats de liquiditat de les llars, les situacions d'atur com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació i el cessament d'activitat o reducció de facturació de treballadors per compte propi o autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19 es recullen com a supòsits en què es podrà disposar de l'estalvi acumulat en instruments de previsió social complementària.


Durant quant temps s'aplica el nou supòsit excepcional de liquiditat?

Durant sis mesos a comptar des del 14 de març de 2020 –data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma-, tot i que es preveu la possibilitat de prorrogar l'esmentat termini.

 

Frase Magica Rescate PP

Reflexions prèvies a la sol·licitud de rescat.

Características Rescate PP

 

 • Treballadors per compte d'altri en situació legal d'atur com a conseqüència d'un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Empresaris titulars d'establiments l'obertura dels quals al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència d’allò que estableix l'article 10 del Reial Decret 463/2020.
 • Treballadors per compte propi (autònoms) que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o, quan sense haver cessat en la seva activitat, la seva facturació al mes natural anterior a què se sol·licita la disponibilitat de el pla de pensions s'hagi reduït, al menys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació de l'semestre natural anterior, sempre que no es trobin en algun dels dos supòsits recollits en els apartats següents:
  En el cas dels treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agrari, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar , quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors a al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.
  En el cas dels treballadors autònoms que desenvolupin activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 ambdós inclosos, sempre que, no cessant en la seva activitat, la seva facturació en el mes natural anterior a al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda en al menys un 75 per cent en relació amb l'efectuada en els 12 mesos anteriors.

 

 • Si ets treballador per compte d'altri: els salaris nets que hagis deixat de percebre durant la vigència de l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.
 • Si ets empresari titular d'un establiment l'obertura del qual al públic s'hagi vist suspesa: els ingressos nets estimats que hagis deixat de percebre durant l'esmentada suspensió d'obertura, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.
 • Si ets treballador per compte propi: els ingressos nets estimats que hagis deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat o reducció de la facturació durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

En qualsevol cas, l'import màxim no podrà superar el resultat de prorratejar l'IPREM anual per 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per 3 en la proporció que correspongui a el període de durada de l'ERTO, a el període de suspensió de l'obertura a l'públic de l' establiment o a el període de cessament de l'activitat o reducció de facturació, segons, respectivament, correspongui a cada un dels supòsits anteriors. En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.


 

En qualsevol cas s'ha de presentar la sol·licitud de prestació, la fotocòpia del NIF i el model 145 de comunicació de dades al pagador de l'IRPF degudament emplenat.

La documentació acreditativa següent en funció del cas:

Si ets treballador per compte d'altri

 • Certificat de la situació legal d'atur com a conseqüència d'un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 emès per l'empresa en el qual s'acrediti:
  Que el treballador s'ha vist afectat per un ERTO derivat de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  Les condicions o termes en què aplica l'ERTO a l'esmentat treballador: suspensió temporal d'ocupació o reducció de jornada laboral (especificant-ne el percentatge de reducció).
 • Última nòmina prèvia a aquesta situació.

Si ets empresari titular d'un establiment l'obertura del qual al públic s'hagi vist suspesa

 • Declaració responsable per part de l'empresari acreditativa del cessament d'activitat i amb indicació dels ingressos nets estimats deixats de percebre. (Caixa d'Enginyers facilitarà un model de declaració responsable).
 • Declaració aual presentada de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (model 100) corresponent a l'exercici 2019 i, si escau, el pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (models 130 y131).
 • Autoliquidació de l'Impost sobre el Valor afegit corresponent a l'últim trimestre.

Si ets treballador per compte propi (autònom)

 • Certificat expedit per l'AEAT o òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat de la persona interessada. En cas de reducció de facturació en els termes de el Reial decret llei 16/2020, s'hauran d'aportar els llibres de comptes que ho justifiquin.
 • Declaració anual presentada d'l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (model 100) corresponent a l'exercici 2019 i, si escau, el pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (models 130 y131).
 • Autoliquidació de l'Impost sobre el Valor afegit corresponent a l'últim trimestre.
 • Declaració responsable de l'autònom amb indicació dels ingressos nets estimats deixats de percebre. (Caixa d'Enginyers facilitarà un model de declaració responsable).
 • Declaració responsable de l'autònom amb indicació dels ingressos nets estimats deixats de percebre. (Caixa d'Enginyers facilitarà un model de declaració responsable).

En cas de no poder aportar els documents requerits en relació amb l'acreditació de l'supòsit de fet, es podrà substituir mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues es disposa de l'termini d'un mes per l'aportació dels documents que no s'haguessin facilitat.

El partícip o assegurat serà responsable de la veracitat de la documentació acreditativa de la concurrència de el supòsit de fet que es requereixi per a sol·licitar la prestació, així com de l'exactitud en la quantificació de l'import a percebre.

Així mateix, l'Entitat Asseguradora o Gestora de Fons de Pensions pot sol·licitar la documentació addicional que consideri oportuna per tramitar la sol·licitud de prestació derivada del nou supòsit excepcional de liquiditat.


 

El nou supòsit excepcional de liquiditat és aplicable a Plans de Pensions, Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).

El pagament de la prestació es farà preferentment en forma de capital o pagaments sense periodicitat regular (és a dir, capitals successius) per la quantia acreditada dels salaris o ingressos nets que s'hagin deixat de percebre, la qual pot fer referència a un únic mes o a diversos i ser sol·licitada en el termini de sis mesos al qual es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del RDL 11/2020, de 31 de març.

Caixa d'Enginyers tramitarà el reembossament de l'import corresponent en un termini màxim de 7 dies des que es presenti la documentació acreditativa completa, excepte en el cas dels plans de pensions de la modalitat de l'ocupació, en què el termini serà de 30 dies hàbils des que el partícip present l'esmentada documentació.

L'import procedent de la prestació per supòsit excepcional de liquiditat tindrà la consideració de rendiments de la feina i, com a tal, tributaran a la base imposable general de l'IRPF, incrementant així el tipus mitjà efectiu de gravamen.


 

Per sol·licitar la disposició anticipada que recull aquest nou supòsit de liquiditat, envia'ns el formulari de sol·licitud i ens posarem en contacte amb tu per acabar de tramitar-la.

Recorda anar preparant la documentació esmentada a l'apartat “Documentació que cal presentar” per guanyar temps i, així, tenir-la preparada en el moment en què te la sol·licitem.


Aplicacions anidades
Titulo cuadro formulario Rescate PP

Formulari de sol·licitud de Rescat PP o PPA

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulario Rescate PP y PPA_CA

Emplena el formulari i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Pie Rescate PP

Pots consultar:

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior