Slider Iberian Equity
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0122708037

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Variable Euro 9,85948
(17/04/2019)
10,572% -0,965% 7,838%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc divisa serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

9,85948

0,002%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 2,075
En l'any 10,572
1 any -0,965
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7,826
Rendibilitat any %
2019 10,572
2018 -9,321
2017 16,779
2016 4,533
2015 -1,114
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 9,85948 25,492,174,020 0,002%
16/04/2019 9,85933 25,495,269,130 0,082%
15/04/2019 9,85128 25,444,614,080 0,663%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini de menys de 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Iberian Equity tanca el mes de març pràcticament sense canvis (+0,06%) enfront de la caiguda del 0,40% de l'Ibex 35. El fons acumula una revaloració en el primer trimestre del 7,84%, lleugerament per sota de l'obtinguda per l'Ibex 35 que és del 8,20%. El mes de març va estar marcat per unes dades macroeconòmiques que convidaven a la cautela i pel to més pessimista del BCE en la seva reunió mensual en la qual confirmava novament el manteniment dels tipus d'interès en els nivells actuals durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï en nivells pròxims a l'objectiu del 2%, així com una nova ronda de finançament per a les entitats bancàries. Davant la proximitat d'unes noves eleccions generals el mes d'abril, els inversors van continuar mostrant-se escèptics a l'hora d'assumir major risc en les seves carteres.

Pel costat dels contribuïdors van sobresortir FAES Farma (+13,90%), la qual va actualitzar les seves perspectives per al 2019 i que van destacar pel costat del bon moment comercial del seu principal producte la Bilastina en el principal mercat, el Japó, així com Coca-Cola European Partners (+12,60%) malgrat no existir notícies rellevants més enllà de la contínua cerca dels inversors per companyies de baix risc. Pel costat dels detractors van destacar Vidrala (-6.93%) malgrat no haver-hi notícies relacionades amb el negoci i CaixaBank (-11,22%), penalitzada en línia amb la resta del sector davant el feble entorn operatiu i les nul·les probabilitats de reversió segons es deriva de les paraules del màxim responsable del BCE.

Finalment, durant el mes no es van efectuar noves entrades ni sortides en la cartera del fons.

Clases y gestor iberian equity

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Iberian Equity Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0122708037 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0122708003 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting. 

botón volver

Tornar enrere