Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

5
2 Renda Variable Euro 7,36975
(27/01/2020)
-2,023% -0,162% 2,518% -0,162% 9,604% 3,752% 3,375% 4,801%

CE Borsa USA, FI

5
2 Renda Variable Internacional 12,64372
(27/01/2020)
-1,397% 1,893% 4,794% 1,893% 19,097% 6,694% 6,464% 10,851%

CE Emergents, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,82201
(27/01/2020)
-1,459% 1,372% 5,570% 1,372% 15,924% 6,407% 4,676% 4,801%

CE Global, FI

5
3 Renda Variable Internacional 8,94821
(27/01/2020)
-1,431% 1,283% 10,004% 1,283% 22,928% 8,581% 6,502% 9,528%

CE Iberian Equity, FI

5
4 Renda Variable Euro 9,64593
(27/01/2020)
-1,388% -1,537% -1,935% -1,537% 0,945% 4,400% 2,487% 4,115%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.