Indicador riesgo específico PP 5

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER AL PLA DE PENSIONS:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Euromarket
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

Inverteix un màxim del 75% del seu patrimoni en renda variable, centrant-se en empreses europees.

 

  • Exposició a tendències d'inversió de llarg termini.
  • L'inversió en companyíes líders europees.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
7,692244
(27/05/2024)
5,446% 10,822% 2,018% 4,254%

 

Renda Variable Mixta. El Fons invertirà principalment en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats en mercats de països d'Europa.

La inversió en renda variable representarà com a màxim el 75% del patrimoni del Fons, no podent ser inferior al 30%, i es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització. La inversió en renda variable de països considerats emergents europeus segons les classificacions dels índexs més representatius no superarà el 10% del patrimoni.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 25% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 50% del patrimoni.

 

Valor participació

27 May 2024

7,692244

0,199%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 5,446
1 any 10,822
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 8,139
Rendibilitat any %
2024 5,446
2023 13,916
2022 -21,781
2021 18,570
2020 4,444
Pie Euromarket

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa Enginyers, SCC. El fons de pensions a què està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver