Indicador riesgo específico PP 4

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menys rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc

Indicador de risc calculat a partir de dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d’interès, així com pel de mercat i el de divisa.

Slider Plan AUTCAT Futuro Autónomos
Intro Pla AUTCAT Futur Autònoms

 

Si ets autònom i vols mantenir el teu estil de vida quan et jubilis,
cal que facis una planificació adequada del teu futur.

 

Què pots fer per millorar la teva pensió pública?

 

Contractar un pla de pensions és una bona decisió
per completar la teva pensió de jubilació.

 

 

CANVIS FAVORABLES PER A TU, AUTÒNOM

 

Quadres avantatges Duplica 0

 

Com a novetat, ara ja tens la possibilitat de fer aportacions a plans de pensions per sobre del límit general.

Un avantatge diferencial dels PPOS respecte als plans de pensions individuals.

Pots aportar als nous plans de pensions d'ocupació simplificats (PPOS) de treballadors autònoms, com el nou Pla Autcat Futur Autònoms, fins a 4.250 euros més, addicionals al límit general o conjunt que hi ha ara de 1.500 euros.

Per tant, sumant el límit conjunt i l'addicional de contribució als PPOS, un autònom pot arribar a aportar un màxim anual de 5.750 euros i reduir-se a l’IRPF la més baixa entre aquesta quantitat o el 30 % dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

 

Per què Pla AUTCAT?

 

Per què el Pla Autcat Futur Autònoms?

 

Si els avantatges d’un PPOS ja són significatius, amb el Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS, també disposaràs d’un assessorament personalitzat i d’una gestió transparent de les inversions socialment responsables.

 

UN PLA DE PENSIONS DE RENDA FIXA MIXTA QUE TÉ EN COMPTE CRITERIS EXTRAFINANCERS (ASG) EN LES DECISIONS D'INVERSIÓ

 

Promogut per la mateixa Autcat,
l’Organització d'Autònoms de Catalunya

Una organització empresarial d’àmbit català que té com a missió defensar els interessos
de les persones treballadores autònomes ja constituïdes i/o emprenedores.
L’Autcat t’informa i assessora per oferir-te serveis de valor afegit i millorar la teva competitivitat.

 

Gestionat per Caixa Enginyers Vida i Pensions

Pionera en el sector en el llançament de plans de pensions gestionats sota estratègies
socialment responsables i que aposta pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Per això, els seus plans de pensions compleixen la funció d'aportar un benefici per a la societat i
canalitza l'estalvi en inversions que generen avenços i millores per al conjunt de la societat.

 

Más información Fiscalidad Autcat

Fiscalitat dels Plans de Pensions d'Ocupació Simplificats

Tractament fiscal de les aportacions als PPOS

 

Tractament fiscal de les aportacions als PPOS:

 

Les aportacions a plans de pensions tenen dret a aplicar una reducció en la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la qual cosa fa que estiguin exemptes de tributar. El que tributa són les prestacions en el moment del rescat, les quals tenen la qualificació de rendiment del treball i s'han de tributar a la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Com funciona l'estímul fiscal?

Les aportacions als plans de pensions es redueixen de la part general de la base imposable, amb un límit d'aportació anual del menor entre:

  • 1.500 euros anuals amb caràcter general. A més, en el cas dels plans d'ocupació per a autònoms, pots aportar 4.250 euros addicionals. Per tant, sumant el límit amb caràcter general i addicional al Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat, podries arribar a aportar un màxim anual de 5.750 euros al Pla Autcat Futur Autònoms1.
  • 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts a l'exercici.

Les quantitats aportades que no s'hagin pogut reduir a la base imposable per insuficiència d'aquesta o per aplicació del límit percentual anterior, es poden reduir durant els cinc exercicis següents.

(1) El límit financer aplicable conjuntament a tots els plans de pensions individuals, associats i d'ocupació, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, així com a mutualitats de previsió social és de 10.000 euros.

 

Comprova, a mode d'exemple, els nivells d'estalvi fiscal que es poden aconseguir. Exemple d'estalvi fiscal d'un contribuent a Catalunya:

Base Liquidable General Aportació al Pla de Pensions Estalvi Fiscal a la declaració del IRPF
28.000 5.750 1.725 (30%)
42.000 5.750 2.145 (37,3%)
60.000 5.750 2.300 (40%)
100.000 5.750 2.645 (46%)

Imports en euros. Estalvi fiscal estimat calculat segons els tipus impositius vigents per a l'any 2023.

 

Aportacions a favor del cònjuge

Si el cònjuge obté rendes inferiors als 8.000 euros que ha d'integrar en la base imposable, l'altre pot fer aportacions i reduir la seva base imposable fins a un límit màxim anual de 1.000 euros, sense haver de tributar per l'impost sobre successions i donacions.

 

Aplicació del règim transitori

Les prestacions percebudes en forma de capital, procedents d'aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, tindran dret a aplicar una reducció del 40%, sempre que es rescatin en forma de capital, bé en l'exercici en què esdevingui la contingència o en els dos següents.

 

Mort del partícip

En cas de mort del partícip, el beneficiari designat o, si no, els hereus podran rescatar els drets consolidats, havent de tributar en l'IRPF com a rendiments del treball, en el moment del rescat. Així mateix, podran aplicar la reducció del 40% en cas que es reuneixin els requisits per a l'aplicació del règim transitori.

Plan de pensiones detalle

 

Renda Fixa Mixta. El fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, mitjançant la selecció d'emissors en base a criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR).

 

El fons, a més dels criteris financers, integrarà factors ASG (Ambientals, Socials i Govern Corporatiu), tant a l'anàlisi d'inversió com als processos de presa de decisions.

En el cas d'inversions en emissions de deute públic, s'exclouran tots aquells països que no estiguin dins el primer o segon quartil de l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) publicat per l'ONU.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 70% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, si és inferior. No hi podrà haver emissions amb qualificació inferior a B-. La durada de la cartera de renda fixa pot oscil·lar en una banda de fluctuació de -2 a 10 anys.

La renda variable es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització, podent representar com a màxim el 30% del patrimoni.

L'exposició no es limitarà a divises diferents de l'euro.

Valor participació

11 Jul 2024

10,574730

0,072%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 4,342
1 any 5,490
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0,762
Trimestre 1 3,144
Rendibilitat any %
2024 4,342
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
Adherido a

Adherit a:

 

PRI   Carbon Disclosure project   Spainsif

Com contractar Pla Autcat

 

 

Com contractar el teu pla de pensions d'ocupació simplificat?

 

Només et calen dues coses:

1. Fer-te soci o sòcia de Caixa d’Enginyers
(si encara no ho ets)

2. Adherir-te al Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS!

I si encara no ets membre d’Autcat, sol·licita ja l’adhesió a www.autcat.cat/pla-pensions i gaudeix d’una àmplia gamma de serveis per a autònoms.

Botón Contacta'ns per a més informació (centrado)
Ens posarem en contacte amb tu

 

Ens posarem en contacte amb tu perquè puguis gaudir del teu nou Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS, amb un assessorament personalitzat i una gestió transparent de les inversions socialment responsables.

 

Peu Autcat

 

Aquest pla de pensions té Autcat, l’Organització d’Autònoms de Catalunya, com a entitat promotora; Caixa Enginyers Vida, SAU, com a entitat gestora; i Caixa d'Enginyers, SCC, com a entitat dipositària. Consulta el document d’informació general abans de fer qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Spainsif - Fòrum Espanyol d'Inversió Socialment Responsable és una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya i té la missió primordial de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió per tal de contribuir en el desenvolupament sostenible.

Consulta en el DFP els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario Vull informació

Vull informació

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior