Slider Bolsa Usa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Borsa USA, FI és un fons d'inversió de renda variable americana que inverteix en les companyies amb un major impacte en l'economia mundial i que tenen models de negoci sostenibles amb atractives valoracions. L'estratègia de gestió del fons busca invertir en companyies amb avantatges sostenibles, balanços de situació sòlids i elevades rendibilitats a un horitzó de mig i llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros.

El fons CE Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir a la borsa americana ja que ofereix una gran varietat de companyies d'entre les quals el fons construeix la seva cartera de convicció amb una baixa rotació. 

El fons CE Borsa USA, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 11,68564
(17/04/2019)
16,685% 15,570% 8,354%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en valors que cotitzin en mercats d'EUA, i en menor mesura Canadà i Mèxic. S'inclou dins de l'univers d'inversió els valors de renda variable de societats radicades a EUA que cotitzin en les Borses de Valors d'altres països autoritzats per la normativa vigent.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada emesa per països radicats en l'OCDE. S'inclou també la inversió en dipòsits (màxim 10%) en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya, excepte en el cas del Dipositari al que no se li exigirà qualificació. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 7 anys.

L'exposició a risc divisa serà superior al 30%.

 

Caixa Enginyers Bolsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

11,68564

-0,260%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 6,457
En l'any 16,685
1 any 15,570
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 14,339
Rendibilitat any %
2019 16,685
2018 -4,249
2017 1,435
2016 9,601
2015 6,167
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 11,68564 13,963,173,630 -0,260%
16/04/2019 11,71605 13,965,770,230 -0,019%
15/04/2019 11,71826 13,965,365,130 0,218%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de març el CE Borsa USA va pujar un 3,33% davant del 3,69% del seu índex. El fons acumula una revaloració en el primer trimestre del 14,35%, lleugerament per sota de l'obtinguda per l'S&P100 que ha estat del 14,89%.

L'activitat econòmica a la regió comença a mostrar alguns símptomes de moderació (venda d'habitatges, producció industrial, índex manufacturer, confiança del consumidor…). Aquesta desacceleració proporciona arguments a la Reserva Federal per a mantenir la pausa en l'enduriment de la seva política monetària i mantenir els tipus d'interès sense canvis en el rang 2.25%-2.50%. Respecte als principals contribuïdors del fons pel costat positiu, Tyson Foods es va anotar un 14,22% mentre que pel costat negatiu Supernuss va retrocedir un 12,97%. Per ambdos però, no han aparegut notícies rellevants durant el període.

Respecte a les decisions d'inversió es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. Així mateix, incorporem UnitedHealthcare. La companyia ocupa una posició única dins del sistema sanitari americà. És el major proveïdor privat d'assegurances de salut (ofereix beneficis mèdics a gairebé 50 milions de persones) i líder en els plans de segur patrocinats per l'ocupador, individuals i recolzats pel govern (Medicare i Medicaid). La companyia té una escala incomparable en comparació amb els seus rivals en el sector. Amb tot, l'empresa compta amb grans barreres d'entrada principalment derivades de tenir una major base de clients i una xarxa millor i més extensa que els seus competidors. En tenir la base de clients més importants dels Estats Units li atorga a l'empresa menors costos per clients i major poder de negociació amb els proveïdors de serveis mèdics tot això traduït en ofertes d'assegurances completes, amb millors cobertures i a millors preus que els seus rivals.

Clases y gestor bolsa usa

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa USA, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA USA CLASSE A, F.I., i CE BORSA USA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Borsa USA Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Borsa USA Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115359038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0115359004 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

botón volver

Tornar enrere