Slider PIES JOVE
Intro PIES Jove


Si tens 30 anys o menys, és el teu moment, comença a estalviar sense compromisos amb el Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic Jove1 de Caixa d'Enginyers.

 

Contingut pestanyes PIES Jove

 

 • Interès net garantit: El tipus d'interès brut garantit del Caixa Enginyers PIES Jove durant tota la durada del contracte es fixa de forma semestral amb un mínim del 0,98% anual. Les despeses imputables queden limitades al 0,95% anual.
  Tipus d'interès net garantit fins al 31/12/2021: 0'03% anual (resultat de l'aplicació del 0,98% d'interès brut anual aplicat en aquest semestre menys les despeses imputables del 0,95% anual).
 • Inversió garantida: el 100% de la inversió està garantida per Caixa Enginyers Vida.
 • Liquiditat total: en qualsevol moment podràs exercir el dret del rescat total o parcial del PIES Jove2.
 • Màxima flexibilitat: podràs realitzar aportacions extraordinàries (mínim 250€) o periòdiques (constants o creixents amb un mínim de 50€)3 i podràs, en qualsevol moment, suspendre, reactivar o incorporar aportacions periòdiques.
 • Capital de defunció: en ser una Assegurança de Vida, atorga un capital addicional en cas de defunció4.

 

Els rendiments acumulats del PIES Jove no tributaran durant el període d'acumulació sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que la percepció del PIES Jove sigui en forma de renda vitalícia.
 • Que la suma de les aportacions anuals al PIES Jove no superi el límit màxim anual de 8.000 euros.
 • Que la suma de les aportacions durant tota la durada de l'assegurança en el PIES Jove no superi el límit màxim de 240.000 euros.
 • Que hagin transcorregut, com a mínim, 5 anys des de la primera aportació computable.
 • Que el prenedor, l'assegurat i el beneficiari de la renda vitalícia siguin la mateixa persona.

 

Les percepcions de renda vitalícia tributaran com Rendes del Capital Mobiliari i se'ls apliquen importants reduccions que dependran de l'edat que es tingui en iniciar la percepció de la renda:

Edat % reducció Tributació efectiva mínima Retenció efectiva
Menys de 40 anys 60% 19% 7,60%
Entre 40 i 49 anys 65% 19% 6,65%
Entre 50 i 59 anys 72% 19% 5,32%
Entre 60 i 65 anys 76% 19% 4,56%
Entre 66 i 69 anys 80% 19% 3,80%
70 anys o més 92% 19% 1,52%

* Segons la legislació fiscal vigent per al territori comú. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


Disclaimer PIES Jove

(1) El Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic Jove de Caixa d'Enginyers (Caixa d'Enginyers PIES Jove) és una assegurança de vida estalvi en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'Agència.

(2) Durant el període d'acumulació de capital, es podrà exercir el dret del rescat total o parcial en qualsevol moment, amb un import mínim per als rescats parcials de 250 euros i sense que el saldo resultant pugui ser inferior a 500 euros.

(3) Aportació màxima anual:8.000 euros (límit independent al d'aportacions a Plans de Pensions i PPA). Possibilitat de fer traspassos entre PIES sense cost fiscal.

(4) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional del 1,3% de la provisió matemàtica calculada el darrer dia del mes anterior, amb un mínim de 25 euros i un màxim de 1.000 euros.