Slider hipoteca fija 2020
Intro hipoteca Fija 2020

 

Amb tota la tranquil·litat de saber, des del principi, quin serà el cost total de la teva hipoteca.

 

Características hipoteca fija 2020


Finançament fins al 60% del valor de taxació o de compra (el menor dels dos):

FIXA 15

TIN 2,40% | TAE des de 2,914%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 1,40% | TAE 2,162%

FIXA 20

TIN 2,50% | TAE des de 2,972%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 1,50% | TAE 2,206%

FIXA 30

TIN 2,55% | TAE des de 2,969%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 1,55% | TAE 2,186%


Financiación hasta el 80% del valor de tasación o de compra (el menor de los dos):

FIXA 15

TIN 2,50% | TAE des de 3,016%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 1,50% | TAE 2,262%

FIXA 20

TIN 2,60% | TAE des de 3,074%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 1,60% | TAE 2,306%

FIXA 30

TIN 2,70% | TAE des de 3,121%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 1,70% | TAE 2,334%

 • Sense despeses de notaria, gestoria i registre.(*)
 • Per a compra d'habitatge habitual.
 • Termini de devolució: FIXA 15 fins a 15 anys, FIXA 20 fins a 20 anys i FIXA 30 fins a 30 anys.
 • Comissió d'obertura des de 0,00% (veure quadre inferior de bonificacions per productes i serveis combinats). En els supòsits en que s'apliqui una comissió porcentual, les TAEs variaran en funció del termini de la operació.
 • Comissió per amortització anticipada parcial o total sobre el capital reemborsat anticipadament (sempre que suposés una pèrdua financera(**) per a Caixa d'Enginyers):2,00% els 10 primers anys i 1,50% la resta del període.

 
(*) Segons l'article 14, apartat 1.e) de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, aquestes despeses les assumeix el prestador, en aquest cas, Caixa d'Enginyers.

(**) Aquesta comissió no serà mai superior a l'import de la pèrdua financera que pogués patir Caixa d'Enginyers.

 


Vols saber com millorar les condicions de la teva hipoteca?


Pots millorar el tipus d'interès de la teva hipoteca Llar contractant alguns productes de Caixa d'Enginyers:

Productes i serveis Bonificació sobre tipus d'interès Bonificació sobre la comissió d'obertura
Domiciliació nòmina, mínim 3 rebuts i targeta de crèdit (gratuïta amb consum mínim de 1.000 euros/any) durant la vigència del préstec. -0,25% -0,25%
Assegurança de protecció de pagaments (prima única i vigència de 5 anys) -0,15% -0,25%
Assegurança de vida (durant tota la vigència del préstec) -0,40% -0,15%
Assegurança Multi-risc Llar (durant tota la vigència del préstec) -0,20% -0,10%
Màxim bonificat  -1,00% -0,75%

 

Per sol·licitar la hipoteca és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa d'Enginyers, sense comissió de manteniment si es compleix com a mínim un d'aquests requisits: a) domiciliar la nòmina o ingressos recurrents per un import superior a 700 euros/mes; b) domiciliar la pensió; c) fer aportacions periòdiques de més de 100 euros/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. En cas de no complir cap d'aquests requisits, el cost de manteniment del compte serà de 12 euros/trimestre.

Oferta vàlida segons tarifes vigents. Data d'emissió: octubre 2020.  Operació subjecta a aprovació prèvia per part de Caixa d'Enginyers.

 Per al càlcul de les TAEs, així com dels imports totals deguts, s'ha tingut en compte una operació de préstec hipotecari de 150.000 euros a 15 anys (180 quotes) per a la hipoteca FIXA-15, 20 anys (240 quotes) per a la FIXA-20 i 30 anys (360 quotes) per a la FIXA-30, per a un titular de 31 anys a la Comunitat de Madrid, i s'han considerat els següents supòsits:

 • Comissió de manteniment del compte: als exemples sense bonificacions, s'ha considerat una comissió de manteniment del compte corrent de 12 euros/trimestre.
 • Despeses de Verificació Registral: 0,00 euros (1 finca registral).
 • Despeses de Gestoria: 0,00 euros.
 • Despeses de Taxació: 266,20 euros (per un valor de taxació de fins a 300.000,00 euros).
 • IAJD : 0,00 euros. Caixa d'Enginyers assumeix els IAJD derivats de la operació, excepte al País Basc, on s s'estableix que el subjecte passiu en escriptures de constitució de préstec amb garantia es considerarà adquirent al prestatari (en el cas d’hipoteques constituïdes en garantia del pagament d’un préstec o crèdit destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual actualment el cost per al prestatari és 0,00 euros).

