Slider Renta
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114986039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc:

Risc més baix 1 2 3 4 5 6 7 Risc més alt

Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 4 anys.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys*
Renda Variable Mixta Internacional 14,76912
(08/07/2024)
4,840% 14,216% 0,864% 1,153%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el renta?

Com inverteix el CE Renda, FI?

El CE Renda, FI, centra un mínim del 20% de la seva inversió en les metes i submetes recollides a l’ODS nº11: Ciutats i comunitats sostenibles.

 

Aconseguir ciutats i comunitats sostenibles, a través de l’accés de tota la població a habitatges, serveis bàsics i mitjans de transport adequats, assequibles i segurs, especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat i fomentant en les ciutats la reducció de l’impacte mediambiental, les zones verdes i espais públics segurs i inclusius, un urbanisme sostenible y una millora de les condicions en els barris marginals.


 

La gran part de la inversió, entre el 65% i el 75%, serà en renda variable. Es buscaran companyies consolidades que històricament hagin generat rendes periòdiques a través de remuneracions atractives, sigui via dividends o d’altres maneres, per exemple, recompres d’accions.

La distribució aproximada serà la següent:

 

55%

RENDA
VARIABLE

20%

RENDA VARIABLE IMMOBILIÀRIA

25%

RENDA FIXA
SOSTENIBLE

 

 • El fons inverteix en empreses europees que tenen un impacte positiu en la societat
 • La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana/alta capitalització que generin rendes periòdiques
 • Companyies de qualitat: oportunitats de present amb una vocació al futur
 • Cerca de l’equilibri entre empreses del sector immobiliari
 • Diversificació de la cartera amb productes financers de renda fixa sostenible

 

¿A quien va dirigido? Arriesgado y Muy Arriesgado new
 

A qui va adreçat?

 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
 • Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.

Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:

 • Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
 • Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Contenido Sostenibilidad Renta
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Promig Categoria Renda Variable Mixta Internacional Inverco
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició Renda Variable
Inverteix entre el 65% i el 75% del seu patrimoni en renda variable (accions) i la resta en renda fixa (bons)
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empresess

 


Valor participació

08 Jul 2024

14,76912

-0,015%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 5,652
En l'any 4,840
1 any 14,216
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0,878
Trimestre 1 4,693
Rendibilitat any %
2024 4,840
2023 15,330
2022 -22,085
2021 19,765
2020 -10,014

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Renda va baixar un -3,27% a l'abril i amb això acumula una rendibilitat del +1,27% l'any, mentre que el seu índex de referència es va depreciar un -1,18% en el mes i acumula una pujada del +2,71% en 2024.

El sentiment en els mercats financers va estar dominat per les expectatives dels inversors que els tipus d'interès es mantindran elevats durant un període prolongat, particularment als Estats Units. De moment la inflació americana es troba encara elevada i l'economia mostra unes dinàmiques de demanda interna robustes. El mercat descompta que ja no hi haurà retallades al juny, i es posa en dubte que, fins i tot, es produeixin dos en el que queda d'any. En l’Eurozona, per contra, les declaracions de les autoritats del BCE continuen apuntant al fet que al juny es produirà el primer descens dels tipus i el debat en els mercats gira sobre si al juliol podria haver-hi una segona retallada o si serà convenient retardar-lo a setembre.

El principal contribuïdor del mes va ser Amundi STOXX Europe 600 Bank (+4,2%) en un entorn on la banca europea està ben capitalitzada alhora que ofereix rendibilitats de doble dígit a través de dividends i recompres d'accions. El principal detractor va ser IMCD (-12,9%) després de decebre amb els seus resultats a pesar que el va mostrar un cert optimisme per a l'any fiscal en curs.

Durant el mes d'abril es va vendre la totalitat de la posició en Equinix per a fer front a reemborsaments dels partícips. Equinix i el seu sector als Estats Units estan sent escrutats per part de la comunitat inversora en ser agressius en termes comptables. A més, creiem que a llarg termini existeix cert risc de valor terminal a mesura que els hyperscalers (Amazon, Alphabet, Microsoft) guanyin quota de mercat i internalitzin aquella part del núvol que tenen emmagatzemada en empreses com Equinix.

Aplicacions anidades
Clases renta

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Renda, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE RENDA CLASSE A, F.I., i CE RENDA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Renda Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 1995
 • Inversió mínima: 500 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,15%
 • Article  SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
 • Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: 4 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

 

Característiques classe I

 

La classe  CE Renda Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.   

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114986039 1,35% 9% 0,15% - - 500€
Classe I ES0114986005 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fons

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé

Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Discalimer Renta

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.

botón volver
Ves Superior