Slider renta fija
Intro Renta fija

 

Aquests fons estan especialment indicats per a estalviadors i inversors amb perfil conservador / moderat, ja que el seu objectiu és obtenir una rendibilitat ajustada pel risc i l'entorn actual de tipus principalment de la zona euro

 

Título H2 renta fija

Els nostres fons de Renda Fixa

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE CIMS 2026, FI

2
Renda Fixa Euro 104,99902
(13/06/2024)
0,104% 0,354% 1,643% 0,745% 4,508% - - -

CE CIMS 2027, FI

2
Renda Fixa Euro 108,40729
(13/06/2024)
0,188% 0,557% 1,402% 0,179% 4,786% - - -

CE CIMS 2027 2E, FI

2
Renda Fixa Euro 104,72679
(13/06/2024)
0,153% 0,463% 1,518% 0,498% 4,727% - - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 898,10338
(13/06/2024)
0,013% 0,123% 1,642% 1,454% 3,216% 0,548% 0,096% -0,171%

CE Horizon 2027, FI

3
0 Renda Fixa Euro 104,29196
(13/06/2024)
0,080% 0,285% 2,164% 1,159% - - - -

CE Premier, FI

2
2 Renda Fixa Internacional 687,60469
(13/06/2024)
0,255% 0,772% 1,773% 0,687% 5,350% -1,285% -0,719% -0,108%

La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.

Pie Artículo 8 SFDR fondos Renda Fixa

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte el CE Fondtesoro Curt Termini, FI, que no té criteris ASG específics como la resta de fons.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.