Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

5
2 Renda Variable Euro 5,90753
(26/03/2020)
2,069% -11,909% -13,610% -19,971% -14,602% -4,705% -2,656% 1,784%

CE Borsa USA, FI

5
2 Renda Variable Internacional 10,49653
(26/03/2020)
4,510% -8,836% -12,276% -15,410% -7,278% -0,056% 1,697% 7,678%

CE Emergents, FI

6
3 Renda Variable Internacional 12,18031
(26/03/2020)
1,061% -12,372% -11,315% -16,696% -10,315% -1,757% 0,554% 1,709%

CE Global, FI

5
3 Renda Variable Internacional 7,58376
(26/03/2020)
2,893% -8,929% -6,648% -14,161% -2,058% 1,829% 1,543% 6,862%

CE Iberian Equity, FI

5
4 Renda Variable Euro 7,25519
(26/03/2020)
2,523% -16,957% -20,773% -25,941% -23,673% -6,560% -4,615% 1,237%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.