Publicador de continguts

Presentació de resultats anuals 2020 i perspectives per a 2021

18.03.2021
El Grup Caixa d’Enginyers supera els 7.700 milions d’euros en volum de negoci i obté una ràtio de capital del 15,21%

El crèdit als socis del Grup incrementa significativament, amb una alça del 46% en préstecs de nova concessió que han sumat 557 milions d’euros. El crèdit a empreses representa el 27% del total de la inversió creditícia.

El Grup obté un resultat abans d’impostos de 12,53 milions d’euros i un benefici net d’11,36 milions d’euros, la qual cosa suposa un ROE del 5,40% davant el -3,14% que registra el sector.

L’índex de recomanació dels socis, mesurat per l’NPS (Net Promoter Score), ha estat del 52,9%, que suposa un increment de 3 punts respecte a l’exercici anterior, i se situa per sobre de la mitjana del sector financer.

S’han incrementat les cobertures creditícies, destinant a dotacions i deteriorament d’actius financers més de 4,7 milions d’euros, dels quals un 44% responen a bestreta de situacions problemàtiques per risc COVID-19; la ràtio de morositat s’ha reduït fins al 2,75% el 2020, molt per sota de la mitjana del sector.

El patrimoni sota gestió en Fons ISR del Grup Caixa d’Enginys ha crescut un 33% anual en els últims dos anys i un 27% en els últims tres anys.

 

Barcelona, 18 de març de 2021 – El Grup Caixa d’Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha consolidat un any més els nivells de solvència i liquiditat en l’exercici 2020 malgrat la dificultat associada al context marcat per la crisi provocada per la COVID-19. Per això, el Grup ha realitzat un important esforç creditici i de suport a l’economia per a respondre a les necessitats dels socis i sòcies i de la societat.

El resultat consolidat de l’exercici abans d’impostos i de dotacions als Fons d’Educació i Promoció ha estat de 13,06 milions d’euros, amb un descens del 13,66%, després de destinar 4,74 milions d’euros a dotacions i deterioraments crediticis, en línia amb el context econòmic actual de la política de prudència de la gestió de riscos de l’Entitat. El Grup Caixa d’Enginyers manté la morositat a nivells molt reduïts amb una ràtio del 2,75% (-9 punts bàsics en l’exercici), percentatge inferior al 4,4% de mitjana del sector, i la ràtio de cobertura s’ha situat en el 51,05% (+3,19% punts bàsics en l’exercici) després del reforç de cobertures per risc de crèdit.

El creixement del Grup es materialitza amb el volum de negoci aconseguit, que es va situar, a tancament de 2020, en els 7.771 milions d’euros amb un increment anual del 8,79%, i del 10% en la inversió creditícia (el crèdit brut als socis va assolir els 1.981 milions), especialment en empreses (+23,3%) per l’esforç en el suport als sectors més afectats per la COVID-19 i que ja representa el 27% del total de la inversió creditícia.

Suport a les necessitats de finançament del teixit empresarial

Destaca l’alça del 46% en la concessió de nous crèdits, per valor de 557 milions, com a conseqüència essencialment de l’augment del crèdit a empreses (+98%). En el conjunt de l’exercici 2019, la nova concessió va ascendir a 381 milions d’euros.

En el conjunt de 2020, per a facilitar la liquiditat suficient per al manteniment de la ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, així com per atendre les renovacions d’operacions financeres i, en general, les necessitats de liquiditat i finançament als autònoms i empreses, el Grup Caixa d’Enginyers a través de les Línies ICO ha realitzat 346 operacions per valor de 44,4 milions d’euros a través d’ICO Liquiditat.

EVOLUCIÓ DE LA NOVA CONCESIÓ

Forta solvència financera del Grup

La ràtio de capital CET1 que ha quedat en el 15,21%, molt per sobre de la mitjana del sector a Espanya, que se situ en el 12,54% segons dades estimades a tancament de l’exercici per AFI (Analistes Financers Internacionals), permet abordar de forma folgada el creixement del negoci, de l’activitat creditícia i dels riscos que comporta la disrupció financera per la COVID-19.

El marge d’interessos ascendeix a 34,73 milions, una millora anual del 2,98%, amb un augment dels ingressos per comissions netes del 4,95%. L’evolució del marge brut ha estat del 6,50%, fins als 71,55 milions d’euros.

