Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
3 Renda Variable Euro 7,22400
(22/10/2020)
-0,286% 0,476% 18,169% -2,137% 4,227% -0,695% 2,237% 4,021%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 12,98247
(22/10/2020)
-0,011% 0,490% 13,766% 4,623% 9,850% 7,894% 6,650% 10,107%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 17,97373
(22/10/2020)
-0,651% 4,340% 35,511% 22,927% 32,876% 8,710% 10,166% 4,868%

CE Global, FI

6
4 Renda Variable Internacional 9,25465
(22/10/2020)
-0,215% 0,433% 13,056% 4,752% 12,843% 6,853% 6,502% 9,081%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 8,59699
(22/10/2020)
-0,841% 2,645% 13,786% -12,245% -6,725% -3,853% 0,376% 2,864%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.