Estalvi Vida
Pla d'Estalvi
Pla d'Estalvi Jove
Pla Futur 5 SIALP
Avantatges fiscals
ancla ventajas fiscales
Avantatges fiscals

Avantatges fiscals*

 

Els rendiments acumulats a Caixa Enginyers PIES i Caixa Enginyers PIES Jove no tributaran durant el període d'acumulació sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Que la percepció del Caixa Enginyers PIES i PIES Jove sigui en forma de renda vitalícia.
  • Que la suma de les aportacions anuals al Caixa Enginyers PIES i PIES Jove no superi el límit màxim anual de 8.000 euros.
  • Que la suma de les aportacions durant tota la durada de l'assegurança en el Caixa Enginyers PIES i PIES Jove no superi el límit màxim de 240.000 euros.
  • Que hagin transcorregut, com a mínim, 5 anys des de la primera aportació computable.
  • Que el prenedor, l'assegurat i el beneficiari de la renda vitalícia siguin la mateixa persona.

Les percepcions de renda vitalícia tributaran com Rendes del Capital Mobiliari i se'ls apliquen importants reduccions que dependran de l'edat que es tingui en iniciar la percepció de la renda:

Edat % reducció Tributació efectiva mínima Retenció efectiva
Menys de 40 anys 60% 19% 7,60%
Entre 40 i 49 anys 65% 19% 6,65%
Entre 50 i 59 anys 72% 19% 5,32%
Entre 60 i 65 anys 76% 19% 4,56%
Entre 66 i 69 anys 80% 19% 3,80%
70 anys o més 92% 19% 1,52%

* Segons la legislació fiscal vigent per al territori comú. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


 

Els rendiments acumulats al Pla Futur 5 SIALP no tributaran, sempre que es compleixin els requisits següents*:

  • Que transcorrin 5 anys des de la primera aportació.
  • Sempre que s'aportin com a màxim 5.000 euros anuals.
  • Que la percepció sigui en forma de capital.
  • 1 contribuent = 1 PALP. Un contribuent només pot ser titular d'un Producte d'Estalvi a Llarg Termini (PALP), sigui en format SIALP o CIALP.

Amb la possibilitat de fer traspassos entre SIALP i CIALP sense cost fiscal.

 

* Segons la legislació fiscal vigent per al territori comú, Navarra, Biscaia i Guipúscoa. A la diputació foral d'Àlaba no està regulada aquesta exempció. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


disclaimer ahorro vida

Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic de Caixa d'Enginyers (Caixa d'Enginyers PIES ) i el  Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic Jove de Caixa d'Enginyers (Caixa d'Enginyers PIES Jove):

(1) El Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic (Caixa d'Enginyers PIES ) i el  Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic Jove de Caixa d'Enginyers (Caixa d'Enginyers PIES Jove) són una Assegurança de Vida Estalvi en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractats amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrits en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052. Pot consultar les Companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat té contracte d'Agència.

(2) Durant el període d'acumulació de capital, es podrà exercir el dret del rescat total o parcial en qualsevol moment, amb un import mínim per als rescats parcials de 250 euros i sense que el saldo resultant pugui ser inferior a 500 euros.

(3) Aportació màxima anual:8.000 euros (límit independent al d'aportacions a Plans de Pensions i PPA). Possibilitat de fer traspassos entre PIES sense cost fiscal.

(4) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional del 1,3% de la provisió matemàtica calculada el darrer dia del mes anterior, amb un mínim de 25 euros i un màxim de 1.000 euros.

Pla Futur 5 SIALP:

(5) El Pla Futur 5 SIALP és una Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052. Pot consultar les Companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat té contracte d'Agència.

(6) Es podrà exercir el dret de rescat total en qualsevol moment, cancel·lant el contracte i el seu valor serà igual a la provisió matemàtica assolida en aquell moment, en el qual no es meritaran els interessos que corresponguin a l'última revisió de l'interès tècnic aplicable. Els rescats parcials no estan permesos.

(7) Aportació màxima anual: 5000 euros (límit independent al d'aportacions a Plans de Pensions, PPA y PIES).

(8) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional de l'1,3% de la provisió matemàtica.

Ves Superior