Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
3 Renda Variable Euro 7,40855
(25/11/2020)
-0,022% 8,501% 13,105% 0,363% 2,938% 0,655% 1,988% 4,531%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 13,15615
(25/11/2020)
0,226% 4,994% 10,161% 6,023% 8,179% 8,454% 5,919% 9,566%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 18,77095
(25/11/2020)
-0,684% 5,463% 33,828% 28,380% 33,499% 9,641% 9,938% 5,001%

CE Global, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,42938
(25/11/2020)
-0,049% 4,541% 9,459% 6,729% 9,571% 7,390% 6,126% 8,808%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 9,43881
(25/11/2020)
0,524% 14,473% 19,948% -3,651% -2,149% -0,916% 2,286% 4,877%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.