Slider CIMS 2026
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0125587008

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

En un entorn de mercat d’increment dels tipus d’interès, la inversió en renda fixa torna a suposar una opció real. CE CIMS 2026, FI, és el fons de renda fixa que s’alinea per fi amb els teus objectius d’inversió i de sostenibilitat.

El fons té com objectiu obtenir una rendibilitat en consonància amb els actius en els quals inverteix en un període raonable i, a més, tractar de preservar el capital.

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 100,97213
(02/10/2023)
- - -

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
Como invierte el CIMS 2026

Com inverteix el CE CIMS 2026, FI?

 • El fons es construeix amb l’objectiu de mantenir un equilibri tant des del punt de vista sectorial com de qualitat creditícia, donant prioritat (>80%) als actius amb qualitat creditícia mitjana i alta.
 • CE CIMS 2026, FI, finalitzarà el 30/11/26*, data a partir de la qual s’invertirà per mantenir estable el valor liquidatiu fins que s’informi els partícips de la nova política d’inversió que seguirà el fons. El partícip podrà escollir entre seguir mantenint la inversió amb les noves condicions o vendre les seves participacions sense cap penalització.

A partir del 29 d'abril les subscripcions i els reemborsaments estaran subjectes a comissions, segons el detall següent:
- SUBSCRIPCIÓ: 3% sobre l'import subscrit.
- REEMBORSAMENT: 3% sobre l'import reemborsat. No s'aplicarà la comissió en les dates de finestra de liquiditat indicades en el fullet, sent la pròxima el 29 d'abril de 2024. Per poder exercir el reemborsament en aquestes dates, la Societat Gestora exigirà un preavís de 5 dies hàbils
També, a partir del 29 d'abril, el fons començarà a aplicar comissions de gestió i dipositaria, 0,50% i 0,10% respectivament, de forma anual

 

Integrant aspectes que ens preocupen com a societat

El fons mantindrà l’ADN de Caixa d’Enginyers en classificar-se com a Article 8 segons el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles1. Es realitzarà una combinació entre les exclusions dels sectors més controvertits i la integració de factors Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG), amb un focus en l’impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).


 

Avantatges del fons:

 

Objectiu:

Mantenir a venciment una cartera de renda fixa corporativa amb una TAE inicial estimada del 3,50%2
+
Preservar el capital

 
 • Fons complementari a la resta de la nostra gamma de fons.
 • Opció atractiva com a part fonamental de la cartera tenint en compte la rendibilitat esperada al venciment de l’horitzó temporal (2026).
 • En èpoques d’alta incertesa en els mercats financers, la inversió en renda fixa ofereix menys volatilitat que en renda variable.

(2) TAE NO GARANTIT. Estimació realitzada per a una inversió mantinguda des del 28/04/2023 i fins a venciment el 30/11/2026. La rendibilitat que es pogués obtenir finalment podria ser diferent com a conseqüència dels canvis que es puguin produir en els actius mantinguts en cartera o de l'evolució de mercat dels tipus d'interès i del crèdit dels emissors.

A quien va dirigido CIMS 2026
A qui va adreçat?
 

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 • Té com a objectiu prioritari la preservació del capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
 • Pot reunir en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc de mercat.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes durant un llarg període de temps.
Fondo de inversión detalle
Objectiu
Tractar d’obtenir una rendibilitat en consonància amb la inversió majoritària en renda fixa corporativa de qualitat creditícia mitjana o alta.
Divisa
Com a mínim un 90% estarà denominat en euros.

 


Exposició
Inverteix entre el 80% i el 100% del seu patrimoni en renda fixa corporativa. La resta podrà estar en renda fixa pública o instruments del mercat monetari.
Inversió
Cartera de renda fixa al venciment, mínim 80% en qualitat creditícia mitjana.

 


 

S'ADVERTEIX QUE TOT REEMBORSAMENT REALITZAT AMB ANTERIORITAT AL VENCIMENT DE L'HORITZÓ TEMPORAL DEL FONS (30/11/2026) SUPORTARÀ UN DESCOMPTE PER REEMBORSAMENT DEL 3%, EXCEPTE SI S'ORDENA EN ALGUNA DE LES DATES ESPECÍFICAMENT PREVISTES.

