Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 887,10089
(22/10/2020)
-0,542% -0,700% -0,520% -0,495%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.

Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Curt Termini FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

Valor participació

22 Oct 2020

887,10089

-0,013%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 0,510
En l'any -0,542
1 any -0,700
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 0,011
Trimestre 2 0,419
Trimestre 1 -0,994
Rendibilitat any %
2020 -0,542
2019 0,071
2018 -1,019
2017 -0,522
2016 -0,338
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/10/2020 887,10089 27,725,530,150 -0,013%
21/10/2020 887,21574 27,414,983,350 -0,008%
20/10/2020 887,28656 27,856,806,720 -0,011%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una pujada del 0,04% beneficiant-se de la caiguda generalitzada de la TIR(%) en tipus, mentre que el seu índex de referència la lletra del Tresor a 3 mesos tanca el mes amb un -0,04%. El fons acumula una rendibilitat en l'any del -0,57%, mentre que el seu índex de referència acumula un -0,33%.

A Europa, el BCE va mantenir sense variació el tipus d'interès oficial (0%). En el seu comunicat de premsa, la institució presidida Christine Lagarde va remarcar que s'espera que els tipus d'interès continuïn en els nivells actuals, o en nivells inferiors, fins que s'observi una convergència sòlida de les perspectives d'inflació fins a un nivell prou pròxim, encara que inferior, al 2% en el seu horitzó de projecció, i aquesta convergència s'hagi reflectit de manera consistent en l'evolució de la inflació subjacent. En relació a l'anàlisi econòmic, el PIB real de la zona euro es va contreure, en taxa intertrimestral, en un 11,8% en el segon trimestre de 2020. Malgrat això, el BCE va destacar que les últimes dades i resultats de les enquestes recents apunten a un fort repunt del creixement en el tercer trimestre.

Als EUA, la Reserva Federal va mantenir en el rang 0-0,25% el tipus d'interès oficial. En el seu comunicat de premsa, el Comitè de la Reserva Federal va remarcar que amb una inflació per sota persistentment de l'objectiu a mitjà termini del 2%, els membres de la Fed consideraven elevar l'objectiu d'inflació lleugerament per sobre del 2% en el curt termini. D'altra banda, la màxima institució monetària nord-americana va afirmar que en els pròxims mesos es continuaran realitzant compres de deute públic nord-americà i titulitzacions hipotecàries amb l'objectiu d'assegurar una correcta fluïdesa del crèdit a les llars i el sector privat.

Setmanes de pocs canvis en la majoria d'actius de renda fixa. D'aquesta manera, lleugeres apreciacions del deute alemany i nord-americà a 10 anys (caiguda de la rendibilitat fins al -0,52% i el 0,68% respectivament). Pel seu costat, bo comportament del deute de la perifèria europea, amb caiguda de les primes de risc espanyoles i italianes d'un 8/10 pb. En relació al crèdit, tant el “Investment Grade” com el “High Yield” amplien lleugerament fins als 59 i els 350 pb respectivament després de les sensibles revaloraciones dels últims mesos.

Clases fondtesoro

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
% s/pat   % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Classe I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
botón volver

Tornar enrere