Slider calculadora
Intro Calculadora

CIMS mostra com les teves inversions generen un impacte positiu i mesurable en el planeta. Un impacte positiu en el medi ambient i la societat que és el resultat que socis i sòcies com tu prenguin decisions d'inversió sostenibles, més enllà del retorn econòmic.

Caixa d'Enginyers promou des de fa 15 anys les inversions socialment responsables integrant els criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu (ASG) en l'anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.

 

Ara pots calcular l'impacte mediambiental i social positiu que generen les teves inversions. Selecciona un dels nostres fons ISR, indica l'import de la inversió i descobreix una altra manera de contribuir a un futur més sostenible.

 

El resultat mostra l'impacte estimat sobre la base de la inversió temporal recomanada de 4 o 5 anys en funció de el fons seleccionat*.

Iframe Calculadora

Enlace metodología

  Pots consultar aquí la metodologia de càlcul utilitzada per a l'obtenció d'aquests indicadors, que ha estat desenvolupada en col·laboració amb 

 

Intro fondos ISR calculadora

 

Inverteix de forma responsable amb els nostres Fons ISR

 

 

Características fondos ISR

Aplicacions anidades
Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 132,59048
(26/11/2021)
-1,453% -0,446% 6,587% 13,704% 15,363% 11,399% - -

CE Global ISR, FI

6
5 Renda Variable Internacional 11,43750
(26/11/2021)
-2,416% -0,839% 10,731% 20,152% 21,026% 16,149% 11,164% 11,759%

CdE ODS Impact ISR, FI

4
0 Renda Variable Mixta Internacional 7,67678
(26/11/2021)
-1,482% -1,160% 3,067% 4,098% 4,900% - - -

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,97684
(26/11/2021)
-0,792% -0,112% 1,544% 3,811% 3,723% 1,688% 0,921% 2,610%
Disclaimer tabla home

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.
L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Pie Artículo 8 SFDR fondos ISR

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals.

Disclaimer fondos Calculadora

*El resultat dels indicadors: Emissions emeses, Consum d'energia renovable, Residus valoritzats i Aigua estalviada, mostra l'impacte estimat d'acord amb una inversió en el fons mantinguda durant 4 anys pel Fonengin ISR FI, CdE ODS Impact ISR FI, CE Enviroment ISR FI, i de 5 anys pel CE Global ISR FI. El resultat de la resta dels indicadors (Formació a empleats / des i Dones en Consells d'administració) mostra l'impacte estimat d'acord amb una inversió d'un any mantinguda en qualsevol dels fons ISR. El càlcul s'ha realitzat en base a la composició de la cartera de cada fons a 31/12/2020 i a les dades publicades per cada companyia per a l'exercici 2020. Les dades actuals poden ser diferents, tant per canvis en la composició de la cartera com per l'avanç de les pròpies companyies en els seus compromisos de sostenibilitat.

(1) Basat en Simapro, fent ús de la llibreria de Ecoinvent i metodologia de l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). 2013. IPCC Fifth Assessment Report. The Physical Science Basis l'IPCC.
(2) Segons dades de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) amb dades per les llars espanyoles.
(3) Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
(4) Empreses qualificades com a líders en transparència i gestió de l'aigua, incloses en l'A List 2020 de CDP.
(5) Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb dades per les llars espanyoles.
(6) Segons estadístiques de Fundae (Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació).
(7) Índex MSCI ACWI, amb dades a 31/12/2020.


Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat de que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.


Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a entitat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 354. Consulta el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Environment ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a entitat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 5142. Consulta el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CdE ODS Impact ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a entitat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 4184. Consulta el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Global ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 1833. Consulta el fullet informatiu en el que se describen de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Consulta en el fullet informatiu els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.

Tots els fons d'inversió de Caixa Enginyers tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV. 

Aquesta pàgina  no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, a www.caixaenginyers.com/ca/web/fondosinversion o a www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de fer qualsevol inversió.

 

Ves Superior