Slider 2019 Ibex Garantit
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0118510009

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE 2019 IBEX Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix la inversió inicial al venciment de la garantia, més un 60% de la revaloració mitjana mensual de l'índex IBEX 35, si és positiva.

El termini de la inversió és de 5 anys i el fons disposa de finestres de liquiditat el 28 de juny de 2017 i el 28 juny 2018 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Garantit de Rendiment Fix 100,08872
(20/08/2019)
-0,510% -1,032% -0,674% -0,275%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (28/06/19) el 100% del valor liquidatiu inicial (11/07/14) incrementat en el 60% de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l'índex Ibex 35 entre el 01/08/14 i el 01/06/19, i una observació final el 25/06/19. (TAE mínima garantida: 0%)

El valor final de l'índex serà la mitjana dels valors de tancament del dia 1 de cada mes, o següent dia hàbil, des d'agost 2014 fins a juny 2019, més el valor de tancament del 25/06/19. (60 observacions).

El valor inicial de l'índex serà la mitjana del valor de tancament de l'índex els dies 14-16 de Juliol de 2014.

Fins a l'11/07/14 i a partir del 29/06/2019, tots dos inclosos, s'invertirà en repos de deute públic a 15 dies. Entre aquestes dates s'invertirà en renda fixa pública i privada incloses cèdules hipotecàries i excloses
titulitzacions. A més s'invertirà en una opció OTC la rendibilitat de la qual està lligada a l'evolució de les observacions de l'índex Ibex 35 tal com es descriu anteriorment.

 

Caixa Enginyers 2019 Ibex Garantit, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4757.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

20 Aug 2019

100,08872

-

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -0,304
En l'any -0,510
1 any -1,032
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0,215
Trimestre 1 -0,296
Rendibilitat any %
2019 -0,510
2018 -1,263
2017 -0,325
2016 0,491
2015 -0,378
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/08/2019 100,08872 5,854,141,550 -
19/08/2019 100,08872 5,854,141,550 -
18/08/2019 100,08872 5,854,141,550 -

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

Categoría CNMV: Garantit de Rendiment Fix

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys per vèncer la garantia el 28/06/2019.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

botón volver

Tornar enrere