Slider cabecera CdI PIAS GO
Que es el CdI PIAS GO


 

Què és el CdE PIES GO?

El Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic GO (CdE PIES GO) és un nou concepte d'estalvi i inversió en el qual pots escollir la modalitat que s'adapti millor al teu perfil inversor.

Amb el CdE PIES GO pots realitzar les teves aportacions amb flexibilitat total i al teu ritme tant de forma extraordinària, quan més et convingui, com programant aportacions periòdiques.

A més, amb tots els avantatges fiscals que ofereix un Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic (PIES).

 

Caracteristiques de CdE PIES GO v2

 

El CdE PIES GO és una assegurança de vida estalvi en format Unit Linked, en la qual les prestacions i la valoració de la pòlissa depenen de l'evolució d'una combinació de fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers, en els quals inverteix les aportacions realitzades.

En funció del teu perfil inversor, el CdE PIES GO es construirà sobre una de les següents cistelles de fons.


Aplicacions anidades
Aplicacions anidades
CDI PIAS GO START

START

Perfil inversor:
CONSERVADOR

Inverteix entre un 0% i un 5%
en renda variable,
i la resta en renda fixa

Botón contratar CdI PIAS GO START

 

Informe mensual Start
CDI PIAS GO BALANCED

BALANCED ISR

Perfil inversor:
MODERAT

Inverteix entre un 20% i un 50%
en renda variable,
i la resta en renda fixa

Aquesta cartera inverteix íntegrament en fons d'inversió ISR

Botón contratar CdI PIAS GO BALANCED ISR

 

Informe mensual Balanced
CDI PIAS GO DYNAMIC

DYNAMIC

Perfil inversor:
MODERAT

Inverteix entre un 65% i un 80%
en renda variable,
i la resta en renda fixa

Botón contratar CdI PIAS GO DYNAMIC

 

Informe mensual Dynamic

 

El CdE PIES GO és un producte pensat per al llarg termini, sense rendibilitat garantida, en el qual el prenedor assumeix el risc de la inversió i diposita les expectatives en una gestió òptima per part de l'equip de professionals del Grup Caixa d'Enginyers, amb l'objectiu de tractar de batre la inflació i intentar aconseguir rendibilitat en un horitzó temporal determinat.

 • Import inicial mínim: 500 euros
 • Horitzó temporal recomanat: mínim 5 anys
 • Comissió de gestió anual de les cistelles de fons: 1,40% en modalitat Start, 1,75% en Balanced ISR i 1,90% en Dynamic
 • Liquiditat total: en qualsevol moment podràs exercir el dret de rescat total o parcial del PIES1. No obstant, si el rescat es produeix abans de l'horitzó temporal recomenat, s'augmenta el risc de pèrdua de capital
 • Màxima flexibilitat: podràs realitzar aportacions extraordinàries (mínim 500 euros) o periòdiques (mínim 100 euros) i podràs, en qualsevol moment, suspendre, reactivar o incorporar aportacions periòdiques. Aportació màxima anual de 8.000 euros
 • Dret a movilització parcial i total: possibilitat de canviar de cistella o traspassar altres PIES durant tota la vigència de l'assegurança, sense peatge fiscal
 • Capital de defunció: en ser una assegurança de vida, atorga una cobertura econòmica2 addicional en cas de defunció del prenedor-assegurat

 

Els rendiments acumulats en CdE PIES GO no tributaran, sempre que es cumpleixin els requisits següents:

 • Que la percepció del CdE PIES GO sigui en forma de renda vitalícia.
 • Que la suma de les aportacions anuals al CdE PIES GO no superi el límit màxim anual de 8.000 euros.
 • Que la suma de les aportacions durant tota la durada de l'assegurança en el CdE PIES GO no superi el límit màxim de 240.000 euros.
 • Que hagin transcorregut, com a mínim, 5 anys des de la primera aportació computable.
 • Que el prenedor, l'assegurat i el beneficiari de la renda vitalícia siguin la mateixa persona.

 

Les percepcions de renda vitalícia tributaran com a rendes del capital mobiliari i se'ls aplicaran importants reduccions que dependran de l'edat que es tingui en iniciar la percepció de la renda:

Edat % reducció Tributació efectiva mínima Retenció efectiva
Menys de 40 anys 60% 19% 7,60%
Entre 40 i 49 anys 65% 19% 6,65%
Entre 50 i 59 anys 72% 19% 5,32%
Entre 60 i 65 anys 76% 19% 4,56%
Entre 66 i 69 anys 80% 19% 3,80%
70 anys o més 92% 19% 1,52%

Segons la legislació fiscal vigent. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


Frase test idoneidad

La contractació d'una o altra modalitat del producte requereix del test d'idoneïtat en vigor.

Video PIAS GO

Frase tancament warning rendibilitat

CdE PIES GO és una assegurança de vida estalvi Unit Linked en la qual el prenedor assumeix els riscos de les inversions
vinculades al seu contracte, per la qual cosa no està garantit ni el capital ni l'obtenció d'una rendibilitat mínima.


Disclaimer CdI PIAS GO

 

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

(1) Durant el període d'acumulació de capital, es podrà exercir el dret de rescat total o parcial en qualsevol moment, amb un import mínim per als rescats parcials de 250 euros i sense que el saldo resultant pugui ser inferior a 500 euros.

(2) Capital addicional en cas de defunció del Prenedor-Assegurat:
La diferència positiva entre les aportacions no consumides i la provisió matemàtica a la data de declaració del sinistre. El capital addicional en cas de mort del prenedor-assegurat no podrà ser inferior a l'1,3% de la provisió matemàtica ni superior al 25% de l’esmentada provisió. En qualsevol cas, el capital addicional no superarà els següents límits monetaris:
- 10.000 euros quan l'edat de l'assegurat sigui menor de 65 anys.
- 500 euros a partir dels 65 anys d'edat.
Les aportacions no consumides corresponen a les aportacions menys els rescats parcials realitzats pel prenedor des de la data d'efecte de la pòlissa fins a la data de declaració del sinistre. Per al càlcul del capital addicional en cas de defunció, les mobilitzacions d'entrada tindran la consideració d'aportacions i les mobilitzacions de sortida parcials de rescats parcials.
La provisió matemàtica serà el saldo a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de la mort del prenedor-assegurat, entès com el valor de les participacions assignades al contracte multiplicat pel seu valor liquidatiu en aquesta data.

Caixa Enginyers Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic GO (CdE PIES GO) és una assegurança de vida estalvi en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractada amb Caixa Enginyers Vida - Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Consulta les  companyies amb què Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.

Fonengin ISR, FI / CE Premier, FI / CdE ODS Impact ISR, FI / CE Environment ISR, FI / CE Emergents, FI / CE Global, FI, tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV amb els números 354, 3715, 4184, 5142, 2997 i 1833, respectivament. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat en la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, al nostre portal de fons d'inversió o a www.cnmv.es. Siusplau, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes aquests fons d'inversió.

Consulta el document de Dades Fonamentals (KID) del CdE PIES GO en modalitat START, CdE PIES GO en modalitat BALANCED ISR i CdE PIES GO en modalitat DYNAMIC, o també pots consultar-los a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Siusplau, llegeix el document de dades fonamentals abans de contractar el producte.

Ves Superior