El Grup Caixa d’Enginyers se situa en una posició consistent amb el seu model de negoci amb una fortalesa econòmica per sobre de la mitjana i una estructura de negoci de baix perfil de risc. Això atorga una rendibilitat financera obtenint un ROE promig del 5,40% i un ROA promig del 0,28%, molt superiors a la mitjana del sector del -3,14% i -0,15%, respectivament, segons dades estimades per AFI.

Així mateix, els indicadors de liquiditat assolits en l’exercici 2020 mostren l’extraordinària evolució del Grup Caixa d’Enginyers, malgrat el fort creixement de la inversió creditícia, en situar-se la ràtio de liquiditat a curt termini en el 429%, superant la de 2019 en 47 punts, mentre que, per la seva banda, la liquiditat estructural es va situar en el 175% (essent 92% la mitjana del sector, segons AFI), i 9 punts més respecte a 2019. Quant a la liquiditat estable (NSFR), el Grup també ha aconseguit el 2020 un creixement d’11 punts, amb una ràtio de 176%, la qual cosa posa de manifest l’alta capacitat de finançament disponible per a fer front a un escenari d’estrès de liquiditat a 1 any.

Resultats financers 2020

D’entre els principals indicadors destaquen:

INDICADORS CLAU TOTAL VARIACIÓ %
Socis 209.748 + 2,8% respecte a 2019
Crèdit als socis (brut) 1.981 milions d'euros + 10% respecte a 2019
Volum de negoci 7.771 milions +8,79% respecte a 2019
Benefici net 11,36 milions d'euros -11,40% respecte a 2019
Ràtio de capital CET1 15,21% vs. 12,54% de mitjana del sector*
(-0,27% respecte a 2019)
Ràtio d'eficiència 65,37% -4,30pp respecte a 2019
Ràtio de morositat 2,75% -0,09pp respecte a 2019/td>
Ràtio d'Apalancament 5,17% +0,01pp respecte a 2019
LCR 429% Requisit regulador 100%. Basilea III
NSFR 176% Requisit regulador 100%. Basilea III

* Dades estimades proporcionades per AFI.

Segons el president del Grup Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala, “l’objectiu del Grup Caixa d’Enginyers és estar al servei dels nostres socis i de la societat, per això, no només mesurem els nostres resultats empresarials en xifres, sinó també, amb altres accions que mostren el nostre servei a la societat: com el desenvolupament d’un negoci ètic i responsable, la preocupació pel medi ambient i la inversió socialment responsable; o la proximitat amb els nostres socis, un aspecte que aquest any ha estat més important que mai. Hem tancat l’exercici amb gairebé 210.000 socis, el que suposa un increment del 2,8% de la nostra base social, i hem aconseguit un índex de satisfacció del 8,28%, una dada que ens enorgulleix especialment.”

Sobre les dades del Grup, Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, ha explicat avui en roda de premsa: “Malgrat la complexitat dels reptes que hem afrontat el 2020, a Caixa d’Enginyers valorem molt positivament els resultats del Grup per a l’exercici. Hem incrementat un 8,79% el nostre volum de negoci, i gràcies a la nostra prudència i gestió, hem assolit una ràtio de capital CET1 del 15,21%, molt per sobre de la mitjana del sector a Espanya, que ens permetrà, en aquest exercici marcat per la COVID-19, posar tot l’èmfasi de gestió en atendre les creixents i urgents necessitats dels nostres socis, gràcies a la resiliència que permeten els nostres indicadors financers.”

Assegurances i pensions

Entre els principals resultats obtinguts per Caixa d’Enginyers Vida i Pensions, destaca el patrimoni sota gestió en assegurances de vida estalvi i plans de pensions, que ha incrementat un 10,6% respecte a l’exercici anterior i se situa en els 618 milions d’euros. Destaca l’increment de l’11,6% en primeres netes d’assegurances de vida (sector -0,38%) i del 3,48% en no vida (sector 1,07%).

El 2020, el volum de primes intermediades ha crescut un 5,3%, assolint la xifra de 18,4 milions, corresponents a més de 49.000 pòlisses. El patrimoni gestionat en plans de pensions ha crescut un 19% i en productes de vida-estalvi ha augmentat un 7,6%, mentre que el sector ha caigut un 0,42%. En el conjunt dels últims 5 anys, el volum de primes ha augmentat un 61%.

Per segments, a tancament de l’exercici passat, la cartera gestionada es composava d’un 31% d’assegurances de vida, un 19% habitatge, un 15% decessos, un 12% protecció de pagaments, i el 10% restant correspon a pòlisses de salut.

En base a l’impuls de les estratègies d’inversió socialment responsable, el patrimoni en plans de pensions gestionats sota estratègies ISR assoleix els 120 milions d’euros, que representa el 35% del total del patrimoni gestionat.

Caixa d’Enginyers Vida i Pensions gestiona els estalvis dels seus socis en productes de previsió que assoleixen un patrimoni de 618 milions d’euros, dels quals 339 milions són plans de pensions. A més, el 100% dels plans de pensions tenen estrelles Morningstar amb una mitjana en la categoria Overall de 3,86.

En referència als plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers, destaquen el CI Climate Sustainability ISR, PP; el CI Multigestió, PP; I el Pla de Pensiones de Los Ingenieros, PP, que compten tant amb la màxima qualificació Mornginstar de rendibilitat financera (5 estrelles Morningstar) com amb la millor valoració de sostenibilitat (5 globus Mornginstar-Sustainalyticis).

A més, a través de Caixa Enginyers Vida i Pensions, el grup cooperatiu de crèdit s’ha sumat aquest 2020 a la iniciativa impulsada per la patronal del sector UNESPA. Aquesta ha creat un fons solidari amb l’objectiu de protegir a més de 700.000 professionals sanitaris que lluiten per contenir la pandèmia del coronavirus a Espanya. La pòlissa col·lectiva, de 37 milions d’euros, la més gran subscrita fins ara a Espanya, cobreix la defunció per causa directa de la COVID-19 dels sanitaris, així com un subsidi per aquells que resultin hospitalitzats.

Els socis i les sòcies de Caixa d’Enginyers

Durant el 2020, el Grup Caixa d’Enginyers ha implementat el seu pla estratègic Connecta 2023, un full de ruta amb la qual es donarà resposta als desafiament del sector des d’un horitzó més cooperatiu i sostenible, i que el Grup ha adaptat als nous requeriments de l’etapa COVID. De fet, la crisi generada per la COVID-19 ha evidenciat que la sostenibilitat és un valor essencial i un eix clau per a la recuperació econòmica i social.

El Grup ha donat resposta a les necessitats dels seus 209.748 socis (un 2,8% més que el 2019) que configuren la base del negoci. Després d’un inici d’exercici molt favorable per a l’evolució del Grup, l’esclat de la pandèmia del coronavirus va requerir d’una ràpida actuació que es va traduir en una sèrie de mesures especials per estar al costat del soci en tot moment. El primer pas en aquest sentit va ser la reconfiguració del Pla de Negoci 2020, que va donar com a resultat el Pla de Negoci COVID-19 i que es va centrar en el plantejament i implementació d’una sèrie d’iniciatives centrades en la proximitat a la base social -tant particulars com empreses-, la digitalització o la finançament, entre d’altres aspectes.

Algunes de les mesures posades en marxa per pal·liar els efectes de la COVID-19 pensades per a particulars han estat l’aplicació de la moratòria hipotecària per als col·lectius més vulnerables o l’avançament de la prestació d’atur o de la pensió de la Seguretat Social; mentre que, per a empreses, l’Entitat s’ha adherit a les línies de finançament ICO, ICF i Avalis. A més, el Grup ha posat en marxa el programa ‘Al teu costat’, que Caixa d’Enginyers manté actiu davant la situació d’incertesa per l’evolució de la pandèmia durant aquest 2021 i la lenta recuperació econòmica que s’està registrant pel necessari manteniment d’un conjunt de mesures restrictives de mobilitat i de l’activitat econòmica determinades per les autoritats sanitàries.

‘Al teu costat’ va ser i és la resposta proactiva a les necessitats dels socis que ha intensificat encara més la política de digitalització del Grup Caixa d’Enginyers, com reflecteix l’increment del 56% en el nombre d’activitats cogestionades amb els clients. En són exemple els més de 58.000 emails emesos l’any passat, les 73.500 trucades telefòniques personalitzades, i les més de 60 accions comercials generades amb més de 500.000 impactes comercials digitals.

El 2021 el Consell Rector proposarà a l’Assemblea de socis una retribució de l’1,5% sobre el nominal efectiu de les aportacions al capital social, la qual cosa implicarà una retribució del títol de soci de 96 a 100 euros.

Inversió de 40 milions en digitalització

El Grup Caixa d’Enginyers recull l’esforç inversor en tecnologia, per valor de 40 milions d’euros en els últims 6 anys, per assolir un alt nivell de digitalització dels socis (el 74,8% dels socis són digitals, amb un creixement de 5,2 punts percentuals el 2020). El 2020, la digitalització del Grup ha permès ampliar els productes i serveis contractables per canals digitals, desenvolupar la gestió de la firma digital a oficines, entre noves utilitats.v

La contractació multicanal ha permès tancar més de 9.000 operacions el 2020 per volum de gairebé 60 milions d’euros. A nivell agregat, els canals no presencials (Banca Online, Banca Mòbil i Banca Telefònica) han registrat més de 23 milions d’accessos (+19%), que han realitzat més de 155 milions d’operacions (+20%) i que suposen 3.497 milions d’euros mobilitzats (+38%).

Aquesta ha estat una de les claus per adaptar-se ràpidament a la “nova realitat” derivada de la COVID-19, facilitant la interacció amb els socis de manera més flexible i àgil, i permeten el teletreball al 90% de l’equip professional. Després de 10 anys de creixement ininterromput en la plantilla professional, el 2020 s’ha mantingut en 490 persones que, gràcies a la millora en els processos de negoci per a la digitalització i la inversió en intangible, ha permès no només incrementar el nombre d’oficines sinó, a més, desenvolupar una més intensiva relació amb els socis de l’Entitat.

Aquesta intensa pro activitat s’ha traduït, de nou, en una millora de l’índex de satisfacció dels socis. Segons el rànquing NPS (Net Promoter Score), l’índex de recomanació ha estat del 52,9% (+3 punts percentuals el 2020), molt superior a la mitjana del sector financer (2,2%). L’índex que mesura la satisfacció dels socis s’ha situat en el 8,28%, en línia amb les xifres obtingudes en els últims anys, i per sobre de la mitjana del sector (7,42).

Aposta permanent per la sostenibilitat

L’alt compromís del Grup en matèria de sostenibilitat ha estat un valor a l’alça en l’exercici 2020. L’aposta per seguir impactant positivament en la societat es materialitza amb una oferta pionera de productes financers socialment responsables, amb l’objectiu d’alinear la inversió creditícia i financera amb els compromisos mundials de l’Acord de París.

En la mateixa línia, el Grup crea, gestiona i assessora en carteres d’inversió incorporant anàlisi de factors ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern) per a proporcionar al soci la informació sobre riscos i oportunitats no financeres en prendre decisions d’inversió. Així, el patrimoni gestionat en Fons ISR del Grup Caixa d’Enginyers ha crescut a raó d’un 33% anual en els dos últims anys i del 27% en els últims tres. Actualment, el percentatge de Fons ISR suposa quasi el 40% del total d’actius, davant el 27% de fa tres anys.

Caixa d’Enginyers Gestió es troba entre les 10 gestores nacionals amb major patrimoni d’actius sota gestió ISR amb un increment anual del 8,8% en el nombre de partícips en fons i un patrimoni total de 760 milions d’euros. Fins a vuit fons han obtingut la màxima qualificació en Sostenibilitat, segons criteris Morningstar en col·laboració a Sustainalytics; i 6 plans de pensions del Grup compten amb la millor qualificació (5 globus) quant a integració de criteris ASG en la revisió de desembre de 2020.

CI Emergents, FI, ha tancat el 2020 com el fons amb més rendibilitat de la seva categoria a 1 i a 5 anys, segons dades d’Inverco, i tres fons: CI Iberian Equity, FI; CI Environment ISR, FI i, de nou, el CE Emergentes, han obtingut la màxima qualificació de Mornginstar (5 estrelles) a 3 anys.

A més, el 2020 Caixa d’Enginyers ha reafirmat el seu compromís com a banca responsable, adherint-se a UNEP FI, la iniciativa de Finances del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, l’objectiu del qual és crear un sector financer que impacti positivament i serveixi a les persones i al planeta.

Addicionalment, Caixa d’Enginyers i Caixa d’Enginyers Gestió s’han unit a la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge, essent el primer banc i la primera gestora de fons d’Espanya en fer-ho. Es tracta d’un programa desenvolupat en col·laboració amb la iniciativa de Finances del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), PSI (Principis per a una Assegurança Sostenible) i PRI (Principis d’Inversió Responsable), en el qual participen 153 institucions internacionals de 22 països. El seu objectiu és ajudar a reduir el consum de tabac en el món a través de la capacitat d’actuació que té el sector financer.

Fons de Recuperació Europeus Next Generation

En aquesta línia, i seguint les directrius de tot el sector financer espanyol, el Grup Caixa d’Enginyers serà, en col·laboració amb les Administracions, un agent actiu en la distribució i aplicació de Fons de Recuperació Europeus Next Generation.

Per això, l’Entitat disposa de múltiples solucions financeres amb àmplia capacitat d’adaptació en àmbits com la transició ecològica, digitalització i reindustrialització, per acompanyar els socis que vulguin accedir als Fons Europeus, en les diferents modalitats de convocatòries que s’estableixin. En aquest sentit, l’Entitat està desenvolupant solucions per a facilitar l’avançament de les subvencions concedides, per agilitzar el desenvolupament dels projectes, i contribuir en el finançament d’iniciatives d’inversió, tant públiques com privades, que requereixin completar l’aportació dels fons europeus.

Perspectives per a 2021

Durant els pròxims anys, el Grup Caixa d’Enginyers continuarà implementant el seu pla estratègic Connecta 2023, a través del qual pretén donar resposta als nous desafiaments del sector des d’una nova normalitat econòmica i des d’un horitzó més cooperatiu i sostenible. Per aconseguir-ho, posarà en valor la seva capacitat d’incrementar el suport als seus socis en aquesta fase aguda del cicle econòmic, a l’espera que els procediments de vacunació tinguin efecte i la lenta recuperació econòmica prengui la tendència alcista, en especial en el segon semestre de 2021.

Com ha fet des de l’inici de la pandèmia, el Grup recolzarà als seus socis amb solucions efectives i de ràpida implantació, tant per a col·lectius vulnerables com per a particulars, professionals o empreses quant a finançament, operativa, liquiditat, etc. per a mitigar l’impacte econòmic que està causant aquesta crisi.

La tasca de la Fundació Caixa d’Enginyers

La Fundació Caixa d’Enginyers, una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre nascuda el 2011, canalitza el compromís social de l’Entitat cap a la societat, a través de 3 línies d’actuació. La Fundació fomenta accions que promouen la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, impulsa iniciatives per a donar suport a la integració laboral i social dels col·lectius vulnerables i/o afectats per l’actual situació econòmica; i impulsa la formació acadèmica, l’enginyeria i la generació de coneixement.

Durant el 2020, la Fundació ha portat a terme tres importants col·laboracions amb l’objectiu de mitigar la situació generada per la COVID-19. Així, el Grup, a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, ha contribuït a minimitzar l’impacte social de la crisi sanitària entregant 43.000 euros a Creu Roja per a dotar de material de seguretat als 8.200 voluntaris que han treballant durant l’emergència sanitària.

Així mateix, ha portat a terme una campanya a favor de Càritas per a cobrir les necessitats de col·lectius vulnerables. Gràcies a aquesta donació de 25.000 euros s’ha assegurat el dret a l’alimentació de 195 persones durant tres mesos. A finals de l’exercici, durant l’època nadalenca, la Fundació ha impulsat una iniciativa en col·laboració amb Amics de la Gent Gran per fer-los arribar quasi 1.000 cistelles amb productes a avis que viuen sols.

Des de la seva creació el 2011, la Fundació Caixa d’Enginyers ha realitzat 535 projectes d’acció social i més de 4.300 persones s’han beneficiat de beques d’estudi i formació gràcies a les diferents aliances. Més concretament, en els últims 6 anys, la Fundació ha destinat més de 2,5 milions d’euros en inversió per a projectes i aliances. El 2020, el retorn de l’impacte social de la inversió realitzada per la Fundació s’ha situat en una ràtio del 4,3, el que significa que per cada euro invertit ha multiplicat per 4,3 el seu valor.

Aplicacions anidades
Ves Superior