Indicador riesgo específico PP 3

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Global sustainability
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caja Ingenieros Vida y Pensiones

 

Caixa Enginyers Global Sustainability ISR, PP, promou la sostenibilitat, la transparència, el finançament de l'economia real i el retorn a llarg termini. Si aquests són també els seus valors, inverteixi en aquest pla.

 

Certificació AENOREl Pla de Pensions Global Sustainability ISR compta amb la  certificació d'AENOR a Espanya. Aquesta certificació reconeix l'enfoc social i mediambiental de la seva inversió.

 

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Rendibibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
9,877671
(12/08/2020)
-3,499% -1,302% -0,382% -0,206%
Contenido Global

 

Característiques:

 

  • Tipus de fons: renda fixa mixta
  • Perfil de risc: moderat
  • Compromís amb criteris extra-financers (Mediambientals, socials i de bon govern corporatiu)
  • Inversió en actius que vetllen pel creixement sostenible.
  • Inversió en companyies globals.
  • Diversificació i baixa presència en mercats amb problemes estructurals.
  • Aplica criteris d'integració en la seva gestió socialment responsable.

 

Inverteix com a màxim un 30% en actius de renda variable, seleccionant companyies mitjançant criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR). Aquest pla es caracteritza per una selecció internacional de companyies incloses en índexs que utilitzen criteris extra-financers (ètics, socials, mediambientals i de responsabilitat social corporativa), excloent les empreses relacionades amb la producció de tabac, armes i energia nuclear.

 

 

Segell SpainsifMembre de Spainsif: Spainsif - Fòrum Espanyol d'Inversió Socialment Responsable és una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya i té la missió primordial de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió per contribuir al desenvolupament sostenible.

Plan de pensiones detalle

 

Renda fixa mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, mitjançant la selecció d'emissors en base a criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR).

 Les companyies candidates a formar part de la cartera han de pertànyer a un índex (la selecció i revisió realitzarà l'entitat gestora) que incorpori criteris extrafinancieros en la composició. Posteriorment, se sotmetran a una anàlisi de sostenibilitat que contempli criteris mediambientals, socials i de bon govern, i es seleccionaran aquelles que presentin un millor binomi rendibilitat-risc.

 

 

En el cas d'inversions en emissions de deute públic, s'exclouran tots aquells països que no estiguin dins el primer o segon quartil de l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) publicat per l'ONU.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 70% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

La renda variable es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 30% del patrimoni.

 

Valor participació

12 Aug 2020

9,877671

0,127%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any -3,499
1 any -1,302
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 3,965
Trimestre 1 -8,102
Rendibilitat any %
2020 -3,499
2019 6,161
2018 -3,911
2017 0,412
2016 1,381

 

Informe de risc

Pie Planes de Pensiones

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions al qual està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Pot consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip d'aquest i altres plans de pensions en aquest enllaç o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Consulteu el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver

Tornar enrere