Valor participació

02 Oct 2023

100,97213

-0,049%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 0,738
En l'any -
1 any -
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 0,947
Trimestre 2 -0,149
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -

 

Informe de risc

Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Les inversions en renda fixa realitzades pel fons tindrien pèrdues si els tipus pugen, i per això els reemborsaments realitzats abans del venciment del seu horitzó temporal poden suposar minusvàlues per a l’inversor.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

A l'agost va augmentar la volatilitat en els mercats reflectint la inquietud respecte a l'evolució econòmica a nivell global, particularment a Europa i la Xina, mentre que la inflació segueix estancada en nivells alts. Als EUA, Fitch va rebaixar la qualificació creditícia del govern estatunidenc de AAA a AA+, citant trajectòries insostenibles de deute i dèficit, així com una major disfunció política. Quan el mercat laboral dels EUA, les dades continuen sent robustes, amb la desocupació baixant al 3,5% i els ingressos mitjans per hora avançant un 4,4% interanual. Respecte a la inflació, l'IPC subjacent es va desaccelerar fins al 4,7%. A la llum d'aquestes dades, la retòrica de la FED continua sent dura, A Europa, l'estimació preliminar de l'Eurostat va mostrar que el PIB de la zona de l'euro va créixer un 0,3% en el 2T23. No obstant això, malgrat evidents senyals de feblesa econòmica (PMI compost d'agost va caure a 47, el seu nivell més baix (ex-Covid) des de 2012), la taxa d'atur va caure al 6,4% al juny, el nivell més baix registrat. Quant a la inflació, la general es va mantenir en 5,3%, i la subjacent va caure modestament del 5,5% al juliol al 5,3% a l'agost. Encara que millora lleugerament, aquesta segueix molt per sobre de l'objectiu del BCE, i els mercats continuen descomptant noves alces de tipus abans de finals d'any. A la Xina, les dades d'activitat van ser molt més febles de l'esperat.

En aquest context, els mercats de renda fixa es van mantenir relativament plans en el mes. L'índex Bloomberg Global Aggregate denominat en EUR va pujar un 0,2% a l'agost. No obstant això, els actius denominats en dòlars van tancar a la baixa per la pujada de 15 pb del rendiment del Tresor dels EUA a 10 anys fins al 4,1%. El rendiment del Bund alemany, per contra, queia 2 pb fins al 2,47% reflectint la major feblesa i component més cíclic en l'economia europea. La prima de risc espanyola es va estrènyer en 3 pb fins als 102 pb.

Aplicacions anidades
Características CIMS 2026

Característiques del fons

 

 • Data de llançament: març de 2023
 • Data fi de comercialització: 28 d'abril de 2023 o fins que s'assoleixi un patrimoni de 40 milions d'euros
 • Inversió mínima: 25.000 euros
 • Comissió de gestió*: 0,50% anual sobre patrimoni
 • Comissió de dipositari*: 0,10% anual sobre patrimoni
 • Comissió de subscripció*: descompte a favor del fons del 3% sobre import efectiu
 • Comissió de reemborsament*: descompte a favor del fons del 3% sobre import efectiu
 • Període de permanència mínim recomanat: 3,6 anys (fins al 30/11/2026)
 • Finestres de liquiditat: s'han programat dates amb periodicitat semestral en les quuals no s'aplicaran comissions de reemborsament (veure fullet)
 • Vocació CNMV: Renda Fixa Euro
 • Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d'aquesta tipologia de producte
 • Article 8 SFDR1: el fons promou característiques socials i/o medioambientals

(*) A partir de l'29/04/2023 o abans si s'assoleix un patrimoni de 40 milions d'euros.

 

Gestor Ricardo Granda y Joan Pericas

Gestors del fons

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.

 

Joan Pericas

foto Xosé Garrido

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer CIMS 2026

CE CIMS 2026, FI, té com entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com societat dipositària, Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 5733.

Llegeix el fullet informatiu abans de fer cap inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d’inversió.

(1) El Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR, per les seves sigles en anglès) classifica el CE CIMS 2026, FI, com a Article 8, és a dir, el fons promou característiques socials i mediambientals. Consulta’n més informació a: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

 

botón volver
Ves Superior