 

Exemples representatius SENSE bonificacions per productes i serveis combinats

Inclou la contractació d'una assegurança Llar1.

Fins al 60% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès Comissió obertura (0,75%) Termini en anys Nº de quotes Quota mensual TAE Import total degut
Fixa 15 2,40%
(tipus fix)
1.125,00€ 15 180 993,14€ 2,914% 184.476,40€
Fixa 20 2,50%
(tipus fix)
1.125,00€ 20 240 794,85€ 2,972% 197.915,20€
Fixa 30 2,55%
(tipus fix)
1.125,00€ 30 360 596,59€ 2,969% 224.803,60€

Fins al 80% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès Comissió obertura (0,75%) Termini en anys Nº de quotes Quota mensual TAE Import total degut
Fixa 15 2,50%
(tipus fix)
1.125,00€ 15 180 1.000,18€ 3,016% 185.743,60€
Fixa 20 2,60%
(tipus fix)
1.125,00€ 20 240 802,18€ 3,074% 199.674,40€
Fixa 30 2,70%
(tipus fix)
1.125,00€ 30 360 608,40€ 3,121% 229.055,20€

 

Exemples representatius AMB bonificacions per productes i serveis combinats

Inclou la contractació d'una assegurança de Protecció de Pagaments, assegurança de Vida i assegurança Multi-risc Llar2.

Fins al 60% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès  Comissió obertura  Termini en anys Nº de quotes Quota mensual  TAE Import total degut
Fixa 15 1,40%
(tipus fix)
0,00€ 15 180 924,38€ 2,162% 175.109,86€
Fixa 20 1,50%
(tipus fix)
0,00€ 20 240 723,82€ 2,206% 184.724,31€
Fixa 30 1,55%
(tipus fix)
0,00€ 30 360 521,29€ 2,186% 203.244,01€

Fins al 80% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès  Comissió obertura  Termini en anys Nº de quotes Quota mensual  TAE Import total degut
Fixa 15 1,50%
(tipus fix)
0,00€ 15 180 931,11€ 2,262% 176.321,26€
Fixa 20 1,60%
(tipus fix)
0,00€ 20 240 730,74€ 2,306% 186.385,11€
Fixa 30 1,70%
(tipus fix)
0,00€ 30 360 532,20€ 2,334% 207.171,61€

 


Aplicacions anidades
disclaimer hipotecas fijas 2020

(1) S'inclou la següent assegurança als exemples representatius sense bonificacions màximes per productes combinats:

 • Assegurança Llar: s'inclou una assegurança de Llar calculada per a un habitatge mitjà en nucli urbà amb prima de 240 euros/any (cost orientatiu i sense que suposi vinculació alguna per a l'Entitat i partint de la hipòtesi de que no variarà durant la vigència de la operació). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu per la qual cosa, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar (s'ha considerat per al càlcul de la prima un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix a 150.000 € i per a un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i amb 105 m2 construïts d'habitatge).

  Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractada i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca, havent de notificar-se a l'assegurador l'existència del préstec hipotecari i sent l'Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre, durant la vigència del préstec. Caixa d'Enginyers no comercialitza assegurances de danys, per tant, la prima contemplada per al càlcul de la TAE, és la resultant de simular una assegurança de llar (que és el més similar a l'assegurança de llar que aquesta entitat comercialitza amb la diferència de que l'assegurança de llar ofereix major cobertura) pot contractar lliurement l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que esculli.


