Aplicacions anidades
Cabecera Codigo buenas practicas

 

 

Codi de Bones Pràctiques

 

 

Intro Codigo buenas practicas

 

Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer els continguts dels Codis de Bones Pràctiques publicats en data 10 de març del 2012 BOE el RDL 6/2012 de 9 de març en què es van aprovar mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. Posteriorment es va aprovar la Llei 1/2013, de 14 de maig, amb mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social dirigida a establir mecanismes que permetessin la reestructuració del deute hipotecari a les persones que es trobessin a el llindar dexclusió social. Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, es va adherir al Codi de Bones Pràctiques publicat a l'esmentat RDL.

En data 23 de novembre de 2022 s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 19/2022, un nou Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d'interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, de naturalesa conjuntural i transitòria, amb durada de vint-i-quatre mesos, per a l'adopció de mesures urgents per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat, i es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s'adopten altres mesures estructurals per a la millora del mercat de préstecs hipotecaris. Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, també s'ha adherit a aquest Codi.

 

Tot seguit, es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la manera correcta de procedir en la gestió d'una sol·licitud.

 

Pasos Subrogación


Informa-te’n
Informa't sobre les opcions de reestructuració, recopila la informació necessària i ves a la teva oficina.


Sol·licita
Emplena la sol·licitud i incorpora-hi tota la documentació.


Estudi
Caixa d’Enginyers farà un estudi de la sol·licitud i emetrà una resolució amb la viabilitat del cas.

 Resolució
Amb la resolució favorable es podrà formalitzar.

Título formulario SICOP

 

Vols saber si et pots acollir a aquestes mesures?

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari acceptacio SICOP

Emplena el següent formulari per poder fer una simulació:

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Características codigo buenas practicas

 

NOU CODI DE BONES PRÀCTIQUES (deutors en risc de vulnerabilitat)

Té per objecte l’adopció de mesures per fer front a la situació de les llars amb deute instrumentat en préstecs o crèdits amb hipoteca immobiliària sobre l’habitatge habitual generada per l'alça accelerada dels tipus d'interès.

 

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL CONTRACTE

1. Contracte. Contracte de préstec o crèdit amb Caixa d’Enginyers a tipus d’interès variable.

2. Habitatge habitual. Garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual.

3. Preu d’adquisició. El preu d'adquisició del qual no hagués excedit els 300.000 euros.

Es considerarà que el titular està en risc de vulnerabilitat quan hi concorrin les circumstàncies 4-6.

 

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL TITULAR – Persona física*

4. Ingressos. Els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin:

 • 3,5 vegades IPREM**. 3,5 x IPREM anual de 14 pagues són 29.400 euros.
 • 4,5 vegades IPREM: membre amb discapacitat >33%, dependència o malaltia que incapaciti laboralment.
 • 5,5 vegades IPREM: deutor hipotecari amb discapacitat psíquica >33%, física >65% o malaltia que incapaciti laboralment.

5. Vulnerabilitat. Que, en els quatre anys anteriors a la sol·licitud, a la unitat familiar s'hagi produït:

 • Una alteració significativa en les circumstàncies econòmiques quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,2.
 • Hagin sobrevingut circumstàncies familiars d'especial vulnerabilitat (família nombrosa, monoparental amb fills a càrrec seu, família amb menors, violència de gènere, majors de 60 anys, discapacitat).

6. Taxa d'esforç. Que la quota hipotecària superi el 30% respecte als ingressos nets de la unitat familiar.

 

 

CODI DE BONES PRÀCTIQUES (deutors en el llindar d'exclusió)

 

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL CONTRACTE

1. Contracte. Contracte de préstec o crèdit amb Caixa d’Enginyers.

2. Habitatge habitual. Garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual.

3. Preu d’adquisició. El preu d'adquisició del qual no hagués excedit els 300.000 euros.

Es considerarà que el titular està en risc de vulnerabilitat quan hi concorrin les circumstàncies 4-7.

 

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL TITULAR – Persona física*

4. Ingressos. Els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin:

 • 3 vegades IPREM**.
 • 4 vegades IPREM: membre amb discapacitat >33%, dependència o malaltia que incapaciti laboralment.
 • 5 vegades IPREM: deutor hipotecari amb discapacitat psíquica >33%, física >65% o malaltia que incapaciti laboralment.

