Indicador de riesgos genérico

 

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a www.caixaenginyers.com/pensiones.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider planes de pensiones2020
Características planes

Aquesta és la nostra gamma de plans de pensions:


Aplicacions anidades
Planes de pensiones destacados/vocación inversora
Pla de pensió Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Vocació inversora Valor liquidatiu/
Data
Rendibibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys 10 anys 15 anys 20 anys

CE Climate Sustainability ISR, PP

4
5 Renda Variable Mixta 8,414649
(22/10/2020)
1,719% 6,495% 3,984% 3,314% 3,827% 2,716% -

CE Eurobond RF 100, P.P.

2
3 Renda Fixa Llarg Termini 7,880732
(22/10/2020)
0,156% 0,070% 0,293% 0,662% 1,622% 1,505% -

CE Euromarket RV 75, PP

5
4 Renda Variable Mixta 6,547214
(22/10/2020)
-0,964% 2,814% -0,762% 1,063% 3,020% 1,836% 0,422%

CE Global Sustainability ISR, PP

3
3 Renda Fixa Mixta 9,852399
(22/10/2020)
-3,746% -2,970% -0,598% -0,103% 1,717% 1,182% 1,098%

CE Multigestió, PP

5
5 Renda Variable 15,225965
(22/10/2020)
5,176% 13,889% 7,668% 7,072% 8,848% 6,067% -

CE Skyline, PP

4
3 Renda Variable Mixta 8,330865
(22/10/2020)
-5,380% -3,998% 0,327% 1,141% 1,882% - -

Pla de Pensions dels Enginyers, PP

3
5 Renda Fixa Mixta 11,135868
(22/10/2020)
1,252% 2,891% 2,115% 2,165% - - -
Pie Tabla Pensiones

 Estrelles Morningstar Overall.

 

Els principals índexs de qualificació de plans de pensions i la premsa especialitzada proporcionen una valuosa informació:  

 

Aplicacions anidades
Lightbox Morningstar

Morningstar (Obre finestra modal)

Lightbox Expansion

Expansión (Obre finestra modal)

Lightbox Inverco

Inverco (Obre finestra modal)

Amb el model d'assessorament en previsió de Caixa d'Enginyers t'acompanyem en les teves decisions per aconseguir els teus objectius de pensió per a la jubilació. Posem a la teva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb tots els nostres socis.

 

Anàlisi i diagnòstic

 

 

Amb el nostre Model de Previsió et proporcionarem una simulació de la teva jubilació i realitzarem una projecció de la teva pensió pública.

 

 

Determinació i quantificació

 

 

Podràs determinar el teu objectiu realitzant simulacions sobre la "taxa de substitució" que desitges aconseguir (el que representa la pensió de jubilació pública més la teva pensió complementària sobre l'últim salari en actiu).

 

 

Aportacions

De quin import i com has de fer les teves aportacions

 

 

 

En funció de l'objectiu d'estalvi, del teu perfil de risc i les teves preferències d'inversió, podràs simular ràpidament quant podries aconseguir amb diferents escenaris d'aportacions, per trobar el més adequat a la teva situació i objectiu.

 

 

En quins productes pots estalviar?

 

 

 

No existeix una única fórmula d'estalvi per a la jubilació i, el nostre objectiu, és trobar la que millor s'adapti al teu cas en particular. Por això et proposem combinar la seguretat de productes garantits amb la potencial rendibilitat d'una cartera de plans de pensions optimitzada per a tu.

 

 

Seguiment i revisió periòdica

 

 

La teva jubilació és un projecte a llarg termini en el qual les circumstàncies del teu entorn personal segurament canviaran. Per això és necessari revisar periòdicament el teu pla d'estalvi i adequar-lo als possibles canvis, sense perdre de vista l'objectiu definit.

 


Tractament fiscal de les aportacions a plans de pensions i plans de previsió assegurats:

Les aportacions a Plans de Pensions i PPA estan exemptes de tributar, el que tributa són les prestacions en el moment del rescat.

