Indicador riesgo específico PP 4

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Skyline
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caja Ingenieros Vida y Pensiones

 

Les inversions s'orienten a companyies del sector immobiliari i d'altres sectors relacionats, com a construcció i infraestructures.

 

  • Benefici de la reactivació de l'activitat immobiliària global.
  • Cerca d'actius amb generació de rendes periòdiques en un entorn de tipus d'interès baixos.
  • Des-correlació respecte a la resta de plans de la gamma.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
9,670483
(22/09/2021)
14,128% 18,313% 4,927% 4,245%

 

Renda Variable Mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, i s'orientarà principalment a companyies del sector immobiliari i altres sectors relacionats, com a construcció i infraestructures.

 El Fons invertirà principalment en actius alternatius de tipologia immobiliària, on s'inclouen: immobles (directament o indirectament), crèdits hipotecaris, drets reals immobiliaris, SOCIMI i REIT.

 

 

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 30% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 7 anys.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 50% del patrimoni.

 

Valor participació

22 Sep 2021

9,670483

0,634%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 14,128
1 any 18,313
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2,379
Trimestre 1 6,603
Rendibilitat any %
2021 14,128
2020 -3,761
2019 15,133
2018 -8,381
2017 5,852
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/09/2021 9,670483 4,831,574,700 0,634%
21/09/2021 9,609538 4,801,155,310 0,198%
20/09/2021 9,590588 4,791,687,200 -0,798%
Pie Skyline

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions a què està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver

Tornar enrere