Inici
Dipòsits
CE FonDipòsit
Dipòsit On-line Més
Dipòsit Trèvol
Dipòsit On-line Jove
Fiscalitat
Fiscalitat

Fiscalitat

Persones físiques residents

Els interessos rebuts es consideren rendiments de capital mobiliari. S'integren en la base imposable de l'estalvi, la qual, segons la normativa actual, tributa en funció del seu import total. Els primers 6.000 euros al 19,00%, entre 6.000 i 50.000 euros al 21,00% i sobre l'excés dels 50.000 euros al 23,00%.

A més, en el moment de rebre els interessos, l'import íntegre està subjecte a una retenció del 19,00%.

Persones jurídiques (no aplicable al Dipòsit On-line Jove)

Els rendiments obtinguts són objecte de retenció al tipus fixe del 19,00% i s'integren a la base imposable de l'Impost de Societats tributant al tipus de gravamen establert a la llei de l'impost en funció del contribuent.

No obstant, si el perceptor és una entitat exempta de les recollides a l'article 9.1 de la Llei de l'Impost de Societats, el rendiment no es sotmet ni a retenció ni a tributació. Tant les despeses de gestió com els interessos negatius i inclús les penalitzacions per cancel·lació anticipada que poguessin produir-se, tant en dipòsits com en imposicions a termini, son plenament deduïbles, sempre que es trobin correctament comptabilitzades i justificades.

Persones físiques/jurídiques no residents

Els rendiments obtinguts no són objecte de retenció, sempre i quan el client no resident aporti la Declaració de Residència Fiscal degudament complimentat. En cas contrari, es practicarà una retenció del 19,00%.

disclaimer depósitos

(1) Tots els fons d'inversió de Caixa d'Enginyers tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, (registrada a la CNMV núm. 193) com a societat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit (registrada a la CNMV núm. 138), i estan registrats a la CNMV. Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, fins i tot la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una proposta de compra o venda de participacions. Pot consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o connectant-se a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

(2) Renovació automàtica: 

  • Dipòsit On-line Trèvol: Les imposicions es renovaran automàticament a la data de liquidació corresponent com una imposició a termini a 6 mesos, al tipus d'interès corresponent als dipòsits al mateix termini.
  • Dipòsit On-line Més: Les imposicions es renovaran automàticament a la data de liquidació corresponent com una imposició a termini a 1 any, al tipus d'interès corresponent als dipòsits al mateix termini.
  • Dipòsit On-line Jove: Aquest dipòsit es renova automàticament en el mateix producte, amb les condicions que figuren en les tarifes vigents en el moment de la renovació, mentre l'edat del titular més gran sigui inferior a 31 anys. Quan no es compleixi aquesta condició, la imposició es renovarà amb les condicions que figuren en les tarifes vigents en el moment de la renovació, per a les imposicions a 3 mesos amb liquidació a venciment.

(3) L'import de la penalització per cancel·lació anticipada no podrà ser superior a l'import dels interessos meritats.

Ves Superior