 

Com funciona l'estímul fiscal?

Les aportacions als plans de pensions i als plans de previsió assegurats es redueixen de la part general de la base imposable, amb un límit d'aportació anual del menor entre:

 • 8.000 euros
 • 30% sobre rendiments nets del treball i activitats econòmiques

 

Comprova, a mode d'exemple, els nivells d'estalvi fiscal que es poden aconseguir. Exemple d'estalvi fiscal d'un contribuent a Catalunya:

Base Liquidable General Aportació al Pla de Pensions Estalvi Fiscal a la declaració del IRPF
25.000 2.500 725 (29%)
42.000 5.000 1.850 (37%)
60.000 6.500 2.600 (40%)
100.000 8.000 3.520 (44%)

Imports en euros. Estalvi fiscal calculat segons els tipus impositius vigents per a l'any 2016.

 

Aportacions a favor del cònjuge

Si un dels cònjuges obté rendes inferiors als 8.000 euros que ha d'integrar en la base imposable, l'altre pot fer aportacions i rebaixar la seva base imposable fins a un límit màxim anual de 2.500 euros, sense haver de tributar per l'impost sobre successions i donacions.

 

Aplicació del règim transitori

Les prestacions percebudes en forma de capital, procedents d'aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, tindran dret a aplicar una reducció del 40%, sempre que es rescatin en un únic exercici i en els següents terminis:

 • Contingències esdevingudes a partir de 2015.01.01: la prestació s'haurà de percebre en l'any en què ocorre la contingència o en els dos següents.
 • Contingències esdevingudes entre 2011 i 2014: la prestació s'haurà de percebre, com a màxim, fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què va esdevenir la contingència.
 • Contingències esdevingudes en l'exercici 2010 o anteriors: la prestació s'haurà de percebre, com a màxim, fins a 31 desembre 2018.

 

Mort del partícip

En cas de mort del partícip, el beneficiari designat o, si no, els hereus podran rescatar els drets consolidats, havent de tributar en l'IRPF com a rendiments del treball, en el moment del rescat. Així mateix, podran aplicar la reducció del 40% en cas que es reuneixin els requisits per a l'aplicació del règim transitori.Aplicacions anidades
Agrupador FAQ pensiones
obrir FAQ tancar FAQ

És un instrument d'estalvi-previsió de caràcter privat i voluntari, destinat a complementar la pensió per jubilació de la Seguretat Social.

A través d'aportacions, periòdiques o extraordinàries, que es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers, es va constituint un estalvi (drets consolidats) pel cobrament de prestacions quan es produeixin les contingències previstes (jubilació, defunció, invalidesa i gran dependència).

Els Plans de Pensions han d'estar adscrits a un Fons de Pensions. El Fons de Pensions és administrat per una Entitat Gestora i s'encarrega de la inversió. La custòdia i dipòsit del patrimoni del Fons s'encomana a una altra entitat, que és l'Entitat Dipositària.

Els elements personals del Pla són:

 • El promotor: qualsevol institució que insti a la creació del Pla i el seu desenvolupament.
 • Els partícips: persones físiques en l'interès de les quals es constitueix el Pla.
 • Els beneficiaris: persones físiques amb dret a la percepció de les prestacions, hagin estat o no partícips.

 

Modalitats de Planes de Pensions:

 • Individual: el promotor és una entitat financera i els partícips són persones físiques.
 • Associat: el promotor és una associació o sindicat i els partícips són associats, membres o afiliats.
 • Ocupació: el promotor és una empresa i els partícips exclusivament els treballadors del promotor.
obrir FAQ tancar FAQ

Tenint en compte la vocació inversora del fons, els Plans de Pensions poden ser:

 • Renda Fixa a curt termini: sense renda variable ni derivats que el seu subjacent no sigui de renda fixa. La durada mitjana de la cartera serà inferior o igual a dos anys.
 • Renda Fixa a llarg termini: sense renda variable ni derivats que el seu subjacent no sigui de renda fixa. La durada mitjana de la cartera serà superior a dos anys.
 • Renda Fixa Mixta: menys del 30% de la cartera invertit en renda variable.
 • Renda Variable Mixta: entre el 30% i el 75% de la cartera invertit en renda variable.
 • Renda Variable: més del 75% de la cartera invertit en renda variable.
 • Garantits: existeix una garantia externa d'un rendiment concret, atorgada per un tercer.
obrir FAQ tancar FAQ

És l'import màxim anual que un contribuent pot aportar en un mateix exercici fiscal al conjunt de sistemes de previsió social (Pla de Pensions, Pla de Pensions d'Ocupació, PPA i Pla de Previsió Social Empresarial). L'import actual del límit financer és de 8.000 euros anuals.

En el supòsit que un contribuent superi el límit, l'excés ha de retirar-se abans del 30 de juny de l'any següent.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. No obstant això, el límit de deducció serà el menor entre 8.000 euros i el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts durant l'exercici.

En cas que un any no es pugui deduir la totalitat de l'aportació per superar el límit anterior, no es perden els avantatges fiscals, ja que l'excés podrà reduir-se en els 5 exercicis següents, amb el mateix límit.

obrir FAQ tancar FAQ

Només quan el cònjuge tingui rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros anuals. A més, aquestes aportacions al Pla o PPA podran reduir-se de la seva base imposable de l'IRPF, amb el límit de 2.500 euros anuals.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí, però s'ha de tenir en compte que una vegada comenci el cobrament de la prestació per la contingència de jubilació, les aportacions que es realitzin només es podran destinar a defunció o dependència, atès que no es pot ser partícip i beneficiari al mateix temps per la mateixa contingència.

obrir FAQ tancar FAQ

No hi ha limitació legal, així que es poden repartir les aportacions entre tots els Plans de Pensions que s'estimi oportú.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. Els drets consolidats dels partícips en els Planes de Pensions del sistema individual podran mobilitzar-se a un altre Pla o Planes de Pensions, a un o diversos PPA, o a un Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE), per decisió unilateral del partícip, o per terminació del Pla. La mobilització podrà ser total o parcial.

En el cas dels beneficiaris, els drets econòmics en els Planes de Pensions del sistema individual també podran mobilitzar-se a altres Planes de Pensions o a PPA a petició del beneficiari, sempre que les condicions de garantia i assegurament de la prestació així ho permetin i en les condicions previstes en les especificacions dels Planes de Pensions corresponents. Aquesta mobilització podrà ser total o parcial.

obrir FAQ tancar FAQ

Únicament es podran mobilitzar els drets consolidats d'un partícip en el supòsit d'extinció de la relació laboral i només si estigués previst en les especificacions del Pla, o per terminació del Pla de Pensions.

Únicament es podran mobilitzar els drets econòmics dels beneficiaris en els Planes de Pensions d'Ocupació per terminació del Pla.

obrir FAQ tancar FAQ

En els Planes de Pensions del sistema individual o associat on l'entitat origen sigui diferent a l'entitat destí, el període màxim establert reglamentàriament entre la sol·licitud de mobilització per part del partícip/assegurat fins la data efectiva de realització del traspàs és de set dies hàbils.

En els Planes de Pensions del sistema individual o associat on l'entitat origen és alhora l'entitat destino, el termini màxim establert reglamentàriament per emetre l'ordre de transferència es redueix a tres dies des de la presentació de la sol·licitud de mobilització.

En els Planes de Pensions d'Ocupació el període màxim reglamentari per emetre l'ordre de transferència se situa en vint-i-dos dies hàbils (podent ampliar-se a trenta-dos dies hàbils si així ho contemplen les especificacions del Pla).

obrir FAQ tancar FAQ

En mobilitzar un Pla de Pensions es conserva l'antiguitat, no hi ha implicació fiscal alguna, i no comporta cap cost ni penalització.

obrir FAQ tancar FAQ

Al moment que ocorri una de les contingències cobertes pel Pla: jubilació, defunció, invalidesa i gran dependència.

obrir FAQ tancar FAQ

Quan iniciï el cobrament de la prestació de la Seguretat Social per aquesta contingència. Per tant, si una persona arriba als 65 anys però segueix en actiu, no podrà iniciar el cobrament de la prestació.

Quan no sigui possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda a partir de que compleixi els 65 anys d'edat, al moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobi cotitzant per a la contingència de jubilació en cap règim de la Seguretat Social.

obrir FAQ tancar FAQ

Sempre que estigui previst en les especificacions del Pla de Pensions, els drets consolidats podran fer-se efectius íntegrament o en part en els supòsits de malaltia greu, desocupació de llarga durada o en cas d'execució de l'habitatge habitual.

obrir FAQ tancar FAQ

Des de l'1 de gener de 2015 s'estableix que els drets consolidats corresponents a les aportacions que tinguin una antiguitat superior a 10 anys podran rescatar-se amb independència de la data de contractació del Pla de Pensions. No obstant això, no podran fer-se líquids fins a l'1 de gener de 2025.

obrir FAQ tancar FAQ

En forma de capital: un únic pagament igual a l'import dels drets consolidats.

En forma de renda: pagaments periòdics fins a l'extinció dels drets econòmics.

En forma mixta: combinació d'una prestació en forma de capital i una prestació en forma de renda.

En forma atemporal: no hi ha un sistema de pagaments periòdics preestablerts.

obrir FAQ tancar FAQ

Les prestacions percebudes pels beneficiaris d'un Pla de Pensions, tindran la consideració de rendiments del treball, i estaran subjectes a retenció.

Les prestacions percebudes per un beneficiari, que no hagués estat prèviament partícip d'un Pla de Pensions, també tindran la consideració de rendiments del treball, i estaran subjectes a retenció.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. Per a aquelles aportacions realitzades fins al 31 de desembre del 2006 (i els seus rendiments), i sempre que es percebi la prestació en forma de capital i en un únic exercici, es podrà aplicar una reducció del 40%.

Això és aplicable independentment dels Plans de Pensions contractats, mentre el rescat de la part que tingui reducció es produeixi en un únic any fiscal per tots els Plans.

obrir FAQ tancar FAQ

No, des de l'1 de gener de 2015 el règim transitori queda limitat en el temps ja que, per poder aplicar la citada reducció, el rescat haurà de realitzar-se en els següents terminis:

 • A partir de l'1 de gener de 2015: la prestació haurà de percebre's com a màxim en els dos anys següents al fet que ocorri la contingència.
 • Contingències produïdes en els exercicis 2011 a 2014: la prestació haurà de percebre's, com a màxim, fins a la finalització del vuitè exercici següent al que va ocórrer la contingència. És a dir, de 2019 a 2022.
 • Contingència esdevinguda en l'exercici 2010 o anteriors: la prestació haurà de percebre's, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2018.
obrir FAQ tancar FAQ

No. Ni la normativa tributària ni la de Plans i Fons de Pensions estableixen que el rescat de drets consolidats s'hagi de fer en funció de l'antiguitat de les aportacions, encara que aquest criteri sí sigui aplicable i es trobi recollit expressament per a altres productes, com ara valors de renda variable o participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

Per tant, el rescat dels drets consolidats dels plans de pensions o PPA es pot realitzar de forma mixta, rescatant en forma de renda aportacions realitzades a partir de 31 de desembre de 2006 i, en un exercici posterior, en forma de capital aquelles aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006 (aplicant la reducció del 40%), sempre tenint en compte el termini per rescatar des que va ocórrer la contingència.

Pie Planes de Pensiones distribuidora

 

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip accedint a l'enllaç DFP en la descripció de cada un dels plans. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

Aplicacions anidades
Titulo formulario solicita propuesta

Sol·licita una proposta personalitzada:

Si estàs interessat en aquest producte o servei contacta amb nosaltres.

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior