Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 893,69898
(17/06/2019)
0,269% -0,257% -0,468%

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.

Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Curt Termini FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

Valor participació

17 Jun 2019

893,69898

-0,013%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 0,260
En l'any 0,269
1 any -0,257
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0,244
Rendibilitat any %
2019 0,269
2018 -1,019
2017 -0,522
2016 -0,338
2015 -0,450
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/06/2019 893,69898 16,562,132,550 -0,013%
16/06/2019 893,81352 16,644,001,440 -0,001%
15/06/2019 893,81915 16,644,106,330 -0,001%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,06% minvat principalment per l'ampliació del crèdit, i acumulant en el que portem d'any un 0,24%, mentre que el seu índex de referència la lletra del tresor a 3 mesos obté una rendibilitat negativa del 0,03%, acumulant un -0,16% en 2019.

A Europa es van publicar les Minutes de l'última reunió del BCE. En elles es destaca el debat entre els membres del Comitè en com havia d'interpretar-se l'actual “soft patch” de l'economia en l'eurozona. D'aquesta manera es va destacar l'impacte significatiu que estaven tenint les tensions comercials en una economia oberta i exportadora com la del vell continent. Malgrat això, es va valorar positivament el bon comportament del sector terciari i l'augment de la renda disponible gràcies a la disminució de la taxa de desocupació i la pujada de salaris, els quals continuaven recolzant el consum intern.

A nivell domèstic, segons l'estadística de la Balança de Pagaments del BdE, Espanya va tornar a presentar capacitat de finançament en 2018, encara que inferior a la dels anys precedents, en un entorn en el qual va prosseguir l'expansió econòmica. La disminució de la capacitat de finançament s'explica per la reducció del superàvit de béns i de serveis, que va reflectir, en bona mesura, l'alentiment dels mercats exteriors.

L'augment de les tensions comercials entre els EUA i la Xina ha tingut un impacte significatiu en els mercats de renda fixa en les últimes 4 setmanes. D'aquesta manera, els actius “refugi” es revaloritzen sensiblement (la rendibilitat del deute estatunidenc i alemanya a 10 anys cau a mínims anuals) i s'observa un notable aplanament de les corbes a causa de les menors expectatives d'inflació a mitjà termini. Pel seu costat, el crèdit àmplia lleugerament fins als 72 pb el IG i els 310 pb el HY respectivament minvat per l'augment de les tensions en matèria comercial entre les dues economies més grans del món.

Clases fondtesoro

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
% s/pat   % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Classe I ES0114887005 0,25% 0% 0,05% - - 250.000€
 
botón volver

Tornar enrere