Slider SGDC
Intro SGDC

 

La creixent complexitat dels mercats financers i la velocitat amb què es produeixen les seves fluctuacions fan que cada vegada sigui més necessari un seguiment detallat de les inversions per poder aconseguir la rendibilitat objectiu segons el nostre patrimoni, i per minimitzar l'impacte d'escenaris de volatilitat que es puguin produir.

 

El màxim exponent de servei de valor

 

El servei Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d'Enginyers li permet delegar la presa de decisions d'inversió en els gestors de Caixa d'Enginyers, àmpliament qualificats, per gaudir d'una òptima gestió.

 

 • Experts gestors amb experiència en els mercats de capitals (renda variable i renda fixa, emergents, divises, etc.).
 • Òptima selecció dels vehicles d'inversió (fons d'inversió o valors).
 • Eines contrastades per a una gestió avançada i eficient.
 • Rigorosa política de diversificació.
 • Gestió de pressupost de risc dinàmic en funció dels nivells del màxim risc i dels objectius de rendibilitat definits prèviament.
 • Presa de les millors decisions amb un seguiment permanent dels mercats per prendre les decisions d'inversió més adequades a cada moment.
 • Filosofia de gestió pròpia i independent, amb estratègies d'inversió a llarg termini, que ens diferencia de la resta d'entitats i ens permet aportar valor i rendibilitat sense renunciar al principi de preservació de capital.
 • Transparència: informació detallada sobre la nostra gestió, l'evolució de la seva cartera, la distribució sectorial i geogràfica, etc.

 

Características SGDC

 

1

Contacte permanent amb els mercats

 • Els gestors fan un rigorós seguiment i monitoren l'evolució de les variables econòmiques i financeres dels mercats per seleccionar els vehicles d'inversió més adequats.

 

 

2

Model de gestió propi

 • Caixa d'Enginyers ha anat configurant un model de gestió propi a partir de la capacitat d'un equip de gestors que basa les seves decisions en models en què incorpora no només les variables de rendibilitat, sinó també qualitat a la inversió, amb la qual cosa emfatitzen el binomi rendibilitat/risc i els criteris extrafinancers amb què es valoren els factors ISR (mediambientals, socials i de bon govern corporatiu) de les empreses seleccionades.
 • El model i la gestió de l'equip d'inversions de Caixa d'Enginyers Gestió ha estat reconegut per diferents agències de ràting, i també ha obtingut ràtios de rendibilitat/risc de forma consistent superiors a la mitjana en les seves respectives categories.

 

 

3

Optimització de la cartera per perfil de risc del soci

 • La gestió de carteres d'inversió es realitza sobre el Test d'Idoneïtat. S'identifica i acorda el nivell del màxim risc que el soci està disposat a assumir partint de les expectatives de l'equip de gestors sobre l'evolució de les variables econòmiques i financeres.

 

 

4

Gestió dinàmica del risc

 • La metodologia VaR (Value at Risk) permet gestionar els objectius de la cartera controlant i reduint la seva volatilitat. El VaR és una estimació de la pèrdua màxima esperada d'una cartera en un determinat horitzó temporal i amb un determinat grau de confiança estadística. És un concepte més intuïtiu que la volatilitat i ajuda a entendre millor el risc de la cartera d'inversions.
 • El grau de confiança estadística és el que s'utilitza en la majoria d'estudis i dona un grau de confiança del 95%, calculat a partir de la volatilitat (desviació estàndard) de la cartera durant l'últim any (260 dies hàbils).
 • Què vol dir un % de VaR determinat? Si prenem, per exemple, un VaR màxim anual del 10%, significa que, basant-nos en dades històriques, hi ha una probabilitat del 95% que la cartera no superi una caiguda anual del 10%. O, altrament dit, que només hi ha un 5% de probabilitats que la cartera caigui més del 10%.
 • Gestió de carteres a partir de VaR: una superació del VaR màxim establert respecte al perfil de l'inversor exigeix automàticament la reducció del nivell d'exposició al risc de la cartera.

 

 

5

Agilitat per prendre a temps les millors decisions d'inversió

 • El servei Gestió Discrecional de Carteres proporciona a Caixa d'Enginyers la capacitat de donar una resposta immediata als esdeveniments i a les tendències que es generen en l'economia i els mercats tant per aprofitar oportunitats com per adoptar mesures de reducció de l'exposició al risc o la preservació de capital si es produeix un empitjorament de la conjuntura econòmica. La cartera es reequilibra de forma dinàmica en funció de les expectatives financeres de l'equip de gestió.

 

 

6

Informació i servei personalitzat

 • Mensualment, rebrà un informe de gestió amb el detall de la situació de la seva cartera, els últims canvis introduïts i el resum de ràtios de gestió.
 • També podrà sol·licitar al seu Gestor Personal una trobada per a un seguiment personalitzat de l'estat i l'evolució de la seva cartera.

 

 

 

Gamma del servei

 

Caixa d'Enginyers ofereix 3 modalitats del servei Gestió Discrecional de Carteres que, al seu torn, incorporen diferents perfils de risc per adequar-los a tots els perfils inversors dels nostres socis.

Dos dels models ofereixen gestió de carteres de fons d'inversió, i un ofereix una gestió molt avançada en renda variable.

 

Carteres de fons d'inversió

GDC 70/30
(Màx. 70% FI CE Gestió i mín. 30%
FI altres gestores)

· Perfil Moderat
· Perfil Arriscat

30% Selecció de fons nacionals i internacionals 70% Fons de Caixa d'Enginyers Gestió

 

El servei 70/30 suposa el punt d'entrada al servei Gestió Discrecional de Carteres.

Potència la qualitat de gestió del catàleg de fons d'inversió de Caixa d'Enginyers

Gestió, que representa el 70% de la cartera, ampliat amb fons de terceres gestores amb estratègies complementàries.

GDC Insígnia
(Màx. 30% FI CE Gestió i mín. 70%
FI altres gestores)

· Balanced (Perfil Moderat)
· Dynamic (Perfil Arriscat)
· Growth (Perfil Molt Arriscat)

30% Fons de Caixa d'Enginyers Gestió 70% Selecció de fons internacionals

 

Aquest servei exclusiu es sustenta en 3 pilars: l'òptima selecció dels fons més destacats de les millors gestores internacionals, una rigorosa política de diversificació i una gestió dinàmica del pressupost.

Carteres de Renda Variable

GDC Borsa Premium

· Cartera Nacional
· Cartera Internacional

100% Selecció de valors de mercat de renda variable

 

Amb la GDC Borsa Premium podrà invertir en borsa com un expert gestor.

La inversió es realitza en una cartera amb una selecció d'entre 15 i 20 valors que es construeix a partir d'un sistema de scoring aplicat a més de 3.000 companyies de tot el món. S'analitzen ràtios de balanç i rendibilitat i de valoració borsària i es complementa amb altres fonts d'informació. Finalment s'apliquen els últims models d'optimització per aconseguir una cartera equiponderada.


 

  Gestió discrecional de carteres de fons d'inversió Gestió discrecional de carteres de renda variable (inversió directa en borsa)
  SGDC DE FONS 70/30 SGDC DE FONS INSIGNIA SGDC BORSA PREMIUM
CARTERA

Màxim 70% en Fons de CI Gestió.

Mínim 30% en selecció de Fons d'altres gestores nacionals i internacionals.

Màxim 30% en Fons de CI Gestió.

Mínim 70% en selecció de Fons d'altres gestores internacionals.

Accions cotitzades en el mercat continu de la Borsa de Valors espanyola.

Accions cotitzades a les borses de la UE i en els mercats de renda variable de la resta de països de l'índex MSCI World.

PERFIL DE CARTERA / VaR

Perfil moderat

Busca rendiments superiors als tipus de mercat amb un objectiu d'inversió a mig termini, acceptant nivells moderats de risc.

VaR 95% anualitzat » màx. 10%

Perfil Arriscat

Pot dedicar recursos íntegres a inversió i busca retorns significatius a mitjà-llarg termini. Està preparat per acceptar un major grau de volatilitat.

