Política extensa del tratamiento de datos en videovigilancia

 

Política extensa de tractament de dades basat en videovigilància


 

IMPORTÀNCIA DE LA PRIVACITAT

La protecció de dades personals dels usuaris i clients és primordial. Per això, volem explicar i facilitar de manera transparent com recollim, protegim, utilitzem i compartim aquestes dades a l'hora de desenvolupar la nostra activitat.

S'ha d'entendre com a dada personal, la informació sobre una persona física identificada o identificable, que recollim a través d'alguns dels canals establerts, com ara:

 • Sistema de videocàmeres instal·lades en els centres corporatius, oficines, sucursals i caixers de l'Entitat.

Segons la normativa vigent actual en protecció de dades, una "dada personal" és tota informació sobre una persona física identificada o identificable ("l'interessat"). Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona. En conseqüència, la imatge d'una persona es considera una dada de caràcter personal.

Et recomanem llegir detingudament la informació facilitada en matèria de privacitat. En cas de dubte sobre algun dels apartats recollits, posa't en contacte amb nosaltres mitjançant sol·licitud dirigida al correu electrònic dpo@caixa-enginyers.com.

És molt important que entenguis:

 • Qui recopila les teves dades personals?
 • Quines dades personals recollim?
 • Com obtenim les teves dades personals?
 • Per què processem dades personals i quina és la base legal aplicable?
 • Com compartim la informació amb tercers?
 • Quant de temps tractem les teves dades?
 • Quins són els teus drets en matèria de privacitat i com pots exercir-los?

 

Qui recopila les teves dades personals i és el responsable del seu tractament?

Identificació i dades de contacte del responsable

Responsable de Tractament: GRUP CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÈDIT (en endavant, el Responsable del Tractament). Es tracta d'una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya.

 • NIF: F-08216863
 • Adreça: Via Laietana, núm. 39, 08003 de Barcelona
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo@caixa-enginyers.com

 

Quines dades personals recollim?

Mitjançant la instal·lació del sistema de seguretat, el Responsable recull la imatge dels interessats. Aquesta imatge té la categoria de dada identificativa.

 

Com obtenim les teves dades personals?

A través dels sistemes de captació d'imatge instal·lats en els accessos i caixers identificats com a tals amb la col·locació del dispositiu de "ZONA VIDEOVIGILADA".

 

Per què processem dades personals i quina és la base legal aplicable?

La captació d'imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància) es realitza amb finalitats de prevenció, seguretat i protecció de persones, de béns i d'instal·lacions de l'Entitat.

El tractament de les dades s'empara en:

 • La base legal establerta en l'article 6, apartat 1, lletra f), interès legítim del Responsable o un tercer.
 • La base legal establerta en l'article 6, apartat 1, lletra e) per al compliment d'una missió realitzada en interès públic amb fonament en altres bases legislatives com la "salut i seguretat" per a la protecció dels visitants i empleats, i/o per al compliment d'una obligació legal, d'acord amb la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i el Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada.

 

Com compartim la informació amb tercers?

En el supòsit que les càmeres captin la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, dels béns o de les instal·lacions, les imatges es posen a la disposició de les autoritats competents, com poden ser, si escau, òrgans judicials, el Ministeri Fiscal i/o les forces i cossos de seguretat de l'Estat, inspecció de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'exercici de les seves competències, i pel personal legitimat per la Llei de Seguretat Privada, entre d'altres.

 

Quant de temps tractem les teves dades?

Seguint allò que disposa l'article 22 de l'LOPDGDD, el termini de conservació de les imatges és d'un mes des de la seva captació.

 

Quins són els teus drets en matèria de privacitat i com pots exercir-los?
 

DRETS

Accés

Consisteix en l'accés a la imatge captada per les videocàmeres, tret que drets fonamentals de terceres parts es vegin compromesos.

Supressió

Pots sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals, en aquest cas, de la imatge captada.

Limitació

Pots sol·licitar al Responsable que es conservin les imatges quan:

 • El tractament de dades és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les seves dades i sol·licita, en el seu lloc, la limitació d'ús.
 • El Responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament, però l'interessat sí que les necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Com pots exercir els teus drets?

 • Disposem de formularis per a l'exercici dels teus drets. Ens el pots sol·licitar via correu electrònic o, si ho prefereixes, pots utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o l'autoritat competent.
 • Aquests formularis s'han de signar electrònicament, o bé s'hi ha d'adjuntar còpia del DNI o document oficial en vigor que t'acrediti.
 • Els formularis es poden enviar:
  • Per correu postal: Via Laietana, núm. 39, 08003 de Barcelona
  • Per correu electrònic: dpo@caixa-enginyers.com
  • A les nostres oficines obertes al públic
  • Mitjançant les opcions habilitades en la teva banca digital i en les nostres aplicacions mòbils


Reclamacions davant l'autoritat de control.

Si consideres que s'han vulnerat els teus drets en protecció de dades, o que la teva petició no s'ha atès correctament, pots plantejar una reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola en Protecció de Dades) https://www.aepd.es/es.

 • Adreça postal: carrer Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid
 • Telèfon. 91 266 35 17
 • Seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
PARTICULARITATS

No és possible l'exercici del dret de rectificació, ja que, per la naturalesa de les dades -imatges preses de la realitat que reflecteixen un fet objectiu-, es tractaria de l'exercici d'un dret de contingut impossible.

No és possible l'exercici de portabilitat, ja que, tot i que es tracta d'un tractament automatitzat, la legitimació no es basa ni en el consentiment ni en l'execució d'un contracte.

No és aplicable part del contingut del dret a la limitació del tractament en el seu aspecte de “cancel·lació cautelar” que està vinculada a l'exercici dels drets de rectificació i oposició.

 

Revisió i modificació de la política

Farem una revisió d'aquesta Política de privacitat cada vegada que sigui necessari per mantenir-te degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments. T'avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta Política de privacitat.

Data de l'última versió: 3 de març de 2022.