Publicador de continguts

Fons a fons: CE Renda, FI

01.02.2022

La cartera del CE Renda, FI, es divideix en tres grans blocs: la cartera de renda variable, la cartera d'immobiliari i la cartera de renda fixa. El denominador comú en cada un d'aquests blocs és un enfocament de responsabilitat social corporativa, pel qual s'exigeix a les companyies que compleixin els màxims estàndards del mercat. Així, doncs, la cartera de renda variable està composta per companyies que ocupen posicions avançades en termes d'inversió socialment responsable (ISR), mentre que la cartera d'immobiliari i la cartera de renda fixa tenen per objectiu que més del 50 % de la mitjana de les vendes conjuntes dels dos blocs impactin de manera positiva en l'ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles). A més, el vehicle té una vocació europea, ja que, com a mínim, el 75 % del conjunt agregat de les carteres de renda variable i d'immobiliari ha de cotitzar en mercats de l’Antic Continent.

El bloc de renda variable (pes aproximat del 50 %-55 % del fons) està compost per companyies de qualitat i creixement que remunerin l'accionista via dividends o recompra d'accions. Es tracta de negocis amb una tendència estructural positiva, és a dir, companyies que siguin capaces de fer els ingressos i la generació de flux lliure de caixa a un ritme de dígit simple elevat o superior. Les empreses han de comptar amb avantatges competitius i barreres d'entrada que es tradueixin en uns retorns elevats. Actualment, la nota de la cartera de renda variable d'acord amb l’scoring intern realitzat per Caixa d'Enginyers Gestió és equivalent a 7,75 (AA), superior al 7,00 (A) del benchmark. La nota mitjana d'acord amb MSCI també és AA. A més, compta amb 5 globus de sostenibilitat Morningstar.

La visió a l'hora d'avaluar les companyies de la cartera d'immobiliari (pes aproximat del 20 % 25 % del fons) té moltes similituds amb la cartera de renda variable, ja que el fons inverteix en companyies amb tendències estructurals positives i de qualitat. Així, doncs, els negocis que formen actualment la cartera del CE Renda, FI, es troben en sectors amb vent de cua, com ara els centres logístics o els data centers.

Pel que fa a la cartera de renda fixa immobiliari (pes aproximat del 20 %-25 % del fons), l'objectiu del vehicle és invertir en emissors amb una qualificació creditícia elevada i estable (actualment és BBB per S&P), amb un nivell baix de palanquejament financer i amb una capacitat de pagament de cupons i principal àmpliament contrastada.

CE Renda, FI, promou fortament la ISR integrant els criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu (ASG) en la globalitat de l'anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini. En termes agregats i d'acord amb l’scoring intern realitzat per Caixa d'Enginyers Gestió, el fons compta amb una nota mitjana en termes mediambientals del 9,44 per un 8,23 de l'índex de referència, mentre que la qualificació en termes socials és del 5,31 (vs. 4,73) i en termes de governança del 6,95 (vs. 6,88).


Posicionament de la cartera de renda variable


Perfil de risc i remuneració

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat. Per això, accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulti també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior