Inici
Fiscalitat
Fiscalitat

Fiscalitat

Persones físiques residents

Els interessos rebuts es consideren rendiments de capital mobiliari. S'integren en la base imposable de l'estalvi, la qual, segons la normativa actual, tributa en funció del seu import total. Els primers 6.000 euros al 19,00%, entre 6.000 i 50.000 euros al 21,00% i sobre l'excés dels 50.000 euros al 23,00%.

A més, en el moment de rebre els interessos, l'import íntegre està subjecte a una retenció del 19,00%.

Persones jurídiques (no aplicable al Dipòsit On-line Jove)

Els rendiments obtinguts són objecte de retenció al tipus fixe del 19,00% i s'integren a la base imposable de l'Impost de Societats tributant al tipus de gravamen establert a la llei de l'impost en funció del contribuent.

No obstant, si el perceptor és una entitat exempta de les recollides a l'article 9.1 de la Llei de l'Impost de Societats, el rendiment no es sotmet ni a retenció ni a tributació. Tant les despeses de gestió com els interessos negatius i inclús les penalitzacions per cancel·lació anticipada que poguessin produir-se, tant en dipòsits com en imposicions a termini, son plenament deduïbles, sempre que es trobin correctament comptabilitzades i justificades.

Persones físiques/jurídiques no residents

Els rendiments obtinguts no són objecte de retenció, sempre i quan el client no resident aporti la Declaració de Residència Fiscal degudament complimentat. En cas contrari, es practicarà una retenció del 19,00%.

Ves Superior