Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
3 Renda Variable Euro 7,20617
(17/09/2020)
-0,363% 2,906% 34,356% -2,378% 4,551% -0,326% 2,685% 4,435%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 12,59151
(17/09/2020)
-1,100% -4,149% 24,056% 1,473% 5,745% 7,537% 6,974% 9,722%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 16,88830
(17/09/2020)
-0,749% -1,429% 39,502% 15,504% 22,623% 6,670% 10,183% 4,298%

CE Global, FI

6
4 Renda Variable Internacional 9,10280
(17/09/2020)
-0,818% -1,577% 26,799% 3,033% 12,341% 6,761% 6,959% 9,092%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 8,53351
(17/09/2020)
-0,010% 2,598% 21,957% -12,893% -8,122% -3,555% 0,802% 3,174%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.