Indicador riesgo específico PP 3

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider PP de los Ingenieros
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

T'ajudem a dissenyar els teus plans per al futur.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
10,860153
(20/06/2024)
3,865% 7,101% -2,131% 0,282%
Característiques
ico visto abrir FAQ cerrar FAQ

L'objectiu del Pla de Pensions dels Enginyers és assolir la màxima rendibilitat a llarg termini i, per aconseguir-ho, es pot invertir fins a un màxim del 30% en renda variable, tot i que majoritàriament inverteix en actius de renda fixa (mínim del 70%).

ico visto abrir FAQ cerrar FAQ

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 • Que desitja aportar a un fons amb part de renda variable i poca volatilitat per diversificar la seva cartera de fons.

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la cartera d'inversions amb un perfil menys agressiu.
 • Permet fer una gestió diversificada i equilibrada del risc total de la cartera.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 • Sensibilitzat amb mantenir l'actual qualitat de vida més enllà de la jubilació.
 • Interessat en millorar les càrregues fiscals dels seus ingressos actuals.
ico visto abrir FAQ cerrar FAQ
 • Perfil de risc: Moderat1
 • Inversió mínima: 50 euros.
 • Comissió de gestió: 1,30%.
 • Comissió de dipòsit: 0,10%.
 • Traspàs: permet el traspàs de plans de pensions d'altres entitats.
 • Flexibilitat: es poden fer aportacions periòdiques i/o extraordinàries a partir de només 50 euros.
 • Fiscalitat: amb el avantatges fiscals dels plans de pensions. Permet deduir la totalitat de les aportacions de la Base Imposable i aconseguir així un estalvi fiscal de fins al 48%.2
ico visto abrir FAQ cerrar FAQ
Benchmark 30% MSCI World EUR + 45,50% IBOXX CORP 3-5Y EUR + 24,50% IBOXX EZSOV 3-5Y EUR.
Univers
d'inversió
OCDE
Exposició RV Màxim 30%
Rating Mínim 75% de la RF superior a BBB-
Duració RF Màxim 10 anys
Divisa Sense limitacions
Capitalització RV Mitjana-alta
ico visto abrir FAQ cerrar FAQ

Risc de mercat. Risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d'interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de tipus de canvi. Quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l'euro, s'assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc per inversió en derivats. Els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de crèdit i contrapartida. Els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l'interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de liquiditat. Poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris en què es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Plan de pensiones detalle

 

Renda Fixa Mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE.

 

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 70% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

La renda variable es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització.

No es limitarà l'exposició a divises diferents a l'euro.

 

Valor participació

20 Jun 2024

10,860153

0,070%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 3,865
1 any 7,101
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,036
Rendibilitat any %
2024 3,865
2023 5,827
2022 -16,008
2021 4,866
2020 1,993
Pie PP de los Ingenieros

(1) Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat. Per aquest motiu, accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

(2) Segons la legislació fiscal vigent. Consulta la legislació fiscal aplicable a la teva Comunitat Autònoma per conèixer les limitacions especials aplicables.

El Pla de Pensions dels Enginyers, PP, té com a Entitat Gestora Caixa Enginyers Vida, SAU; com a Entitat Dipositària Caixa Enginyers, SCC; i com a Entitat Promotora Caixa Enginyers, SCC. Si us plau, llegeix el DFP abans de fer qualsevol aportació.

L'objectiu del fons de pensions és mantenir el poder adquisitiu del capital destinat a la jubilació, així com l'obtenció d'una rendibilitat addicional a llarg termini.

botón volver