Indicador riesgo específico PP 4

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menys rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc

Indicador de risc calculat a partir de dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d’interès, així com pel de mercat i el de divisa.

Slider Climate sustainability Premio
Reproduir slider Pausaslider
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

Amb el CE Climate Sustainability ISR, PP, deixa una empremta sostenible en el camí cap a la teva jubilació. En mans d'una inversió responsable i sostenible i en empreses compromeses en el respecte al medi ambient.

Amb el model d'assessorament en previsió de Caixa d'Enginyers t'acompanyem en les teves decisions per aconseguir els teus objectius de pensió per a la jubilació. Posem a la teva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb tots els nostres socis.

 

Segell certificació AENOREl Pla de Pensions Climate Sustainability ISR compta amb la certificació d'AENOR a Espanya. Aquesta certificació reconeix l'enfoc social i mediambiental de la seva inversió.

 

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
9,261129
(16/04/2024)
2,947% 9,576% 0,210% 3,362%
Característiques
abrir FAQ cerrar FAQ

A través d'un model d'inversió orientat a obtenir rendibilitat sostenible des d'una perspectiva 3D:

Mediambiental
Inversió en companyies líders en la innovació i lluita contra el canvi climàtic.

 

ISR (Inversió socialment responsable)
El model de Caixa Enginyers Vida i Pensions també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.

 

Financera
La integració de l'anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un elevat potencial de revaloració a llarg termini.

abrir FAQ cerrar FAQ

 

Univers d'inversió

Exclusions: tabac, armament, medi ambient* = 800-900 companyíes

Agregació d'informació extrafinancera

Dades Financeres. Informació ASG amb impacte financer

Comitè ISR. Model financer integrat

Cartera sostenible RV: 35-50 companyíes RF: 40-60 companyíes

 

60CE Climate sustainability ISR: Tonelades CO2 e/$ M vendes.
Font (empremta de carboni): Bloomberg a 30/09/2018 (amb un 72,54% de la cartera que publica dades)

 

198MSCI World: Tonelades CO2 e/$ M vendes.
Font: MSCI a 29/06/2018

* Quedaran excloses de la inversió: companyies de generació d'energia la font de les quals provingui > 30% del mineral de carbó, companyies que participin de l'exploració de recursos energètics a l'Àrtic i companyies que facin pràctiques d'extracció agresiva (p. ex. sorres bituminoses).

abrir FAQ cerrar FAQ

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 • Sensibilitzat amb mantenir l'actual qualitat de vida més enllà de la jubilació.
 • Interessat en millorar les càrregues fiscals dels seus ingressos actuals.
 • Compromès amb criteris ambientals.

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la cartera d'inversions amb un perfil menys agressiu.
 • Permet fer una gestió diversificada i equilibrada del risc total de la cartera.
abrir FAQ cerrar FAQ
 • Perfil de risc: Moderat1
 • Inversió mínima: 50 euros.
 • Comissió de gestió: 1,50%.
 • Comissió de dipòsit: 0,20%.
 • Traspàs: permet el traspàs de plans de pensions d'altres entitats.
 • Flexibilitat: es poden fer aportacions periòdiques i/o extraordinàries a partir de només 50 euros.
 • Fiscalitat: amb el avantatges fiscals dels plans de pensions. Permet deduir la totalitat de les aportacions de la Base Imposable i aconseguir així un estalvi fiscal de fins al 48%.2
abrir FAQ cerrar FAQ

Risc de mercat. Risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d'interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de tipus de canvi. Quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l'euro, s'assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d'inversió en països emergents. Les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada, a una liquiditat més baixa, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre d'altres.
Risc per inversió en derivats. Els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de crèdit i contrapartida. Els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l'interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de liquiditat. Poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris en què es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Plan de pensiones detalle

 

Renda Variable Mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, mitjançant la selecció d'emissors en base a criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR), amb especial èmfasi en els aspectes ambientals.

 El Fons es caracteritza per invertir en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per pràctiques de reducció de consum d'energia, generació d'energia neta i transparència sobre la seva generació d'emissions contaminants.

Es podrà invertir fins a un 20% en companyies que no pertanyin a l'univers definit però que siguin coherents amb l'etiqueta ISR del fons i que destaquin per la innovació enfront del canvi climàtic, la reducció d'emissions contaminants o per la seva excel·lent gestió dels riscos medi ambientals, en línia amb la resta de companyies presents en el Fons.

En el cas d'inversions en emissions de deute públic, s'exclouran tots aquells països que no estiguin dins el primer o segon quartil de l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) publicat per l'ONU.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 50% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

La renda variable es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització, i no podrà representar menys del 30% del patrimoni. La inversió en renda variable de països considerats emergents segons les classificacions dels índexs més representatius no superarà el 25% del patrimoni.

No es limitarà l'exposició a divises diferents a l'euro.

 

Valor participació

16 Apr 2024

9,261129

-0,379%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 2,947
1 any 9,576
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 4,805
Rendibilitat any %
2024 2,947
2023 9,473
2022 -15,687
2021 12,489
2020 4,738
Adherido a

Adherit a:

 

PRI   Carbon Disclosure project   Spainsif

Pie Climate

 

(1) Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat. Per aquest motiu, accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

(2) Segons la legislació fiscal vigent. Consulta la legislació fiscal aplicable a la teva Comunitat Autònoma per conèixer les limitacions especials aplicables.

El CE Climate Sustainability ISR, PP, té com a Entitat Gestora Caixa d'Enginyers Vida, SAU; com a Entitat Dipositària Caixa d'Enginyers, SCC; i com a Entitat Promotora Caixa d'Enginyers, SCC. Pots consultar el Document de Dades Fonamentals per al Partícip o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Si us plau, llegeix el DFP abans de fer qualsevol aportació.

Spainsif - Fòrum Espanyol d'Inversió Socialment Responsable és una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya i té la missió primordial de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió per tal de contribuir en el desenvolupament sostenible.

Consulta en el DFP els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

L'objectiu del fons de pensions és mantenir el poder adquisitiu del capital destinat a la jubilació, així com l'obtenció d'una rendibilitat addicional a llarg termini. Aquest fons de pensions aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual les teves inversions es guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, que són capdavanteres en la lluita contra el canvi climàtic o que aposten per noves pràctiques de reducció del consum d'energia.

La selecció dels emissors la durà a terme la gestora, integrant l'exercici de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

botón volver
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior