Slider cabecera Información económica y financiera
Características Años 3
 • 209.748
  Base social
  El nombre de socis ha crescut en un 2,8 % respecte a 2019, fins a arribar actualment als 209.748 socis i sòcies.
 • 52,9 %
  Recomanació
  El Net Promoter Score de 2020 ha estat de 52,9%, molt superior a la mitjana del sector.
 • 8,28
  Satisfacció
  L'índex de satisfacció el 2020 ha estat de 8,28.
 • 74,81%
  Digitalització
  El 74,81 % dels socis i sòcies operen a través dels canals digitals del Grup, amb un creixement de 5,2 punts percentuals respecte l'exercici anterior.
 • 2.855 M€
  Digitalització
  L'import total gestionat digitalment ascendeix el 2020 a 2.855 milions d'euros.
 • 9,67
  Plantilla
  L'equip del Grup Caixa d'Enginyers té una antiguitat mitjana de 9,67 anys, reflex de l'ocupació estable i de qualitat que l'Entitat vol crear.
 • 97%
  Retenció del talent
  El Grup creu en la importància de construir equips sòlids i amb talent. Per això, un 97 % del personal té contracte indefinit i gaudeix d'estabilitat laboral.
 • 26.376h
  Formació
  El 2020, s'han dut a terme 26.376 hores de formació, fet que representa una mitjana de formació per empleat de 53,85 hores.
 • -66%
  Consum de paper
  El 2020, s'ha reduït en un 24 % el consum de paper i s'ha generat un 66 % menys de residus en paper.
 • 100%
  Emissions
  El Grup Caixa d'Enginyers compensa el 100 % de les seves emissions.
 • 100%
  Energia
  El 100 % del consum de l'Entitat prové de fonts d'energia neta.
 • +12%
  ISR
  El 2020, hem augmentat el nostre patrimoni gestionat en fons i plans de pensions ISR en un 12 % i, d'aquesta manera, hem assolit els 407 milions d'euros. Això representa un 37 % del patrimoni.
 • 134.691 milers d'euros
  Suport a col·lectius professionals
  El 2020, s'han concedit préstecs a empreses i professionals per import de 134.691 milers d'euros.
 • 55
  Fundació Caixa d’Enginyers
  55 projectes desenvolupats
 • 493
  Fundació Caixa d’Enginyers
  493 beneficiaris de beques, premis i formació
 • 500.440 €
  Fundació Caixa d’Enginyers
  500.440 euros en inversió social canalitzada.
 • 80.000 € recaptats
  Acció social COVID-19
  80.000 euros recaptats mitjançant aportacions de socis i sòcies distribuïts entre Creu Roja, Càritas i Amics de la Gent Gran.
 • 7.771 M€
  Volum de negoci
  El 2020, el volum de negoci va ser un 8,8 % superior al de l'exercici anterior i va assolir una xifra de 7.800 milions d'euros.
 • 5,40%
  ROE1
  El ROE mitjà el 2020 va ser del 5,40 %, enfront del -1,42 %2 de mitjana del sector financer.
  (1) La rendibilitat financera (ROE per les seves sigles en anglès) relaciona el benefici econòmic amb els fons propis invertits per obtenir l’esmentat benefici.
 • 15,21%
  Ràtio de capital
  El 2020, es va obtenir una ràtio de capital CET1 del 15,21%.
 • 2,75%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat es va situar, per sota de la mitjana del sector (4,51 %), en un 2,75 %.
 • 13,06* M€
  Resultat de l’exercici *
  Hem obtingut un resultat consolidat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció (FEP) de 13,06 M€.
  (*) Consolidat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció (FEP).
 • 204.112
  Base social
  Augment del nombre de socis en més d’un 9 % respecte a 2018, arribant als 204.112 socis.
 • 49,90 %
  Lleialtat
  Net Promoter Score el 2019 ha estat de 49,90 %, enfront del 4 % de mitjana en el sector.
 • 18,23
  Satisfacció
  Índex de satisfacció el 2019 d’un 8,23, enfront del 7,48 que registra el sector.
 • 69%
  Digitalització
  109.730 socis actius en els canals digitals,
  4,4 punts percentuals més que el 2018.
  El web corporatiu ha rebut més de
  34.000 visites diàries.
 • +41%
  Digitalització
  S’han registrat més de 19 milions d’accessos des de canals remots, que han realitzat més de
  129 milions d’operacions,
  un increment de més del
  37 % respecte a 2018.
 • +17%
  Plantilla
  Hem augmentat el nostre equip en més d’un
  17 % respecte a 2018, arribant als
  490 professionals a finals de 2019.
 • 96%
  Retenció del talent
  Creiem en la importància de construir equips sòlids i amb talent, per això un 96 % dels nostres professionals tenen contractes indefinits i gaudeixen d’estabilitat laboral.
 • 32.177 h
  Formació
  El 2019, vam oferir un 59 % més d’hores de formació per fomentar el desenvolupament professional de la nostra plantilla, arribant a un total de 32.177 hores.
 • -17%
  Consum de paper
  Hem reduït el nostre consum de paper en un
  17 % respecte a 2018, generant un
  19 % menys de residus en paper.
 • 100%
  Emissions
  Compensem el 100 % de les emissions de l’empresa, que el 2019 van ser un total de 1.137,47 tCO2eq.
 • 100%
  Energia
  El 100 % del nostre consum es fa amb fonts d’energia neta.
 • +80
  ISR
  Hem augmentat el nostre patrimoni gestionat en fons i plans de pensions ISR en 80 milions d’euros el 2019, assolint els 364 milions d’euros. Això representa un terç del total del patrimoni.
 • 295.000
  Suport a col·lectius professionals
  El 2019, el Grup Caixa d’Enginyers va destinar un total de 295.000 euros a accions de suport a col·lectius de professionals i joves.
 • 84
  Fundació Caixa d’Enginyers
  84 projectes duts a terme
 • 601
  Fundació Caixa d’Enginyers
  601 beneficiaris de beques, premis i formació
 • 2 milions d'euros
  Fundació Caixa d’Enginyers
  L’impacte social generat és 2 milions d’euros
 • 3,8
  Fundació Caixa d’Enginyers
  Cada euro que inverteix socialment la Fundació multiplica per 3,8 el seu impacte social
 • 235
  Fons d’Educació i Promoció
  235 milers d’euros en formació a socis i treballadors
 • 23
  Fons d’Educació i Promoció
  23 milers d’euros en promoció de relacions intercooperatives
 • 450
  Fons d’Educació i Promoció
  450 milers d’euros en promoció cultural de l’entorn - Fundació
 • 7,1 MM€
  Volum de negoci
  El 2019, el volum de negoci va ser un 15,39 % superior a l’exercici anterior, assolint una xifra de 7,1 MM€.
 • 7,19%
  ROE1
  El ROE mitjà el 2019 va ser de 7,19 %, enfront del 5,39 % de mitjana del sector financer.
  (1) La rendibilitat financera (ROE per les seves sigles en anglès) relaciona el benefici econòmic amb els fons propis invertits per obtenir l’esmentat benefici.
 • 15,48%
  Ràtio de capital
  Un 8,7 % més que el 2018, que va ser de 14,24 %, molt per sobre dels requisits reguladors.
 • 2,84%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat es va situar molt per sota de la mitjana del sector, que és del 4,79 %.
 • 15,1 MM€
  Resultat de l’exercici 2
  Vam obtenir un resultat de 15,1 MM€,
  un 18,6 % superior a l’exercici anterior.
  (2) Consolidat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció (FEP).
 • 187.000
  Socis
  Més de 187.410 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers en 2018.
 • 14,24%
  Ràtio de Capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 14,24%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres.
 • 157%
  Liquiditat estructural
  El 2018 la liquiditat estructural ha assolit el 157%, enfront del 92% de media del sector.
 • 12.757 milers d'euros
  Resultat de l'exercici
  El resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció assoleix una xifra global de 12.757 milers d'euros.
 • 56%
  NPS
  Caixa d'Enginyers ha obtingut un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 56%, molt superior al 2,5% de mitjana del sector.
 • 400 projectes
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Des de la seva creació, la Fundació ha impulsat més de 400 projectes i ha concedit beques i premis a més de 1.980 persones en l'àmbit acadèmic i professional.
 • 7,65%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 6.190 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2018, fet que representa un augment del 7,65%, en termes relatius respecte l'any anterior.
 • 8,34
  Índex de satisfacció del soci
  L'Índex de satisfacció del soci és un 8,34.
 • AAA
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2018, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AAA) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 6,76%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament de l'exercici 2018, en el 6,76%, enfront del 6,11% de mitjana del sector.
 • 4,43%
  Volum d'IIC gestionades
  El volum d'institucions d'inversió col·lectiva gestionades s'ha incrementat en un 4,43%.
 • 473
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 473 professionals altament qualificats i amb experiència, un 14 més que el 2017. La mitjana d'edat és de 40,55 anys.
 • 28000
  Banca Digital
  Cada dia, més de 33.000 usuaris visiten la web pública. Ha incrementat en un 41% el nombre de socis que accedeixen a canals no presencials. Les descàrregues de l'app Banca MOBILE han incrementat un 51% respecte al 2017.
 • 2,77%
  Ràtio de morositat
  La Ràtio de morositat del 2,77% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (5,8%), fet que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.
 • 160000
  Socis
  Més de 160.000 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers. Concretament, el 2017 s'ha assolit la xifra de 160.412.
 • 16,81%
  Ràtio de Capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 16,81%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres.
 • 128%
  Liquiditat estructural
  El 2017 la liquiditat estructural ha assolit el 128%, enfront del 86% del sector.
 • 14 milions
  Resultat de l'exercici
  El resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció ha experimentat un increment del 5,75%, amb la qual cosa assoleix una xifra global de 14.395 milers d'euros.
 • 44,7%
  NPS
  Caixa d'Enginyers ha obtingut un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 44,7%, molt superior al +0,1% de mitjana del sector.
 • 2,7 milions
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Des de la seva creació, la Fundació ha destinat més de 2,7 milions d'euros a 270 projectes i ha concedit 224 beques i premis en l'àmbit acadèmic i professional.
  Consulta aquí els Comptes Anuals de la Fundació.
 • +5,39%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 5.750 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2017, davant dels 5.456 milions d'euros de 31 de desembre de 2016, fet que representa un augment del 5,39%, en termes relatius.
 • 8,21
  Índex de satisfacció del soci
  L'Índex de satisfacció del soci és un 8,21.
 • AA+ i AA2
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2017, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AA+ i Aa2) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 7,92%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament de l'exercici 2017, en el 7,92%, enfront del -1,12 del sector.
 • +15,9%
  Volum d'IIC gestionades
  El volum d'institucions d'inversió col·lectiva gestionades s'ha incrementat en un 15,9%.
 • 459
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 459 professionals altament qualificats i amb experiència, un 3,38% més que el 2016. La mitjana d'edat és de 40,55 anys.
 • 28000
  Banca Digital
  Cada dia, més de 28.000 usuaris visiten la web pública. Ha incrementat en un 13% el nombre de socis que accedeixen a canals no presencials. Les descàrregues de l'app Banca MOBILE han incrementat un 55% respecte al 2016.
 • 3,33%
  Ràtio de morositat
  La Ràtio de morositat del 3,33% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (7,9%), fet que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.