VaR 95% anualitzat » màx. 17%

Balanced: perfil moderat

Busca rendiments superiors als tipus de mercat amb un objectiu d'inversió a mig termini, acceptant nivells moderats de risc.

VaR 95% anualitzat » màx. 10%

Dynamic: perfil arriscat

Pot dedicar recursos íntegres a inversió i busca retorns significatius a mitjà-llarg termini. Està preparat per acceptar un major grau de volatilitat.

VaR 95% anualitzat » màx. 17%

Growth: perfil molt arriscat

Té recursos que no necessita disposar i està disposat a fer inversions agressives a llarg termini amb elevats nivells de risc. S'accepten fluctuacions de mercat amb l'objectiu d'acumulació.

VaR 95% anualitzat » màx. 25%

Cartera nacional

Accions cotitzades en el mercat continu de la Borsa de Valors Espanyola.

Posició de liquiditat d'entre mínim 3% i màxim 10% del patrimoni gestionat.

VaR 95% anualitzat 30% en condicions normals de mercat amb màxim del 40%.

Cartera internacional

Accions cotitzades a les borses de la UE més els mercats de renda variable de la resta de països de MSCI World (món desenvolupat)

Màxim 30% exposició a divisa estrangera.

Posició de liquiditat d'entre mínim 3% i màxim 10% del patrimoni gestionat.

VaR 95% anualitzat 30% en condicions normals de mercat amb màxim del 40%.

PLAZO

Horitzó d'inversió recomanat 3-5 anys

Horitzó d'inversió  recomanat 3-5 anys

Horitzó d'inversió  recomanat 3-5 anys
IMPORT MÍNIM

50.000 euros

150.000 euros

50.000 euros
INFORME DE GESTIÓN

Informe mensual de gestió amb detall de situació de la seva cartera, últims moviments i ràtios de gestió.

Accessible a Banca ONLINE.

Possible anàlisi personalitzada a través del seu gerent personal.

Informe mensual de gestió amb detall de situació de la seva cartera, últims moviments i ràtios de gestió. Accessible a Banca ONLINE.

Fitxa tècnica amb detall de les 5 majors posicions en cartera disponible a Banca ONLINE.

Possible anàlisi personalitzada a través del seu gerent personal.

IDENTIFICACIÓ DEL PERFIL DE RISC

Definició del perfil inversor amb el Test d'Idoneïtat.

Lliurament d'informació precontractual i signatura de contracte.

Definició del perfil inversor amb el Test d'Idoneïtat.

Definició de restriccions d'inversió del soci.

Lliurament d'informació precontractual i signatura de contracte.

COMISSIONS

Perfil moderat

Comissió de gestió: 0,30% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi l'1%.

Perfil arriscat

Comissió de gestió: 0,50% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi el 2%.

Balanced: perfil moderat

Comissió de gestió: 0,70% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi l'1%.

Dynamic: perfil arriscat

Comissió de gestió: 1,10% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi el 2%.

Growth: perfil molt arriscat

Comissió de gestió: 1,10% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi el 3%.

Cartera nacional

Comissió de gestió: 0,30% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi el 2%.

Cartera internacional

Comissió de gestió: 0,40% sobre patrimoni gestionat.

Comissió d'èxit: 10% sobre la rendibilitat neta, sempre que aquesta superi el 2%.

PERFIL DE RISC (ha de correspondre amb el Test d'Idoneïtat)

Molt conservador
Conservador
Moderat
Arriscat
Molt arriscat

Molt conservador
Conservador
Moderat
Arriscat
Molt arriscat

Molt conservador
Conservador
Moderat
Arriscat
Molt arriscat

 

 

 

 


Botón Contratar Ahora

Contractar ara

Pie SGDC

Aquesta informació fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d'inversió basats en previsions o expectatives, de manera que no es pot considerar com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com garantia d'aconseguir aquests resultats, i fins i tot la possibilitat que, en moments concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. L'inversor ha de, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.
Tots els fons d'inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats a la CNMV. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pot consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé en www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Si us plau, llegiu el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara:

Si estàs interessat en aquest producte o servei contacta amb nosaltres.

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 
 

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior