Slider Renta
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114986039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Consulta les classes del fons

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 12,73284
(02/10/2023)
4,241% 8,256% 0,506% -1,936%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el renta?

Com inverteix el CE Renda, FI?

El CE Renda, FI, centra un mínim del 20% de la seva inversió en les metes i submetes recollides a l’ODS nº11: Ciutats i comunitats sostenibles.

 

Aconseguir ciutats i comunitats sostenibles, a través de l’accés de tota la població a habitatges, serveis bàsics i mitjans de transport adequats, assequibles i segurs, especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat i fomentant en les ciutats la reducció de l’impacte mediambiental, les zones verdes i espais públics segurs i inclusius, un urbanisme sostenible y una millora de les condicions en els barris marginals.


 

La gran part de la inversió, entre el 65% i el 75%, serà en renda variable. Es buscaran companyies consolidades que històricament hagin generat rendes periòdiques a través de remuneracions atractives, sigui via dividends o d’altres maneres, per exemple, recompres d’accions.

La distribució aproximada serà la següent:

 

55%

RENDA
VARIABLE

20%

RENDA VARIABLE IMMOBILIÀRIA

25%

RENDA FIXA
SOSTENIBLE

 

 • El fons inverteix en empreses europees que tenen un impacte positiu en la societat
 • La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana/alta capitalització que generin rendes periòdiques
 • Companyies de qualitat: oportunitats de present amb una vocació al futur
 • Cerca de l’equilibri entre empreses del sector immobiliari
 • Diversificació de la cartera amb productes financers de renda fixa sostenible

 

¿A quien va dirigido? Arriesgado y Muy Arriesgado new
A qui va adreçat?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
 • Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
 

Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:

 • Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
 • Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Promig Categoria Renda Variable Mixta Internacional Inverco
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició Renda Variable
Inverteix entre el 65% i el 75% del seu patrimoni en renda variable (accions) i la resta en renda fixa (bons)
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empresess

 


Valor participació

02 Oct 2023

12,73284

-0,438%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -1,916
En l'any 4,241
1 any 8,256
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -2,992
Trimestre 2 1,551
Trimestre 1 6,284
Rendibilitat any %
2023 4,241
2022 -22,085
2021 19,765
2020 -10,014
2019 14,542
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
02/10/2023 12,73284 11,320,793,850 -0,438%
01/10/2023 12,78883 11,516,410,250 -0,003%
30/09/2023 12,78919 11,516,729,020 -0,003%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Renda va baixar un -1,17% a l'agost i amb això acumula una rendibilitat del +7,69% l'any, mentre que el seu índex de referència va cedir un -0,77% en el mes i acumula una pujada del +4,88% en 2023.

Els mercats de renda variable van mostrar caigudes durant el mes d'agost, pressionats pels ajustos en les expectatives de taxes als EUA a causa de la fortalesa de les dades macro recents i a la postura de la FED per a abordar les preocupacions inflacionàries. la Xina va sorprendre el mercat amb una reducció de la seva taxa de referència a un any, en resposta a dades econòmiques desfavorables recents, mentre augmenten les preocupacions sobre el mercat immobiliari. Durant el mes, l'atenció va estar posada en el simposi de Jackson Hole on no es van sortir del guió i tant el BCE com la Fed van deixar la porta oberta a noves pujades de tipus d'interès en els pròxims mesos.

El principal contribuïdor del mes va ser Novo Nordisk (+16,7% en euros). Les accions van experimentar una alça després de l'èxit de l'estudi SELECT del medicament per a l'obesitat Wegovy, que va demostrar beneficis cardiovasculars superiors als anticipats. A més, la companyia va presentar resultats positius per al segon trimestre i va actualitzar a l'alça les seves projeccions anuals. El principal detractor va ser IMCD (-7,8%) pel fet que el mercat tem que el sector químic pugui sofrir fruit d'una pronunciada desacceleració industrial.

Durant el mes d'agost no es van produir canvis en cartera.

Aplicacions anidades
Clases renta

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Renda, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE RENDA CLASSE A, F.I., i CE RENDA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Renda Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 1995
 • Inversió mínima: 500 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: 4 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

 

Característiques classe I

 

La classe  CE Renda Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.   

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114986039 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0114986005 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fons

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé

Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Discalimer Renta

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

botón volver
Ves Superior