Slider emergentes
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0109221038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fons CE Emergents, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 14,04155
(17/04/2019)
18,822% 1,696% 7,780%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

14,04155

0,043%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 13,935
En l'any 18,822
1 any 1,696
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 16,657
Rendibilitat any %
2019 18,822
2018 -16,602
2017 18,771
2016 8,012
2015 2,640
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 14,04155 14,015,509,290 0,043%
16/04/2019 14,03547 14,119,526,910 0,384%
15/04/2019 13,98174 14,053,474,930 -0,349%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini de 3 a 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Emergents tanca el mes de març amb una forta revalorització (+4,30%), per sobre de l'obtinguda pel seu índex de referència, el MSCI Emerging Markets en euros (+2,07%). Així, el fons acumula una revaloració en el primer trimestre del 16,67%, per sobre de l'obtinguda pel MSCI EM que és del 12,02%. El mes va estar caracteritzat per la menor intensitat en la negativitat de les notícies d'aspecte macroeconòmic conjuntament amb el to menys agressiu de la Reserva Federal en la seva visió sobre política monetària pels mercats de risc en general i emergents en particular, punts que van actuar fomentant els actius de risc. La Xina i els EUA van continuar mostrant avanços en les negociacions comercials, mentre que al Brasil van sorgir dubtes sobre la capacitat del nou president Bolsonaro sobre introduir noves reformes estructurals, impactant negativament al real el qual es va depreciar un 4% en el mes. Així, pel costat dels contribuïdors van sobresortir els dos bancs indis en cartera ICICI Bank i HDFC Bank (+16,23% I +14,63% respectivament) després del lideratge de Modi en l'enquestes recents de cara a les pròximes eleccions generals i malgrat la pujada del preu del cru i Baozun (10.92%), davant el descompte de majors probabilitats d'un acord entre la Xina i els EUA que eliminin la incertesa que pesa sobre l'economia Xina en general i sobre les cotitzacions de les accions en particular. Pel costat dels detractors van destacar de nou les companyies d'educació superior privada brasileres (Kroton -3,37%, Estacio -3,45%) a causa dels dubtes generats després de la intenció d'iniciar una recerca sobre les subvencions públiques dins de tot el sector i la publicació de resultats en els quals malgrat no ser significativament negatius sí que es continua percebent pressió sobre la generació de caixa derivat del feble entorn operatiu i de les ajudes a estudiants amb l'objectiu d'incentivar les matrícules a mesura que el programa FIES es va extingint. Les valoracions actuals àdhuc tenint en compte que estem en la part baixa del cicle no incorporen ni la qualitat actual de tots dos negocis (primer i segon per grandària en una indústria amb elevats costos fixos i grans barreres d'entrada), ni l'oportunitat de continuar impulsant l'educació privada en un país amb clares restriccions pressupostàries per a l'educació pública. Finalment, durant el mes es va eliminar de cartera Ctrip.com després del fort comportament recent per a reinvertir en millors oportunitats dins de la cartera.

Clases y gestor emergentes

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Emergentes, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE EMERGENTES CLASSE A, F.I., i CE EMERGENTES CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Emergentes Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Emergentes Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0109221038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0109221004 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

botón volver

Tornar enrere