(2) S'inclouen les següents assegurances als exemples representatius amb bonificacions màximes per productes combinats:

 • Assegurança Protecció de Pagaments: 1.597,11 euros/prima única i amb una vigència de 5 anys.
 • Assegurança de Vida: 217,21 euros/any, (durant tota la vigència del préstec) calculat per un import de 150.000,00 euros per a una persona de 31 anys amb: defunció, invalidesa permanent absoluta i gran dependència (s'ha considerat que la prima no variarà durant la vigència de la operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants).
 • Assegurança multi-risc Llar: 240 euros/prima anual i durant tota la vida del préstec (cost orientatiu i sense que suposi vinculació alguna per a l'Entitat i partint de la hipòtesi de que no variarà durant la vigència de la operació). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu per la qual cosa, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar (s'ha considerat per al càlcul de la prima un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix a 150.000 € i per a un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i amb 105 m2 construïts d'habitatge).

Totes aquestes despeses són aproximades.


La contractació de les assegurances, els serveis i la domiciliació d'ingressos a Caixa d'Enginyers són voluntàries per a l'obtenció de condicions més beneficioses.
En cas de contractar amb qualsevol altre proveïdor aquestes assegurances, no et beneficiaràs de les nostres bonificacions a l'hipoteca per la contractació de productes i serveis combinats.
ÉS OBLIGATORI MANTENIR ASSEGURAT L'HABITATGE CONTRA DANYS DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE DEL PRÉSTEC, pots contractar lliurement l'assegurança de danys, que és la obligatòria, amb la companyia asseguradora que escullis, en cas que es contracti amb un altre proveïdor, Caixa d'Enginyers acceptarà pòlisses alternatives de tots aquells proveïdors que ofereixin un nivell de prestacions equivalents a les que s'haguessin proposat, tant en la subscripció inicial como en cadascuna de les renovacions. Caixa d'Enginyers no podrà cobrar comissió o despesa alguna per l'anàlisi de les pòlisses alternatives que se li presentin. L'acceptació pel prestador d'una pòlissa alternativa, diferent de la proposada per la seva part, no podrà suposar empitjorament en les condicions de de qualsevol naturalesa del préstec. Caixa d'Enginyers no comercialitza assegurances de danys, allò més similar a l'assegurança de danys és l'assegurança de llar, amb la diferència que l'assegurança de llar ofereix major cobertura respecte a la de danys. Per tant, si desitja contractar una assegurança de danys haurà d'optar per una pòlissa alternativa d'un altre proveïdor. ES TRACTA D'UN SERVEI ACCESSORI VINCULAT.


Càlcul de quotes i interessos

El principal i interessos del préstec s'han de reemborsar mitjançant el pagament de les quotes constants, comprensives de capital i interessos.
S'aplica el sistema d'amortització francès, utilitzant-se per l'al càlcul les següents fórmules:

 

Quota mensual=(C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n))
On C és el capital prestat o, si escau, pendent d'amortitzar, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per un), m és el nombre de quotes a l'any i n és el nombre d'anys de termini de devolució de l' préstec.
Interessos=(C*i*T)/36.000

Amortització = Quota - Interessos
On C és el capital prestat pendent, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per cent i T és el nombre de dies en període de liquidació (sempre 30).

 

 

Exemple: per a un préstec de 150.000 € a 25 anys, amb el tipus d'interès nominal anual del primer any (1,95% TIN) i retornant mensualment (12 quotes):

Quota mensual= (150.000*0,0195/12)/(1-(1+0,0195/12)^(-12*25))=632,14 euros
Interessos= (150.000*1,95*30)/36.000=243,75 euros

 

Advertència: Pots perdre el teu habitatge si no fas els teus pagaments puntualment. Així mateix, respons davant de Caixa d’Enginyers del pagament del préstec no només amb el teu habitatge sinó amb tots els béns presents i futurs, d’acord a l’article 105 de la Llei Hipotecària i a l’article 1911 del Codi Civil.

Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052. Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència, i les primes de les quals siguin abonades mitjançant domiciliació en compte corrent de Caixa d’Enginyers.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 
Publicador de continguts

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior