Slider Premier
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115532030

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

 

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Fixa Internacional 712,46357
(17/04/2019)
2,531% 1,302% 0,522%

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

 

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

Valor participació

17 Apr 2019

712,46357

0,005%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 1,627
En l'any 2,531
1 any 1,302
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 2,277
Rendibilitat any %
2019 2,531
2018 -1,756
2017 -0,350
2016 1,623
2015 -0,250
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 712,46357 74,524,312,400 0,005%
16/04/2019 712,43151 74,161,937,110 0,056%
15/04/2019 712,03481 74,020,050,390 0,017%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Premier tanca el mes amb una pujada del 0,72% beneficiant-se de la caiguda generalitzada de tipus, acumulant en el que portem d'any un 2,27%. El seu índex de referència, format per la mitjana de la rendibilitat a un any de la categoria Renda Fija Internacional de Inverco va obtenir un 1,05%, acumulant un 3,33% en 2019.

A Europa, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials (0%) en la seva reunió de març. En el seu comunicat preliminar, la màxima institució monetària d'Europa va confirmar que els tipus d'interès es mantindran en els nivells actuals almenys fins a finals de 2019 i en tot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï en nivells pròxims a l'objectiu del 2%. Als EUA, la Reserva Federal va decidir mantenir els tipus d'interès sense canvis en el rang 2,25 - 2,50%. En la conferència de premsa, Jerome Powell, president de la Fed, va remarcar que les dades obtingudes a partir de setembre de 2018 apunten a una desacceleració major de l'esperada en el creixement econòmic als EUA, Europa i la Xina. D'altra banda, Powell va destacar en positiu el bon acompliment del mercat laboral mentre que en negatiu va remarcar el ralentitzament de la inversió privada i el consum de les llars durant el primer trimestre de 2019.

El to més acomodatici de la Reserva Federal i el BCE, unit a unes dades macroeconòmiques lleugerament per sota del consens de mercat, han tingut un impacte significatiu en els mercats de renda fixa. D'aquesta manera, tant el deute estatunidenc com l'alemanya a 10 anys redueixen la seva rendibilitat fins al 2,40% i el -0,07% respectivament. D'altra banda, aplanament generalitzat de la majoria de corbes sobiranes per caiguda de rendibilitats de la part més llarga de la corba per les menors expectatives d'inflació a mig/llarg termini. Quant al crèdit, pocs canvis en els diferencials tant en "Investment Grade" com en "High Yield" després del sensible estrenyiment dels dos primers mesos de l'any.

Clases y gestor premier

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Premier, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE PREMIER CLASSE A, F.I., i CE PREMIER CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe CE Premier Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe CE PremierClasse I, FIes dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115532030 0,90% 0% 0,20% - - 1.000€
Classe I ES0115532006 0,55% 0% 0,10% - - 250.000€
 
botón volver

Tornar enrere