5. Vulnerabilitat. Que, en els quatre anys anteriors a la sol·licitud, a la unitat familiar s'hagi produït:

 • Una alteració significativa en les circumstàncies econòmiques quan l'esforç d'accés a l'habitatge.
 • Hagin sobrevingut circumstàncies familiars d'especial vulnerabilitat (família nombrosa, monoparental amb fills a càrrec seu, família amb menors, violència de gènere, majors de 60 anys, discapacitat).

6. Taxa d'esforç. Que la quota hipotecària superi el 50% respecte als ingressos nets de la unitat familiar, o el 40% quan algun dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li impedeixi fer una activitat laboral.

7. Manca de solvència. Han de concórrer tots els supòsits següents:

 • El conjunt de la unitat familiar no tingui altres mitjans suficients amb què fer front al deute.
 • L'habitatge sigui l'únic en propietat, i que el préstec s'hagi concedit per adquirir-lo.
 • El contracte no tingui altres garanties reals o personals.
 • En cas d'existir codeutors que no formin part de la unitat familiar, aquestes últimes circumstàncies s'han de complir les 3 últimes circumstàncies.

 

* Aplicable a avaladors i hipotecants no deutors en el llindar d'exclusió respecte a l'habitatge habitual.

** IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples. Aquest text sobre els requisits estipulats en el Codi de Bones Pràctiques és un resum de la legislació vigent. Aquest resum té com a objectiu facilitar la comprensió de la norma als interessats, però, si vol conèixer el detall d'aquest punt del Reial decret llei o la norma completa, pot consultar el “Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (Legislació consolidada. Referència: BOE-A-2012-3394)”, que trobarà davall a la secció de documentació normativa, juntament amb la legislació aplicable.


Aplicacions anidades

 

Mesures per alleujar la càrrega financera dels deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat

 

S'estableix la creació d'un NOU CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER A DEUTORS HIPOTECARIS EN RISC DE VULNERABILITAT de naturalesa conjuntural i transitòria per tal d'alleujar la pujada dels tipus d'interès en préstecs hipotecaris de persones físiques sobre l’habitatge habitual, la quota dels quals s'hagi vist especialment afectada per la pujada de tipus d’interès. Aquest nou codi és aplicable durant 24 mesos per a determinats préstecs i deutors elegibles definits en l'acord del Consell de Ministres que desenvolupa l'esmentat Reial decret llei.

Caixa d'Enginyers s'ha adherit a l'esmentat Codi de Bones Pràctiques per afavorir els associats que mantenen en vigor un préstec hipotecari amb la garantia del seu habitatge habitual i que passen dificultats per atendre els pagaments mensuals dels préstecs. Per tant, els deutors poden sol·licitar a Caixa d'Enginyers la millora de les condicions financeres en les condicions especificades en el Reial decret llei.

Les mesures d'alleujament definides en el nou Codi (conjuntural i transitori) són les que s'indiquen a continuació i s'aplicaran a les persones físiques que siguin titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària sobre l’habitatge habitual del deutor o de l'hipotecant no deutor, el preu d'adquisició del qual no excedeixi de 300.000,00 euros, constituïts fins al 31 de desembre de 2022.

 

 • Ampliació del termini total del préstec fins a un màxim de 7 anys

  Amb opció per al deutor de "fixar", congelació de la quota en el seu import a la mateixa que pagava l'1 de juny de 2022 (o la que tingués si el préstec hagués estat contractat després d’aquesta data) durant un període de 12 mesos des del moment en què es realitzi la novació a través d'una carència total o parcial del principal (capital), llevat que la carència del principal no sigui suficient per fixar la quota en aquest import; en aquest cas s'aplicarà únicament una carència total del principal.

  El capital no amortitzat meritarà interessos a un tipus d’interès que suposi una reducció del 0,5 % del valor actual net del préstec.

 • Conversió del préstec a tipus fix

  Sent aquest el tipus fix que ofereixi lliurement l'entitat. La novació està bonificada en AJD, aranzels i altres conceptes notarials i registrals, derivats de la formalització i la inscripció de les novacions que es facin a l'empara d'aquest Codi de Bones Pràctiques, i l'entitat creditora serà qui els satisfarà.

 

Mesures de protecció als deutors hipotecaris situats en el llindar d'exclusió

 • Carència en l'amortització de capital de 5 anys. El capital corresponent a les quotes d'aquest període podrà, o bé passar-se a una quota final en acabar el préstec, o bé prorratejar-se en les quotes restants, o fer una combinació dels dos sistemes. No obstant això, si l'increment de l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagués incrementat en menys d'1,5 i la unitat familiar no es trobés en una de les circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial, la carència serà de 2 anys.

 • Ampliació del termini d'amortització fins a un total de 40 anys a comptar des de la concessió del préstec. No obstant això, si l'increment de l'esforç que representi la càrrega hipotecària s'hagués incrementat en menys d'1,5 i la unitat familiar no es trobés en una de les circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial, l'ampliació del termini d'amortització serà de fins a 7 anys, sense superar el termini de 40 anys des de la concessió del préstec.

 • Reducció del tipus d’interès aplicable a euríbor -0,10 % durant el termini de carència. No obstant això, si l'increment de l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagués incrementat en menys d'1,5 i la unitat familiar no es trobés en una de les circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial, el tipus d'interès aplicable durant la carència serà el que suposi una reducció del 0,5 % del valor actual net del préstec d’acord amb la normativa vigent.

 • L'interès moratori aplicable des del moment en què el deutor sol·liciti a l'entitat l'aplicació de qualsevol de les mesures del Codi de Bones Pràctiques serà, com a màxim, el resultant de sumar un 2 % sobre el capital pendent del préstec als interessos remuneratoris pactats en el préstec.

 • Amb caràcter indefinit, no s'aplicaran clàusules limitatives de baixada de tipus d'interès previstes en els contractes de préstec hipotecari.

 • Addicionalment, les entitats podran reunificar el conjunt dels deutes del deutor.

Sense perjudici d'això, el deutor pot presentar, en tot moment, una proposta de pla de reestructuració a l'entitat, la qual l'ha d'analitzar. En cas de rebuig, ha de comunicar al deutor els motius en què es fonamenti. Aquells deutors que estiguin en un procediment d'execució no poden formular aquesta sol·licitud, una vegada s'hagi produït l'anunci de la subhasta.

En el pla de reestructuració, l'entitat advertirà, si escau, del caràcter inviable del pla de reestructuració, i es podran sol·licitar les mesures complementàries previstes.


 

Per poder cursar la seva sol·licitud, caldrà demanar la documentació original completa, segons es detalla en el llistat de documentació acreditativa.

Per tal d'evitar demores en la resolució, el sol·licitant ha de ser especialment curós en recopilar tota la documentació necessària i traslladar-la a la seva oficina.

L'acreditació dels deutors de les situacions de “llindar d'exclusió” o “en risc de vulnerabilitat” es farà mitjançant la presentació dels documents següents:

 

1. Percepció d’ingressos pels membres de la unitat familiar

 • Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l'impost de patrimoni, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, amb relació al darrer exercici tributari.
 • Últimes tres nòmines percebudes.
 • Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció, ingrés mínim vital o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per l’estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.
 • En cas de treballador per compte propi, si estigués percebent la prestació per cessament d’activitat, certificat expedit per l’òrgan gestor, en el qual figuri la quantia mensual percebuda.

 

2. Nombre de persones que habiten l'habitatge

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella estable.
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

 

3. Titularitat dels béns (només aplica en cas de sol·licitar mesures complementàries i substitutives)

 • Certificats de titularitats expedits pel Registre de la Propietat en relació amb cadascun dels membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de constitució de la garantia hipotecària, i altres documents justificatius, si escau, de la resta de garanties reals o personals constituïdes si n'hi hagués.

 

4. Declaració responsable del deutor

 • Declaració responsable del deutor sobre el compliment dels requisits exigits per considerar-se situat en el llindar d'exclusió o en risc de vulnerabilitat, segons el model aprovat per la comissió constituïda per al seguiment del compliment del Codi de Bones Pràctiques.

 

En el cas de trobar-se en algun dels dos supòsits de llindar d'exclusió o risc de vulnerabilitat que es detallen als Codis de Bones Pràctiques, haurà de recopilar tota la documentació acreditativa i emplenar la sol·licitud.

El lliurament de la documentació acreditativa i la sol·licitud s'haurà de fer a la seva oficina de Caixa Enginyers.

Un cop rebuda aquesta documentació, en el termini de màxim 15 dies, Caixa d'Enginyers procedirà a estudiar-la i validar-la, emetent una resolució amb la viabilitat de la sol·licitud. En cas de ser favorable es podrà procedir a la formalització.

 


Boton final landing Bones Practiques
Ves Superior