Indicador riesgo específico PP 2

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Plan Protect 2019 P.P.
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

Producte vençut

 

 

Pie Plan Protect

 

El Pla Protect 2019 és un pla de pensions garantit, per tant, Caixa d'Enginyers garanteix al pla, el 100% del valor liquidatiu inicial incrementat per la variació positiva de l'índex de Preus al Consum no revisat i no harmonitzat espanyol (IPC), entre novembre de 2013 i juny de 2019, ambdós inclosos.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL -excepte el Caixa d'Enginyers 15, Fons de Pensions auditat per Auren Auditors SL-. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip accedint a l'enllaç DFP en la descripció de cada un dels plans. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.
Spainsif - Fòrum Espanyol d'Inversió Socialment Responsable és una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya i té la missió primordial de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió per contribuir al desenvolupament sostenible.

Caixa Enginyers Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida-estalvi contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU. Caixa Enginyers Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida-estalvi contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrits en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi 0V0052. Pots consultar les companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència en aquest enllaç.

botón volver

Tornar enrere