Indicador de riesgos genèric PPE

 

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS D'OCUPACIÓ:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS D'OCUPACIÓ:

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a www.caixaenginyers.com/pensiones.

INDICADOR DE RISC PER ALS PLANS DE PENSIONS D'OCUPACIÓ:

Potencialment menys remuneració
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment més remuneració

Indicador de risc calculat a partir de dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 3 al 6. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d’interès, així com pel de mercat i el de divisa.

Slider Previsio Social Empresarial
Intro Previsión social empresarial


 

Aposta per un dels beneficis socials més valorats pels treballadors alhora que impulses la responsabilitat social de la teva empresa i el compromís dels teus professionals

 

Per què amb Caixa d'Enginyers?

Desenvolupament

Creació de solucions que s'ajusten a les necessitats de la teva empresa i als interessos i objectius d'estalvi dels teus empleats

Qualitat

Productes dissenyats per experts del Grup Caixa d'Enginyers i gestionats amb criteris de sostenibilitat avançats

Proximitat

Assessorament personalitzat, formació als teus empleats en matèria de previsió i accés directe als gestors especialistes

Què t'ofereix la Previsió Social Empresarial?

Recursos que aporten un benefici a l'equip directiu, a la resta de personal ia les famílies.
I que, a més, contribueixen a millorar el teu negoci.

 

Retenció
del talent

Augment
de la motivació

Increment
de la productivitat

Millora
de l'RSC de l'empresa

Tria la solució que millor s'adapta a la teva empresa

Tria la solució
que s'adapta millor la teva empresa:

Perfectes per a tota mena d'empleats

Plans de Pensions d'Ocupació

 • Amb avantatges fiscals tant per a l'empresa com per als treballadors.
 • Decideix el perfil de risc i la política d'inversions del producte.
 • Ideal per a empreses que vulguin cercar solucions.

CdE My Company PPSE

 • Pla de Previsió Social Empresarial. Una assegurança de vida estalvi col·lectiva amb un tipus d’interès tècnic garantit.
 • Amb avantatges fiscals tant per a l'empresa com per als treballadors.
 • Una solució d'àgil promoció: ideal per a pimes.

Fort component de retenció dels teus directius més valuosos

CdE My Company Go

 • Permet fer aportacions a favor dels teus treballadors amb un límit superior al dels plans de pensions.
 • Amb la possibilitat de triar entre tres cistelles d'inversió: Start, Balanced ISR i Dynamic.
 • Una solució ideal per als teus directius o per al col·lectiu identificat que permet invertir en cistelles mixtes de renda fixa i renda variable amb diferents nivells de risc.

CdE My Company

 • Permet fer aportacions a favor dels teus treballadors amb un límit superior al dels plans de pensions.
 • Una assegurança de vida-estalvi col·lectiva amb un tipus d'interès tècnic garantit.
 • Una solució ideal per als teus directius o per al col·lectiu identificat que garanteix una rendibilitat i les prestacions de la qual seran sempre superiors a les primes aportades.

 

 

Caracteristiques de My Company Go

Per què contractar
CdI My Company Go?

 

CdE My Company Go és una assegurança de vida-estalvi que exterioritza compromisos per pensions de les empreses amb els seus treballadors i en la qual el prenedor i els assegurats assumeixen íntegrament el risc d'inversió.

És un instrument ideal com a incentiu de col·lectius clau, directius i comandaments intermedis.

I permet adequar el perfil de risc de la inversió i el compromís de la teva empresa amb la inversió socialment responsable mitjançant la següent gamma de cistelles de fons.

 


Aplicacions anidades
Aplicacions anidades
CDI PIAS GO START

START

Perfil inversor:
CONSERVADOR

Inverteix entre un 0% i un 5%
en renda variable,
i la resta en renda fixa

CDI PIAS GO BALANCED

BALANCED ISR

Perfil inversor:
MODERAT

Inverteix entre un 20% i un 50%
en renda variable,
i la resta en renda fixa

Aquesta cartera inverteix íntegrament en fons d'inversió ISR

CDI PIAS GO DYNAMIC

DYNAMIC

Perfil inversor:
MODERAT

Inverteix entre un 65% i un 80%
en renda variable,
i la resta en renda fixa

Frase test idoneidad

La contractació d'una o altra modalitat del producte requereix del test d'idoneïtat en vigor.

Disclaimer CdI My Company Go - FI cistelles

 

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que,
en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

 

Fiscalitat pròpia de tots els
Plans de pensions d'ocupació i PPSE

Les aportacions a Plans de Pensions tenen dret a aplicar una reducció a la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la qual cosa fa que estiguin exemptes de tributar. El que tributa són les prestacions en el moment del rescat, les quals tenen la qualificació de rendiment del treball, i han de tributar a la base imposable general de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

 

 

Límit d'aportacions

Nous límits d'aportacions a partir de l'exercici 2022:

 • Límit general: 1.500 euros

Aportacions del partícip a sistemes individuals o d'ocupació

 • Límit addicional: 8.500 euros

Contribucions empresarials i del treballador a sistemes de treball1

 

 

(1) Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual2 o inferior a la respectiva contribució empresarial.

(2) A partir de l'1/1/2023 l'aportació del treballador al mateix instrument de previsió podrà ser per un import superior a la respectiva contribució empresarial amb els límits establerts a la legislació. Canvi previst una vegada aprovada la Llei de l'IRPF i subjecte a l'aprovació de la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

A aquests efectes, les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració d'aportacions del treballador.

 

 

Fiscalitat pròpia de les assegurances col·lectives que exterioritzen compromisos per pensions
Plans de pensions d'ocupació i PPSE

Les aportacions de fins a 100.000 euros any/treballador a assegurances col·lectives que exterioritzen compromisos per pensions que no han estat imputades fiscalment als empleats no es consideren com a retribució en espècie ni s'integren a la base de cotització a la Seguretat Social.

 

 


 

Impost de Societats

Deducció del 10% en la quota íntegra de l'impost sobre societats de les contribucions empresarials a sistemes d'ocupació imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, sempre que aquestes contribucions es facin plans de pensions d'ocupació o plans de previsió social empresarial.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 euros, aquesta deducció s'aplica sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a 27.000 euros.

 

 

Cotitzacions socials

Les contribucions empresarials satisfetes als plans de pensions d'ocupació no cotitzaran a la Seguretat Social, amb un límit màxim que serà el que resulti de multiplicar per 13 la quota resultant d'aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l'empresa per a la cobertura d'aquestes contingències (actualment 119,31 euros al mes per treballador, o 1.431,72 euros a l'any).

 

 


Disclaimer Previsió Social Empresarial

 

CdE My Company i CdE My Company PPSE són assegurances de vida-estalvi que exterioritzen compromisos per pensions de les empreses amb els seus treballadors i que ofereixen un tipus d'interès tècnic garantit.

CdE My Company, CdE My Company Go i CdE My Company PPSE estan contractades amb Caixa Enginyers Vida - Caja Ingenieros Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Consulta les companyies amb què Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.

Tots els Plans de Pensions d'Ocupació tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària Caixa d'Enginyers, SCC; i l'entitat promotora serà la teva empresa. Els fons de pensions estan auditats per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip del teu pla. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario recibir asesoramiento

Sol·licita-ho ara:

Si vols rebre assessorament personalitzat contacta amb nosaltres.

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior