Slider PIES JOVE
Intro PIES Jove


Si tens 30 anys o menys, és el teu moment, comença a estalviar sense compromisos amb el Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic Jove1 de Caixa d'Enginyers.

 

Contingut pestanyes PIES Jove MODIF

 

Rendibilitat esperada

 • Rendibilitat esperada2 del 1'25% anual
  fins el 30/06/2024

 

 

Inversió garantida

 • El 100% de la inversió està garantida per Caixa Enginyers Vida.

 

 

Liquiditat total

 • En qualsevol moment, durant el període d'acumulació, podràs exercir el dret del rescat total o parcial del PIES Jove, amb un import mínim per als rescats parcials de 250 euros i sense que el saldo resultant pugui ser inferior a 500 euros.

 

 

Màxima flexibilitat

 • Podràs realitzar aportacions extraordinàries (mínim 250€) o periòdiques (constants o creixents amb un mínim de 50€) i podràs, en qualsevol moment, suspendre, reactivar o incorporar aportacions periòdiques.
 • Aportació màxima anual: 8.000 euros (límit independent al d'aportacions a Plans de Pensions i PPA). Possibilitat de fer traspassos entre PIES sense cost fiscal.
 • Capital de defunció: en ser una Assegurança de Vida, atorga un capital addicional en cas de defunció3.

 


 

Els rendiments acumulats del PIES Jove no tributaran durant el període d'acumulació sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que la percepció del PIES Jove sigui en forma de renda vitalícia.
 • Que la suma de les aportacions anuals al PIES Jove no superi el límit màxim anual de 8.000 euros.
 • Que la suma de les aportacions durant tota la durada de l'assegurança en el PIES Jove no superi el límit màxim de 240.000 euros.
 • Que hagin transcorregut, com a mínim, 5 anys des de la primera aportació computable.
 • Que el prenedor, l'assegurat i el beneficiari de la renda vitalícia siguin la mateixa persona.

 

Les percepcions de renda vitalícia tributaran com Rendes del Capital Mobiliari i se'ls apliquen importants reduccions que dependran de l'edat que es tingui en iniciar la percepció de la renda:

Edat % reducció Tributació efectiva mínima Retenció efectiva
Menys de 40 anys 60% 19% 7,60%
Entre 40 i 49 anys 65% 19% 6,65%
Entre 50 i 59 anys 72% 19% 5,32%
Entre 60 i 65 anys 76% 19% 4,56%
Entre 66 i 69 anys 80% 19% 3,80%
70 anys o més 92% 19% 1,52%

* Segons la legislació fiscal vigent per al territori comú. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


Disclaimer PIES Jove

(1) El Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic Jove de Caixa Enginyers (Caixa d'Enginyers PIES Jove) és una assegurança de vida estalvi en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractada amb Caixa Enginyers Vida - Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Consulta les  companyies amb què Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.

(2) Aquest tipus d’interès s’aplicarà durant els dies en què la pòlissa compleixi els següents requisits: tingui activada una aportació periòdica, d’import igual o superior a 1.200€ anualitzats i amb tots els rebuts emesos cobrats efectivament. En cas contrari, el tipus d’interès net anual garantit en els dies que no es compleixin les condicions anteriors serà del 1,00%. Rendibilitat esperada calculada segons s'estipula a l'ordre ECC/2329/2014, de 12 desembre, per la qual es regula el càlcul de la rendibilitat esperada de les operacions de vida.

(3) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional del 1,3% de la provisió matemàtica calculada el darrer dia del mes anterior, amb un mínim de 25 euros i un màxim de 1.000 euros.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior