Slider Borsa Europa Garantit
Fondo de inversión detalle

Informes

ISIN : ES0157327000

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix la inversió inicial al venciment de la garantia, més la rendibilitat punt a punt de l'índex DJ Eurostoxx 50, amb un mínim del 1,5% i un màxim del 30% (TAE mínima del 0,30% i TAE màxima del 5,42%)

El termini de la inversió és de 4 anys i 11 mesos i el fons disposa de finestres de liquiditat el 22 de març de 2017 i el 22 març 2018 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (22/03/19) el 100% del valor liquidatiu inicial (04/04/14) incrementat per la variació de l'índex Eurostoxx 50 (Price Eur), prenent com a valor inicial, el seu preu de tancament a 07/04/2014 i el del 18/03/2019 com a final, amb un mínim de l'1,5% (TAE mínima 0,30%) i un màxim del 30% (TAE màxima 5,42%).

Fins al 04/04/14, i des del 23/03/19 inclusivament, el patrimoni s'invertirà en liquiditat i en repos a dia sobre Deute de l'Estat. Amb la finalitat d'obtenir la rendibilitat garantida, des del 05/04/14 fins al 22/03/19 invertirà en renda fixa (RF) pública i privada, amb venciment proper al de la garantia. A més s'invertirà en una opció OTC referenciada al Eurostoxx 50 (Price Eur).

 

Caixa Enginyers 2019 Borsa Europa Garantit, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4184.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Feb 2020

7,52359

0,116%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 7,232
En l'any 3,882
1 any -
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2020 3,882
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/02/2020 7,52359 28,316,746,960 0,116%
16/02/2020 7,51489 28,283,985,440 -0,003%
15/02/2020 7,51513 28,284,899,300 -0,003%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Garantit de Rendiment Fix

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys per vèncer la garantia el 22/03/2019.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

botón volver

Tornar enrere