Slider hipoteca fija 2021
Intro hipoteca Fija 2020

 

Amb tota la tranquil·litat de saber, des del principi, quin serà el cost total de la teva hipoteca.

 

Caracteristiques hipoteca fija 2023

CARACTERÍSTIQUES


Finançament fins al 60% del valor de taxació o de compra (el menor dels dos):

FIXA 15

TIN 4,15% | TAE des de 4,728%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 3,15% | TAE 3,912%

FIXA 20

TIN 4,20% | TAE des de 4,730%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 3,20% | TAE 3,897%

FIXA 30

TIN 4,25% | TAE des de 4,720%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 3,25% | TAE 3,866%


Finançament fins al 80% del valor de taxació o de compra (el menor dels dos):

FIXA 15

TIN 4,25% | TAE des de 4,831%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 3,25% | TAE 4,014%

FIXA 20

TIN 4,30% | TAE des de 4,833%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 3,30% | TAE 3,999%

FIXA 30

TIN 4,35% | TAE des de 4,823%

Si es compleixen bonificacions màximes (veure quadre inferior):
TIN 3,35% | TAE 3,967%

 • Sense despeses de notaria, gestoria i registre.(*)
 • Per a compra d'habitatge habitual.
 • Termini de devolució: FIXA 15 fins a 15 anys, FIXA 20 fins a 20 anys i FIXA 30 fins a 30 anys.
 • Comissió d'obertura des de 0,00% (veure quadre inferior de bonificacions per productes i serveis combinats). En els supòsits en que s'apliqui una comissió percentual, les TAEs variaran en funció del termini de la operació.
 • Comissió per amortització anticipada parcial o total sobre el capital reemborsat anticipadament (sempre que suposés una pèrdua financera(**) per a Caixa Enginyers): 2,00% els 10 primers anys i 1,50% la resta del període.

 
(*) Segons l'article 14, apartat 1.e) de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, aquestes despeses les assumeix el prestador, en aquest cas, Caixa Enginyers.

(**) Aquesta comissió no serà mai superior a l'import de la pèrdua financera que pogués patir Caixa Enginyers.

 

Calcula la teva quota


Vols saber com millorar les condicions de la teva hipoteca?


Pots millorar el tipus d'interès de la teva hipoteca Llar contractant alguns productes de Caixa Enginyers:

Productes i serveis Bonificació sobre tipus d'interès Bonificació sobre la comissió d'obertura
Domiciliació nòmina, mínim 3 rebuts i targeta de crèdit (gratuïta amb consum mínim de 1.000 euros/any) durant la vigència del préstec. -0,25% -0,25%
Assegurança de protecció de pagaments (prima única i vigència de 5 anys) -0,15% -0,25%
Assegurança de vida (durant tota la vigència del préstec) -0,40% -0,15%
Assegurança Multi-risc Llar (durant tota la vigència del préstec) -0,20% -0,10%
Màxim bonificat  -1,00% -0,75%

 

Per sol·licitar la hipoteca és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuït si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys.
 • Realitzar una aportació periòdica mensual mínima de 100€ mensuals a algun dels següents productes:
  • Fons d’inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de Pensions i/o Estalvi Vida de Caixa Enginyers Vida
   

En qualsevol cas, quedarà exempt de la comissió de manteniment durant 2 trimestres naturals: els trimestres de contractació del compte i el següent.

En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

 

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • L’abonament de remeses de rebuts
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

Oferta vàlida segons tarifes vigents. Data d'emissió: juny de 2024.  Operació subjecta a aprovació prèvia per part de Caixa Enginyers.

 

 

Exemples hipoteca fixa 2022

EXEMPLES REPRESENTATIUS


Per al càlcul de les TAEs, així com dels imports totals deguts, s'ha tingut en compte una operació de préstec hipotecari de 150.000 euros a 15 anys (180 quotes) per a la hipoteca FIXA-15, 20 anys (240 quotes) per a la FIXA-20 i 30 anys (360 quotes) per a la FIXA-30, per a un titular de 31 anys a la Comunitat de Madrid, i s'han considerat els següents supòsits:

 • Comissió de manteniment del compte: als exemples sense bonificacions, s'ha considerat una comissió de manteniment del compte corrent de 18 euros/trimestre.
 • Despeses de Verificació Registral: 0,00 euros (1 finca registral).
 • Despeses de Gestoria: 0,00 euros.
 • Despeses de Taxació: 266,20 euros (aquest import dependrà del valor de taxació de l'habitatge).
 • IAJD : 0,00 euros. Caixa Enginyers assumeix els IAJD derivats de la operació, excepte al País Basc, on s s'estableix que el subjecte passiu en escriptures de constitució de préstec amb garantia es considerarà adquirent al prestatari (en el cas d’hipoteques constituïdes en garantia del pagament d’un préstec o crèdit destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual actualment el cost per al prestatari és 0,00 euros).

 

Exemples representatius SENSE bonificacions per productes i serveis combinats

Inclou la contractació d'una assegurança Llar1.

Fins al 60% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès Comissió obertura (0,75%) Termini en anys Nº de quotes Quota mensual Última quota TAE Import total degut Cost total del préstec Interessos
Fixa 15 4,15%
(tipus fix)
1.125,00€ 15 180 1.120,84€ 1.121,11€ 4,728% 207.698,47€ 57.698,47€ 51.751,47€
Fixa 20 4,20%
(tipus fix)
1.125,00€ 20 240 924,86€ 923,41€ 4,730% 229.430,55€ 79.430,55€ 71.967,95€
Fixa 30 4,25%
(tipus fix)
1.125,00€ 30 360 737,91€ 737,81€ 4,720% 276.150,30€ 126.150,30€ 115.647,50€

Fins al 80% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès Comissió obertura (0,75%) Termini en anys Nº de quotes Quota mensual Última quota TAE Import total degut Cost total del préstec Interessos
Fixa 15 4,25%
(tipus fix)
1.125,00€ 15 180 1.128,42€ 1.127,81€ 4,831% 208.061,99€ 59.061,99€ 53.114,99€
Fixa 20 4,30%
(tipus fix)
1.125,00€ 20 240 932,86€ 931,76€ 4,833% 231.350,87€ 81.351,87€ 73.885,27€
Fixa 30 4,35%
(tipus fix)
1.125,00€ 30 360 746,72€ 745,01€ 4,823% 279.320,29€ 129.320,29€ 118.817,49€

 

Exemples representatius AMB bonificacions per productes i serveis combinats

Inclou la contractació d'una assegurança de Protecció de Pagaments, assegurança de Vida i assegurança Multi-risc Llar2.

Fins al 60% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès Comissió obertura (0,75%) Termini en anys Nº de quotes Quota mensual Última quota TAE Import total degut Cost total del préstec Interessos
Fixa 15 3,15%
(tipus fix)
0,00€ 15 180 1.046,73€ 1.046,34€ 3,912% 198.865,68€ 46.865,68€ 38.411,01€
Fixa 20 3,20%
(tipus fix)
0,00€ 20 240 846,99€ 848,40€ 3,897% 213.920,83€ 63.920,83€ 53.279,01€
Fixa 30 3,25%
(tipus fix)
0,00€ 30 360 652,81€ 652,46€ 3,866% 250.027,37€ 100.027,37€ 85.011,25€

Fins al 80% del valor de taxació o de compravenda (el menor dels dos)

Modalitats Hipoteca Fixa Tipus d'interès Comissió obertura (0,75%) Termini en anys Nº de quotes Quota mensual Última quota TAE Import total degut Cost total del préstec Interessos
Fixa 15 3,25%
(tipus fix)
0,00€ 15 180 1.054,00€ 1.054,81€ 4,014% 198.175,48€ 48.175,48€ 38.720,81€
Fixa 20 3,30%
(tipus fix)
0,00€ 20 240 854,60€ 855,66€ 3,999% 215.746,88€ 65.746,88€ 55.105,06€
Fixa 30 3,35%
(tipus fix)
0,00€ 30 360 661,07€ 661,30€ 3,967% 253.001,55€ 103.001,55€ 87.985,43€

 

disclaimer hipoteques fixes 2021 - MOD

(1) S'inclou la següent assegurança als exemples representatius sense bonificacions màximes per productes combinats:

 • Assegurança Llar: s'inclou una assegurança de Llar calculada per a un habitatge mitjà en nucli urbà amb prima de 231,72 euros/any (cost orientatiu i sense que suposi vinculació alguna per a l'Entitat i partint de la hipòtesi de que no variarà durant la vigència de la operació). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu per la qual cosa, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar (s'ha considerat per al càlcul de la prima un habitatge amb un valor de 250.000 € i un contingut assegurat de 25.000 €).

  Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractada i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca, havent de notificar-se a l'assegurador l'existència del préstec hipotecari i sent l'Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre, durant la vigència del préstec. Caixa Enginyers no comercialitza assegurances de danys, per tant, la prima contemplada per al càlcul de la TAE, és la resultant de simular una assegurança de llar (que és el més similar a l'assegurança de llar que aquesta entitat comercialitza amb la diferència de que l'assegurança de llar ofereix major cobertura) pots contractar lliurement l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que escullis.


(2) S'inclouen les següents assegurances als exemples representatius amb bonificacions màximes per productes combinats:

 • Assegurança Protecció de Pagaments: 1.627,02 euros/prima única i amb una vigència de 5 anys.
 • Assegurança de Vida: 205,71 euros/any, (durant tota la vigència del préstec) calculat per un import de 150.000,00 euros per a una persona de 31 anys amb: defunció, invalidesa permanent absoluta i gran dependència (s'ha considerat que la prima no variarà durant la vigència de la operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants).
 • Assegurança multi-risc Llar: 231,72 euros/prima anual i durant tota la vida del préstec (cost orientatiu i sense que suposi vinculació alguna per a l'Entitat i partint de la hipòtesi de que no variarà durant la vigència de la operació). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu per la qual cosa, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar (s'ha considerat per al càlcul de la prima un habitatge amb un valor de 250.000 € i un contingut assegurat de 25.000 €).

Totes aquestes despeses són aproximades.


La contractació de les assegurances, els serveis i la domiciliació d'ingressos a Caixa Enginyers són voluntàries per a l'obtenció de condicions més beneficioses.
En cas de contractar amb qualsevol altre proveïdor aquestes assegurances, no et beneficiaràs de les nostres bonificacions a l'hipoteca per la contractació de productes i serveis combinats.
ÉS OBLIGATORI MANTENIR ASSEGURAT L'HABITATGE CONTRA DANYS DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE DEL PRÉSTEC, pots contractar lliurement l'assegurança de danys, que és la obligatòria, amb la companyia asseguradora que escullis, en cas que es contracti amb un altre proveïdor, Caixa Enginyers acceptarà pòlisses alternatives de tots aquells proveïdors que ofereixin un nivell de prestacions equivalents a les que s'haguessin proposat, tant en la subscripció inicial como en cadascuna de les renovacions. Caixa Enginyers no podrà cobrar comissió o despesa alguna per l'anàlisi de les pòlisses alternatives que se li presentin. L'acceptació pel prestador d'una pòlissa alternativa, diferent de la proposada per la seva part, no podrà suposar empitjorament en les condicions de de qualsevol naturalesa del préstec. Caixa Enginyers no comercialitza assegurances de danys, allò més similar a l'assegurança de danys és l'assegurança de llar, amb la diferència que l'assegurança de llar ofereix major cobertura respecte a la de danys. Per tant, si desitges contractar una assegurança de danys hauràs d'optar per una pòlissa alternativa d'un altre proveïdor. ES TRACTA D'UN SERVEI ACCESSORI VINCULAT.


Càlcul de quotes i interessos

El principal i interessos del préstec s'han de reemborsar mitjançant el pagament de les quotes constants, comprensives de capital i interessos.
S'aplica el sistema d'amortització francès, utilitzant-se per l'al càlcul les següents fórmules:

 

Quota mensual=(C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n))
On C és el capital prestat o, si escau, pendent d'amortitzar, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per un), m és el nombre de quotes a l'any i n és el nombre d'anys de termini de devolució de l' préstec.
Interessos=(C*i*T)/36.000

Amortització = Quota - Interessos
On C és el capital prestat pendent, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per cent i T és el nombre de dies en període de liquidació (sempre 30).

 

 

Exemple: per a un préstec de 150.000 € a 25 anys, amb el tipus d'interès nominal anual del primer any (1,95% TIN) i retornant mensualment (12 quotes):

Quota mensual= (150.000*0,0195/12)/(1-(1+0,0195/12)^(-12*25))=632,14 euros
Interessos= (150.000*1,95*30)/36.000=243,75 euros

 

Advertència: Pots perdre el teu habitatge si no fas els teus pagaments puntualment. Així mateix, respons davant de Caixa d’Enginyers del pagament del préstec no només amb el teu habitatge sinó amb tots els béns presents i futurs, d’acord a l’article 105 de la Llei Hipotecària i a l’article 1911 del Codi Civil.

Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència, i les primes de les quals siguin abonades mitjançant domiciliació en compte corrent de Caixa d’Enginyers. Consulta aquí la denominació social de les companyies asseguradores per a les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, realitza la distribució de les seves assegurances.

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Hipoteques full - CA

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Publicador de continguts
Ves Superior