Slider Testamentaria
Intro Testamentaria


  

Al teu costat en cada pas

En aquests moments tan difícils, fer aquestes gestions és doblement dolorós.

Per això, a Caixa d'Enginyers volem ajudar-te per tal que tramitis l'herència d'un familiar difunt de la manera més fàcil possible.


A continuació et detallem els passos a seguir.

 

Indice pasos Testamentaria

01

COMUNICACIÓ DE LA DEFUNCIÓ I SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE POSICIONS

02

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ PER INICIAR EL REPARTIMENT

03

ALTA DELS HEREUS

04

ESTUDI DE LA DOCUMENTACIÓ

Punto 1 Testamentaria


  

01.

Comunicació de la defunció i sol·licitud del certificat de posicions

Documentació necessària:

En aquest moment, el compte quedarà bloquejat per a nous càrrecs i es donaran de baixa les persones autoritzades. Acceptarem les domiciliacions habituals del compte.

Amb el certificat de posicions, podràs liquidar l'impost de successions i donacions.

Punto 2 Testamentaria

 

02.

Lliurament de documentació per iniciar el repartiment

Documentació necessària:

 

Documentació addicional, si hi ha pla de pensions:

 • Signatura de l'imprès “Sol·licitud de Prestació de Pla de Pensions” (facilitat per Caixa d'Enginyers) degudament emplenat pel beneficiari o beneficiaris
 • Imprès “Comunicació de dades al pagador” IRPF (model 145) emplenat i signat pel beneficiari o beneficiaris

Documentació addicional, si hi ha assegurança de vida:

 • Informe mèdic amb certificat oficial en què s'expressi la causa de la mort i les circumstàncies en què s'ha produït
 • Si n'hi ha, còpia de les diligències judicials o policials i autòpsia
Punto 3 Testamentaria

 

03.

Alta dels hereus

Alta d'hereus o hereves en cas de no ser socis/sòcies de Caixa d'Enginyers.

Caldrà que hi siguin per firmar la documentació d'alta de persona.

Punto 4 Testamentaria

 

04.

Estudi de la documentació

Estudi, per part de Caixa d'Enginyers, de la documentació aportada i inici dels tràmits del repartiment.

 

 

Paso 5 Testamentaria

 

Per últim, es finalitzarà el repartiment.

Contactarem amb tu per informar-te que ja hem procedit al repartiment sobre la base de les instruccions facilitades.

 

Glosario Testamentaria

 

 

Guia/glossari de documentació essencial

 • CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ

  És el document oficial que acredita la defunció d'una persona, expedit pel Registre Civil.

  Com s'obté?

  • De forma presencial en el Registre Civil, en el qual estigui inscrita la defunció, aportant-hi el DNI de la persona que sol·liciti el certificat.

  • Per correu ordinari, enviant una carta al Registre Civil en la qual s’indiqui el nom i l'adreça postal a la qual s'enviarà el certificat. A la sol·licitud han de constar les dades següents:

   • Nom, cognoms i DNI de la persona que sol·licita el certificat.
   • Nom i cognoms del difunt, lloc i data de la defunció.
  • Per internet, a través de la pàgina oficial del Ministeri de Justícia.

 

 • CERTIFICAT D'ÚLTIMES VOLUNTATS

  El certificat d'últimes voluntats és el document obligatori que acredita si una persona ha atorgat testament/s i davant de quin notari/s, per tal de sol·licitar-ne una còpia autoritzada. Es pot sol·licitar una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des del dia de la defunció, a través del Model 790 degudament emplenat.

  Com s'obté?

  • De forma presencial a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà, carrer Bolsa, 8, si es fa a la Comunitat Autònoma de Madrid o a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia per a la resta de les comunitats autònomes.

  • Per correu ordinari, enviant la sol·licitud a l'adreça següent: Registre General d'Actes d'Última Voluntat, Ministeri de Justícia, plaça Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid.

  • Per internet, a través de la pàgina oficial del Ministeri de Justícia.

 

 • TESTAMENT

  És un acte d'última voluntat de la persona morta sobre la repartició dels seus béns, en el qual designa hereus i/o legataris. Hi ha de constar la data i el notari, a través del qual se'n podrà sol·licitar una còpia autoritzada. En el certificat d'últimes voluntats es fa constar la data i el notari davant del qual la persona ara morta va atorgar testament.

  En cas que no hi hagi testament, caldrà acreditar l'acta de notorietat o acta de declaració d'hereus.

 

 • ACTA DE NOTORIETAT O ACTA DE DECLARACIÓ D'HEREUS

  Com s'obté?

  Les persones que es considerin hereus han d'anar a un notari del lloc on el difunt tingués la residència habitual o on tingués la major part del patrimoni.

 

 • DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ I PARTICIÓ D'HERÈNCIA

  És el document que recull de manera concreta com s'efectuarà el repartiment de béns entre els diferents hereus i quina és la seva valoració.

  Aquest document pot ser públic, davant de notari, o privat, cas en què ha d'estar signat per tots els hereus.

 

 • LIQUIDACIÓ D'IMPOSTOS

  Dins els sis mesos posteriors a la defunció, els hereus han d'anar a l'Oficina Liquidadora de la Comunitat Autònoma on el mort tingués la seva última residència habitual. Els hereus poden abonar l’import de l’impost de successions i donacions amb càrrec a les posicions del difunt, aportant-hi una sol·licitud signada per tots els hereus.