Indicador riesgo específico PP 4

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Skyline
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caja Ingenieros Vida y Pensiones

 

Les inversions s'orienten a companyies del sector immobiliari i d'altres sectors relacionats, com a construcció i infraestructures.

 

  • Benefici de la reactivació de l'activitat immobiliària global.
  • Cerca d'actius amb generació de rendes periòdiques en un entorn de tipus d'interès baixos.
  • Des-correlació respecte a la resta de plans de la gamma.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Rendibibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
8,770185
(08/12/2019)
14,684% 12,282% 4,003% 3,255%

 

Renda Variable Mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, i s'orientarà principalment a companyies del sector immobiliari i altres sectors relacionats, com a construcció i infraestructures.

 El Fons invertirà principalment en actius alternatius de tipologia immobiliària, on s'inclouen: immobles (directament o indirectament), crèdits hipotecaris, drets reals immobiliaris, SOCIMI i REIT.

 

 

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 30% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 7 anys.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 50% del patrimoni.

 

Valor participació

08 Dec 2019

8,770185

-0,003%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 14,684
1 any 12,282
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 2,482
Trimestre 2 1,071
Trimestre 1 8,724
Rendibilitat any %
2019 14,684
2018 -8,381
2017 5,852
2016 -0,599
2015 5,554
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
08/12/2019 8,770185 5,379,589,980 -0,003%
07/12/2019 8,770436 5,379,743,510 -0,003%
06/12/2019 8,770686 5,379,897,010 0,500%
Pie Planes de Pensiones

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions al qual està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Pot consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip d'aquest i altres plans de pensions en aquest enllaç o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Consulteu el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver

Tornar enrere