Slider Plan de Previsión Asegurado
Reproduir slider Pausaslider
Intro PPA

 

Caixa Enginyers PPA (Pla de Previsió Assegurat)1 és una modalitat de vida-estalvi que combina els avantatges d’una assegurança i els d’un Pla de Pensions:

 

1,75% de rendibilitat esperada2 fins al 31/10/2024.
Fins a un 49% d’estalvi en impostos de les aportacions realitzades3.
Quan et jubilis podràs disposar del capital acumulat en diferents modalitats.

 

Características PPA

 

Rendibilitat esperada

 • Rendibilitat esperada2 del 1,75% anual
  fins al 31/10/2024

 

 

Inversió garantida

 • El 100% de la inversió està garantida per Caixa Enginyers Vida.

 

 

Liquiditat en diferents modalitats

Quan arribi el moment de la jubilació, podràs disposar del teu saldo en la modalitat que més et convingui:

 • Renda periòdica.
 • Capital.
 • Mixta (combinació de capital i renda).

 

 

Màxima flexibilitat

Pots fer aportacions extraordinàries i/o periòdiques amb total llibertat amb els mateixos imports màxims que per als Plans de Pensions:

 • Aportació mínima periòdica: 50 euros.
 • Aportació mínima extraordinària: 250 euros.
 • Aportació màxima anual: 1.500 euros. Límit conjunt amb les aportacions que es facin a altres sistemes de previsió social i, per tant, independent de les aportacions a PIAS i SIALP. Amb possibilitat de fer traspassos entre plans de pensions i PPA sense cost fiscal.
 • També pots fer aportacions a favor del cònjuge. Quan un dels cònjuges obtingui rendiments nets del treball o activitats econòmiques inferiors a 8.000, l'altre cònjuge podrà rebaixar de la base imposable de l'IRPF les aportacions realitzades al PPA del primer, fins a un límit màxim anual de 1.000 euros.

 

 

Capital de defunció

 • En ser una Assegurança de Vida, atorga un capital addicional en cas de defunció. En cas de mort de l'assegurat, els beneficiaris rebran el valor acumulat més un 1,3% d'aquest valor acumulat4.

 

 

Estalvi fiscal

 • Les aportacions realitzades dintre dels límits previstos per la llei es redueixen de la base imposable de la declaració de l’IRPF de l’exercici i, per tant, podràs estalviar-te fins a un 49% en impostos3.

 

 

A més, podràs realitzar traspassos al teu Caixa Enginyers PPA, de saldos que mantinguis en altres Plans de Previsió Assegurats o Plans de Pensions de qualsevol entitat.


Tractament fiscal de les aportacions a plans de pensions:

Les aportacions a Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurats tenen dret a aplicar una reducció en la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la qual cosa fa que estiguin exemptes de tributar. El que tributa són les prestacions en el moment del rescat, les quals tenen la qualificació de rendiment del treball, havent de tributar en la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Com funciona l'estímul fiscal?

Les aportacions als Plans de Pensions i als Plans de Previsió Assegurats es redueixen de la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb un límit d'aportació anual del menor entre:

 • 1.500 euros anuals*
 • 30% sobre rendiments nets del treball i activitats econòmiques

(*) El límit de 1.500 euros s'incrementarà:

 • En 8.500 euros addicionals quan l'increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin d'aplicar el següent quadre:

 

Contribució empresarial Coeficient Límit anual aportació del treballador
0 - 500€ 2,5 Fins 1.250€
500,01 - 1.500€ 2,5 - 1 1.250€, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros
Més de 1.500€ 1 Fins 1.500€

 

No obstant això, s'aplica el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l'empresa que realitza la contribució.

 • En 4.250 € addicionals, quan l'increment provingui d'aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms, o d'aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ús dels quals sigui promotor i partícip al seu torn. És a dir, poden realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació simplificats fins a 5.750 € anuals (1.500 € més 4.250 € addicionals).

 

Comprova, a tall d'exemple, els nivells d'estalvi fiscal que es poden aconseguir. Exemple d'estalvi fiscal d'un contribuent a Catalunya:

 

Base liquidable General Aportació al PPA Estalvi fiscal en la declaració de l'IRPF
25.000 1.500 450 (30%)
42.000 1.500 559,50 (37,3%)
60.000 1.500 600 (40%)
100.000 1.500 690 (46%)

Imports en euros. Estalvi fiscal estimat calculat segons el tipus impositiu vigent per a l'exercici fiscal 2023.

 

Aportacions a favor del cònjuge

Si un dels cònjuges obté rendiments nets del treball o activitats econòmiques inferiors a 8.000, l'altre cònjuge podrà rebaixar de la base imposable de l'IRPF les aportacions realitzades al PPA del primer, fins a un límit màxim anual de 1.000 euros, sense haver de tributar per l'Impost sobre Successions i Donacions.

 

Aplicació del règim transitori

Les prestacions percebudes en forma de capital, procedents d'aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, tindran dret a aplicar una reducció del 40%, sempre que es rescatin en forma de capital, bé en l'exercici en què esdevingui la contingència o en els dos següents1.

(1) Consultar al departament d'Assessoria Fiscal en el cas que la prestació a la qual es pretengui aplicar la reducció del 40% procedeixi d'una mobilització realitzada amb posterioritat a l'esdeveniment de la contingència.

 

Defunció del partícip

En cas de defunció del partícip, el beneficiari designat o, en defecte d'això, els hereus, podran rescatar els drets consolidats, havent de tributar en l'IRPF com a rendiments del treball, en el moment del rescat. Així mateix, podran aplicar la reducció del 40% en cas que es reuneixin els requisits per a l'aplicació del règim transitori.


Botón Contratar PPA

peu PPA

 

(1) Caixa Enginyers Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida-estalvi contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aqui les companyies amb les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat té contracte d'agència. 
(2) Rendibilitat esperada calculada segons s'estipula en l'ordre ECC/2329/2014, de 12 desembre, per la qual es regula el càlcul de la rendibilitat esperada de les operacions de vida.
(3) Estalvi fiscal orientatiu que s’aplica en cas que la comunitat autònoma de la seva residència no hagi assumit la competència en la regulació dels tipus de gravamen. Consulta la legislació fiscal que s’aplica en la teva comunitat autònoma per conèixer els tipus marginals i les limitacions especials aplicables. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa Enginyers.
(4) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica del dia en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional de l'1,3% de la provisió matemàtica calculada el darrer dia del mes anterior, amb un mínim de 25 euros i un màxim de 1.000 euros.

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior