Slider préstamo inversión 2021 v2
Intro préstamo inversión 2021 v2

 

El finançament que necessites per a aquelles inversions de major importància

 

Adquirir immobles

Adequar o ampliar el teu negoci

Fer reformes o obres de rehabilitació


 

Fins a 100.000 euros perquè facis realitat els teus projectes.

Pensa en gran i no et posis límits.


 

Características préstamo inversión 2021 v2

 

 • Import: fins a 100.000 euros (mínim 3.000 euros). En la modalitat online l'import màxim a sol·licitar és de 30.000 €
 • Termini de devolució: fins a 10 anys
 • Tipus d'interès: fix, des de 6,65%1
 • Comissió d'obertura: des de 0,50%2
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

Exemples amb bonificacions màximes (TAE des de 8,03% fins a 20,93%)

Import Termini Assegurança vida*
(prima única)
Assegurança Protecció
Pagaments*
(prima única)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 12 mesos 30,14€ 60,59€ 6,65% 100,00€ 259,10€ 259,06€ 20,93% 299,89€ 109,16€ 3.299,89€
50.000€ 60 mesos 185,31€ 1.431,20€ 6,65% 250,00€ 981,82€ 982,08€ 8,57% 10.775,97€ 8.909,46€ 60.775,97€
100.000€ 120 mesos 799,40€ 3.458,04€ 6,65% 500,00€ 1.143,13€ 1.142,52€ 8,03% 41.932,43€ 37.174,99€ 141.932,43€

 

Exemples sense bonificacions (TAE des de 8,69% fins a 20,30%)

Import Termini Assegurança vida*
(prima única)
Assegurança Protecció
Pagaments*
(prima única)
Comissió trimestral manteniment compte** TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 12 mesos Sense assegurança Sense assegurança 18€ 7,90% 100,00€ 260,83€ 260,80€ 20,30% 301,93€ 129,93€ 3.301,93€
50.000€ 60 mesos Sense assegurança Sense assegurança 18€ 7,90% 750,00€ 1.011,43€ 1.011,29€ 9,15% 11.795,66€ 10.685,66€ 61.795,66€
100.000€ 120 mesos Sense assegurança Sense assegurança 18€ 7,90% 1.500,00€ 1.208,00€ 1.207,71€ 8,69% 47.179,71€ 44.959,71€ 147.179,71€

(**) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".

 


 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Amb bonificacions màximes (veure pestanya "Bonificacions i requisits"). Sense bonificacions: TIN 7,90%.

(2) Amb bonificacions màximes (veure pestanya "Bonificacions i requisits"). Sense bonificacions: comissió d'obertura: 1,50 %, amb un mínim de 100 euros.

(*) Assegurança de Vida y Assegurança de Protecció de Pagaments en modalitat prima única calculada a l’inici en funció del capital pendent d’amortitzar, del tipus d’interès i de l’edat del beneficiari durant tot el període de vigència del préstec (exemple per a una persona de 32 anys sense preveure amortització anticipada), contractades amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

El Préstec Inversió es formalitzarà mitjançant pòlissa amb intervenció notarial. Les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Excepte en la modalitat online (fins a 30.000€) en la qual no s'apliquen despeses de notaria.

Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 150,00 € per a l'import de 50.000 € i 290,15 € per a l'import de 100.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut. Sense costos d'intervenció Notarial en la modalitat online fins a 30.000 €.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

 


 

 Pots millorar el tipus d’interès del teu préstec contractant alguns productes de Caixa d’Enginyers:

 
Productes i serveis Bonificació sobre
tipus d’interès/strong>
Bonificació sobre comissió d'obertura
Servei Economia Familiar: domiciliació de nòmina o pensió o ingressos de l’activitat professional o empresarial, rebuts (un mínim de tres i tenir una targeta de crèdit activa durant la vigència del préstec (gratuïta amb un consum mínim de 1.000 euros/any) -0,25% La contractació d’aquests tres productes comporta la bonificació en la comissió d’obertura
Assegurança de Vida (prima única) -0,50%
Assegurança de Protecció de Pagaments (prima única i vigència de 5 anys) -0,50%
Màxim bonificat -1,25% -1,00%

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa d'Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d'Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa d’Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa d’Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, però sí que es manté en vigor una aportació periòdica d'un import a partir de 100 € / mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida de el Grup Caixa d'Enginyers, s'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte.Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec Inversió:

 

 • DNI / NIF / NIE
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 


Botón Contratar Ahora
Aplicacions anidades
Titulo Productos relacionados

Productes relacionats

Publicador de continguts
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Préstec Inversió - CA

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior