Slider Global
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114988035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Un fons sense restriccions geogràfiques ni sectorials

Aplica un procés d’inversió centrat en la selecció d’empreses consolidades que tinguin clars avantatges competitius en el seu sector i que, alhora, estiguin alineades amb les majors tendències de creixement, com per exemple:

 

URBANITZACIÓ EN PAÏSOS EMERGENTS
ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ
CREIXEMENT DEL BIG DATA
AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS
 

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 9,75527
(25/02/2021)
2,480% 10,644% 8,727% 9,660%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Global FI?
Com inverteix el CE Global, FI?

La selecció de les companyies i els criteris que utilitza la nostra Gestora són el resultat del nostre procés d’inversió propi, que està format per 4 fases clarament diferenciades: generació d’idees, anàlisi fonamental de les companyies i les seves valoracions, construcció de la cartera i gestió del risc.

 

GENERACIÓ D’IDEES

Identificació de tendències
Scoring intern amb bases de dades
Visites a empreses Informes externs
Estudi de la cadena de valor de les companyies en cartera

ANÀLISI FONAMENTAL

Cerca d’avantatges competitius
Alta generació de caixa
Rendibilitats sobre recursos emprats
Palanquejament baix i balanços sòlids

VALORACIÓ

Anàlisi del balanç, del compte de Pèrdues i Guanys
Valoracions conservadores utilitzant diverses metodologies

CONSTRUCCIÓ DE LA CARTERA

Anàlisi del binomi rendibilitat-risc
Cost d’oportunitat en relació amb la cartera

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
MSCI World (Euro), que inclou un conjunt d’empreses arreu del món
Divisa
Euro. Pot invertir sense cap limitació en empreses arreu del món
 

 


Exposició
Inverteix el 100% del seu patrimoni en renda variable
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

25 Feb 2021

9,75527

-1,284%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 5,588
En l'any 2,480
1 any 10,644
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2021 2,480
2020 7,746
2019 30,508
2018 -12,021
2017 11,327
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
25/02/2021 9,75527 104,715,936,780 -1,284%
24/02/2021 9,88215 105,948,696,620 0,172%
23/02/2021 9,86520 105,654,115,320 -0,078%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de gener, el fons va registrar una reculada del 0,67% en línia amb el comportament de mercat, ja que el seu índex va caure un 0,29% en el mes.
A nivell macroeconòmic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials en la seva primera reunió de 2021. Christine Lagarde, presidenta del BCE, va destacar el fet que l'evolució de l'economia continuava sent desigual en els diferents sectors, sent els serveis els més afectats per les noves restriccions en relació a la interacció social i a la mobilitat. D'altra banda, Lagarde va remarcar que, encara que les mesures de política fiscal continuaven recolzant a les llars i a les empreses, els minoristes continuaven posposant el consum en vista de la pandèmia i del seu impacte en l'ocupació. Per la seva banda, als EUA la Reserva Federal va mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials en el rang 0 – 0,25% en la seva reunió de gener. L'entitat presidida per Jerome Powell va remarcar que segueix preparada per utilitzar la totalitat de les eines de política monetària disponibles per donar suport a l'economia americana. D'aquesta manera, la Fed continuarà monitorant la nova informació d'activitat disponible i anirà adaptant la seva política monetària amb l'objectiu de reduir la taxa d’atur i situar la inflació al voltant del 2% en el llarg termini.
En relació a les companyies en cartera, el major contribuïdor del fons va ser Tencent Holdings (+20,83%), mentre que el principal detractor del mes va ser Booking Holdings (-12,70%).
Pel costat de decisions de gestió, més enllà d'algun ajust de pesos en funció del seu potencial de revaloració i el seu perfil de risc, destaquem la compra de Teladoc Health. Es tracta d'una empresa nord-americana que s'especialitza en la telemedicina, és a dir consultes mèdiques entre pacients i metges a través de videoconferències, trucades telefòniques o missatges de text. Malgrat que no és el tipus habitual de companyia en el qual inverteix el fons, creiem que el potencial que té aquesta empresa en consolidar-se com a líder global en una indústria tan creixent com la telemedicina, fa viable la inversió dins d'un segment d'alt creixement.

Aplicacions anidades
Clases Global

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Global, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Global Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 1900
  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Global Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114988035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0114988001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Arnau Guardia

Gestor del fons

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Global

CE Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior