Slider fonengin
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0138885035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Fixa Mixta Internacional 12,63588
(17/04/2019)
4,030% 0,450% 0,979%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar en aquest enllaç els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

12,63588

0,072%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 1,679
En l'any 4,030
1 any 0,450
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,332
Rendibilitat any %
2019 4,030
2018 -3,799
2017 0,750
2016 1,589
2015 0,347
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 12,63588 127,908,230,690 0,072%
16/04/2019 12,62683 127,752,740,500 0,077%
15/04/2019 12,61709 127,665,793,850 0,106%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El Fonengin ISR va avançar un 0,60% al març i amb això acumula una pujada del 3,34% l'any, mentre que l'índex de referència va sumar un 0,53% i consolida un avanç del 3,01% en el que portem d'any. Els indicadors macroeconòmics coneguts durant el mes de març van registrar una certa estabilització en el pla general, encara que es van mantenir fràgils. Les discussions sobre les relacions comercials entre els EUA i la Xina van prosseguir el seu curs, si bé les expectatives es van rebaixar després de demorar un acord que sembla no es produiria fins almenys finals d'abril.

Respecte als contribuïdors del fons, van destacar positivament les companyies del sector consum bàsic com Reckitt Benckiser (+10.66%) o L&G Household & Healthcare (+11.62%), les quals van tornar a atreure els inversors en un entorn d'incertesa sobre el creixement econòmic. Per contra, el sector financer, en aquest cas de la mà de CaixaBank (-11.22%) o ING (-7.29%), va estar penalitzat de forma generalitzada en la mesura que els Bancs Centrals van adoptar una postura menys procliu a normalitzar les polítiques monetàries la qual cosa afecta de ple al marge d'interès de les entitats bancàries. De forma específica, la biotecnològica Biogen (-27.94%) va sofrir un sever correctiu després d'anunciar que paralitza els assajos sobre el seu fàrmac en fase 3 per a tractar la malaltia d'Alzheimer després de no aconseguir els objectius plantejats. El fàrmac en projecte representava una part rellevant del potencial de creixement a futur dels ingressos de la companyia. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. En referència a la cartera de renda fixa, es va reemplaçar una emissió de Societe Genera-li, després d'esgotar el seu potencial estimat, per un bo cupó flotant amb un atractiu diferencial de BBVA venciment 2024, a més d'acumular en alguns noms en cartera.

Clases y gestor fonengin

Classes del fons

 

El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  Fonengin ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0138885035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0138885001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Xosé Garrido Jara

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB i títol d'analista financer internacional per ACIIA. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers (IEAF). Més de 5 anys d'experiència en mercats financers gestionant renda variable dins del Grup Caixa d'Enginyers.

botón volver

Tornar enrere