Slider Balanced Opportunities
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0142547035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Equilibri entre sostenibilitat i la gestió del risc

A través de la seva assignació d’actius i amb una aproximació conservadora, l’estratègia inverteix la major part del seu patrimoni en productes que promouen característiques ambientals o socials.

 

Consulta les classes del fons

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Global 6,03454
(23/05/2024)
0,954% 3,107% -0,221% 0,609%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Balanced Opportunities, FI?

Com inverteix el CE Balanced Opportunities, FI?

 

El fons combina decisions estratègiques d’assignació d’actius mantenint un atractiu perfil financer buscant aconseguir una cartera sostenible i amb un objectiu de volatilitat màxima del 4% anual.

Els pilars principals d'inversió del fons són:
 

 GESTIÓ DE RISCOS SOSTENIBLES

Productes que fomenten les millors pràctiques ambientals i socials a través d’estratègies que integren les principals variables ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern). Excloent determinades indústries i països que no compleixin amb els nostres requisits interns1.

 DECISIONS D’INVERSIÓ

Focus en la selecció dels vehicles a través de l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives. Construcció de la cartera a través de vehicles d'inversió col·lectiva, com els ETF i els fons índex, amb l'objectiu de diversificar el risc.

 GESTIÓ DE RISC DE MERCAT

S'estableix com a objectiu del fons el maximitzar el binomi rendibilitat/risc amb una gestió activa, sistematitzada i flexible, fixant com a objectiu una volatilitat màxima del 4% anual, en condicions normals de mercat.

 

(1) Consulta aquí la informació sobre la integració de riscos ASG de Caixa Enginyers Gestió.

 

¿A quien va dirigido? Conservador y moderado
 A qui va dirigit?

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 • Té com objectiu prioritari la conservació de capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
 • Pot reunir a la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc de mercat.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes per un llarg període de temps.
Contenido Sostenibilidad Balanced
Fondo de inversión detalle
Exposició
Invertirà més del 50% en IIC de renda variable, renda fixa, infraestructures, matèries primeres, retorn absolut o d'estratègies alternatives.

 


Divisa
Qualsevol divisa

 


Volatilitat
Objectiu de volatilitat màxima anual del 4%

 


Valor participació

23 May 2024

6,03454

-0,110%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 3,280
En l'any 0,954
1 any 3,107
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 1,314
Rendibilitat any %
2024 0,954
2023 1,986
2022 -5,342
2021 2,804
2020 -1,574
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
23/05/2024 6,03454 4,552,259,150 -0,110%
22/05/2024 6,04120 4,560,703,240 -0,083%
21/05/2024 6,04624 4,564,507,340 -0,014%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El sentiment en els mercats financers va estar dominat per les expectatives dels inversors que els tipus d'interès es mantindran elevats durant un període prolongat, particularment als Estats Units. De moment la inflació americana es troba encara elevada i l'economia mostra unes dinàmiques de demanda interna robustes. El mercat descompta que ja no hi haurà retallades al juny, i es posa en dubte que, fins i tot, es produeixin dos en el que queda d'any. En l’Eurozona, per contra, les declaracions de les autoritats del BCE continuen apuntant al fet que al juny es produirà el primer descens dels tipus i el debat en els mercats gira sobre si al juliol podria haver-hi una segona retallada o si serà convenient retardar-lo a setembre.

En aquest context, els principals índexs borsaris mundials van registrar caigudes durant el mes. L'índex S&P 500 dels Estats Units va baixar un -4,16%, el Eurostoxx 50 un -3,19% i el MSCI Emerging Markets un +0,26%. El dòlar va mantenir la seva fortalesa, deixant l'encreuament amb l'euro prop de 1,066 dòlars per euro. Per la part de renda fixa, vam tenir pujades en els tipus d'interès, on el Treasury va passar del 4,201% al 4,681% i el Bund va passar del 2,297% al 2,583%.

Durant el mes d'abril, el fons va caure un -1,10%, mentre el que portem d'any l'any el fons ha pujat un +0,20%. Els actius que van tenir un millor acompliment durant el mes van ser el fons monetari en dòlars amb un +1,60%, Jupiter Absolute Return amb un +1,07% i el Groupama Tresorerie amb un +0,37%. Per l'altre costat, els menors contribuïdors van ser els de renda variable, el fons de Seilern Global World amb un -5,44%, el Ishares Global Clean Energy amb un -4,57% i el Invesco Quantitative MSCI World amb un -2,83%. Durant el mes l'exposició a derivats va contribuir amb -0,21%.

Aplicacions anidades
Clases Balanced Opportunities

Classes del fons

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Balanced Opportunities, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS BALANCED OPPORTUNITIES CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS BALANCED OPPORTUNITIES CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Balanced Opportunities Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 2004 (el 2022 canvia la seva denominació a Caixa Enginyers Balanced Opportunities, FI)
 • Inversió mínima: 1.000 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% sobre patrimoni + 9% (comissió d'èxit) sobre rendibilitat anual positiva
 • Comissió depositari: 0,15% sobre patrimoni
 • Vocació CNMV: Fons de fons. Global
 • Període de permanència mínim recomanat: 4 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Balanced Opportunities Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament* Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0142547035 1,35% 9% 0,15% - 1% 1.000€
Classe I ES0142547001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 

(*) Si el periode de permanència de les participacions en el fons fos inferior o igual a 30 dies.

Gestor Sergi Casoliva

Gestor del fons

 

Sergi Casoliva Sesma

foto Sergi Casoliva Sesma

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Alternativa

CE Balanced Opportunities, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver
Ves Superior