Slider Renta
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114986039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable la estratègia d'inversió es basa en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyies que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb un alt dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria renda variable mixta internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 14,05616
(17/04/2019)
10,681% 1,636% 2,612%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%.

El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa.

L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

 

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

14,05616

0,196%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 2,988
En l'any 10,681
1 any 1,636
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 8,149
Rendibilitat any %
2019 10,681
2018 -9,020
2017 4,765
2016 0,522
2015 5,005
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 14,05616 26,914,883,160 0,196%
16/04/2019 14,02870 26,883,702,000 0,359%
15/04/2019 13,97849 26,789,938,080 0,185%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Renda va avançar un 0,25% al març i amb això acumula una pujada del 8,16% l'any, mentre que l'índex de referència va sumar un 0,86% i consolida un avanç del 6,11% en el que portem d'any. Els indicadors macroeconòmics coneguts durant el mes de març van registrar una certa estabilització en el pla general, encara que es van mantenir fràgils. Les discussions sobre les relacions comercials entre els EUA i la Xina van prosseguir el seu curs, si bé les expectatives es van rebaixar després de demorar un acord que sembla no es produiria fins almenys finals d'abril.

Respecte als contribuïdors del fons, van destacar positivament les companyies del sector consum bàsic com Reckitt Benckiser (+10.66%), Unilever (+8.86%) o Viscofan (+8.57%), les quals van tornar a atreure els inversors en un entorn d'incertesa sobre el creixement econòmic. Així mateix, les companyies vinculades al sector immobiliari també van tenir un bon comportament davant l'expectativa de tipus d'interès baixos per un període prolongat de temps. Per contra, el sector financer, en aquest cas de la mà de CaixaBank (-11.22%) o ING (-7.29%), va estar penalitzat de forma generalitzada en la mesura que els Bancs Centrals van adoptar una postura menys procliu a normalitzar les polítiques monetàries la qual cosa afecta de ple al marge d'interès de les entitats bancàries. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. En referència a la cartera de renda fixa, després del fort acompliment recent, es va efectuar la venda de l'emissió Dufry 2024 després d'aconseguir la nostra estimació sobre el seu valor just.

Clases y gestor renta

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Renda, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE RENDA CLASSE A, F.I., i CE RENDA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Renda Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Renda Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.   

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114986039 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0114986005 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Xosé Garrido Jara

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB i títol d'analista financer internacional per ACIIA. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers (IEAF). Més de 5 anys d'experiència en mercats financers gestionant renda variable dins del Grup Caixa d'Enginyers.

botón volver

Tornar enrere