Indicador riesgo específico PP 4

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menys rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc

Indicador de risc calculat a partir de dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d’interès, així com pel de mercat i el de divisa.

Slider Skyline PREMIO
Reproduir slider Pausaslider
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

Les inversions s'orienten a companyies del sector immobiliari i d'altres sectors relacionats, com a construcció i infraestructures.

 

  • Benefici de la reactivació de l'activitat immobiliària global.
  • Cerca d'actius amb generació de rendes periòdiques en un entorn de tipus d'interès baixos.
  • Des-correlació respecte a la resta de plans de la gamma.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
9,279994
(15/06/2024)
0,777% 8,587% -0,026% 2,096%

 

Renda Variable Mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, i s'orientarà principalment a companyies del sector immobiliari i altres sectors relacionats, com a construcció i infraestructures.

 El Fons invertirà principalment en actius alternatius de tipologia immobiliària, on s'inclouen: immobles (directament o indirectament), crèdits hipotecaris, drets reals immobiliaris, SOCIMI i REIT.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 30% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 7 anys.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 50% del patrimoni.

 

Valor participació

15 Jun 2024

9,279994

-0,002%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 0,777
1 any 8,587
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 2,725
Rendibilitat any %
2024 0,777
2023 12,872
2022 -19,656
2021 19,838
2020 -3,761
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
15/06/2024 9,279994 4,297,537,540 -0,002%
14/06/2024 9,280187 4,295,291,910 -0,522%
13/06/2024 9,328925 4,317,850,140 0,277%
Pie Skyline

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions a què està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver