Slider CdE ODS Impact ISR, FI
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0157327000

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Inversió responsable amb impacte positiu en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El CdE ODS Impact ISR, FI, impacta de forma positiva en el compliment dels ODS i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels objectius. Amb això aconseguim:

 

 • Objectiu sostenible: les companyies en què inverteix el fons, no només practiquen una gestió responsable, sinó que a més són innovadores en el seu sector i propicien el canvi de l'actual model econòmic cap a un de més sostenible i responsable.
 • Impacte mesurable: la inversió en el fons és de caràcter mesurable i, d'aquesta manera, pot realitzar un seguiment de la consecució dels objectius. Per exemple, prenent el percentatge que suposen les vendes amb impacte en els ODS sobre el total de vendes realitzades.

 

Consulta les classes del fons

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 7,08596
(04/12/2023)
3,737% 1,045%

L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

¿Cómo invierte el ODS Impact?

Com inverteix el CdE ODS Impact ISR, FI?

 

El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirà prenent com a referència l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, any de revisió dels objectius fixats, i incidirà en particular sobre tres d’aquests objectius.

 

EDUCACIÓ

Igualtat de gènere en accés a l'educació, accés gratuït a l'educació primària i secundària, increment del nombre de beques en països en desenvolupament. Quan les persones accedeixen a una educació de qualitat, augmenten les seves possibilitats d'escapar de la pobresa. A més, l'educació contribueix a reduir les desigualtats socials i a assolir la igualtat de gènere.

AIGUA

Ús eficient dels recursos hídrics, accés universal i assequible a l'aigua potable, millora de la qualitat d'aigua i reducció de la contaminació.

 

INFRAESTRUCTURA

Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic, transició a processos industrials nets i sostenibles i augment de l'accés a Internet i a la tecnologia en països en vies de desenvolupament.

 

 

El fons també invertirà en accions o deute de companyies signants del Global Compact o en ETF amb criteris responsables, valorant especialment aquelles que promoguin la igualtat de gènere. La inversió en deute públic serà de països del top-30 del SDG Index, que mesura el compliment dels ODS segons països o, també, en entitats supranacionals amb projectes d'impacte positiu.

Queden excloses de la inversió les següents companyies:

 • De generació d'energia la font provingui> 30% del carbó.
 • Dedicades principalment a l'exploració i extracció de petroli.
 • Que participin de l'exploració de recursos energètics a l'àrtic.
 • Que realitzin pràctiques d'extracció agressiva com, per exemple, les denominades com "sorres bituminoses".
 • Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars.
 • Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos).
 • Fabricants de tabac.
 • Que tenen ingressos específics del sector tabac (> 30% ingressos).
 • Que incompleixin amb els Drets Humans, segons els criteris de MSCI.
¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado

A qui va dirigit?

 

Inversor amb un perfil de risc  moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
 • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
La rendibilitat mitjana de la categoria renda variable mixta internacional Inverco
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició
Inverteix fins al 50% del patrimoni en Renda Variable (pot estar per sota del 30% a partir de 2028) i la resta en Renda Fixa
Inversió
Inverteix en companyies que impacten en els ODS

 


Vocació solidària
El 0,03% de la comissió de gestió es destina a la Fundació Caixa d'Enginyers , per finançar projectes solidaris

Valor participació

04 Dec 2023

7,08596

0,184%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 3,007
En l'any 3,737
1 any 1,045
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -0,172
Trimestre 2 0,687
Trimestre 1 -0,351
Rendibilitat any %
2023 3,737
2022 -12,717
2021 6,120
2020 1,824
2019 -
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
04/12/2023 7,08596 43,816,610,100 0,184%
03/12/2023 7,07292 43,842,124,290 -0,002%
02/12/2023 7,07303 43,842,815,560 -0,002%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes d'octubre el fons va registrar una baixada del -0,54%, mentre que l'índex de referència va obtenir una rendibilitat del -1,70%. En el que portem d'any el fons porta un -0,38% versus un +1,76% de l'índex.

El mes d'octubre destaca per les caigudes generalitzades en els principals índexs de referència, amb aquest ja són 3 mesos consecutius de caigudes. Pel costat de la renda fixa mal comportament durant el mes que s'explica per unes dades econòmiques estatunidencs millors del que es preveu els quals van generar una pressió alcista sobre els rendiments dels bons a llarg termini en aquest país i, en menor mesura, en altres economies importants. L'or va actuar com a actiu de refugi i va tenir un rendiment positiu durant el mes. Per la part dels bancs centrals tant la FED com BCE han decidit mantenir els tipus d'interès sense canvis, però no es descarten possibles pujades a futur.

Respecte als contribuïdors del fons, els majors contribuïdors han estat Microsoft amb un 7,06%, Colgate-Palmoive amb un 6,19% i Novonordisk amb un 5,05%. Per contra, els principals detractors han estat Danaher, Novartis i STMicroelectronics amb caigudes del 22,53%, 9,42% i 12,02% respectivament.

Durant el mes es va vendre una emissió de Schneider Electric 2027 en mercat secundari aprofitant la fortalesa dels diferencials i es va comprar una emissió de Nationwide venciment 2026. Per la part de renda variable es van dur a terme vendes totals de Vestas Wind, Unilever, Essity, Sandoz, Veralto i Procter & Gamble i es van incloure en cartera PepsiCo i Coca-Cola Europacific Partners a més d'incrementar posició en Alphabet.

Aplicacions anidades
Clases ODS

Classes del fons

 

El fons d'inversió CdE ODS Impact, FI   té diverses classes de participacions anomenades CdE ODS Impact Clase A, F.I., i CdE ODS Impact Clase I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CdE ODS Impact  A, FI,  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Inversió mínima: 500 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% 
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: fins 2030, quan siguin avaluats els ODS.
 • Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals pròpies d'aquesta tipologia de producte.

 

Característiques classe I

 

La classe  CdE ODS Impact I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.   

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0157327000 1,35% 0% 0,20% - - 500€
Classe I ES0157327018 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Cristina Llahí

Gestor del fons

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer ODS Impact

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CdE ODS Impact ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4184.

botón volver
FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior