Indicador riesgo específico PP 5

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Euromarket
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

Inverteix un màxim del 75% del seu patrimoni en renda variable, centrant-se en empreses europees.

 

  • Exposició a tendències d'inversió de llarg termini.
  • L'inversió en companyíes líders europees.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Rendibibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
6,296799
(02/07/2020)
-4,752% -2,080% -1,939% -0,427%

 

Renda Variable Mixta. El Fons invertirà principalment en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats en mercats de països d'Europa.

 

 

La inversió en renda variable representarà com a màxim el 75% del patrimoni del Fons, no podent ser inferior al 30%, i es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització. La inversió en renda variable de països considerats emergents europeus segons les classificacions dels índexs més representatius no superarà el 10% del patrimoni.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 25% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 50% del patrimoni.

 

Valor participació

02 Jul 2020

6,296799

1,456%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any -4,752
1 any -2,080
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 12,255
Trimestre 1 -16,725
Rendibilitat any %
2020 -4,752
2019 14,423
2018 -13,590
2017 5,364
2016 2,539
Pie Planes de Pensiones

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions al qual està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Pot consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip d'aquest i altres plans de pensions en aquest enllaç o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Consulteu el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver

Tornar enrere