Publicador de continguts

El Grup Caixa d'Enginyers reforça la seva estructura de balanç per fer front al nou cicle econòmic i financer en un exercici que considera de transició

14.03.2023
El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha consolidat el seu posicionament en el mercat el 2022

En un any fortament marcat pel context econòmic, el Grup aconsegueix enfortir la seva ràtio de capital CET1 fins al 15,77 % i demostra una extraordinària liquiditat estructural del 170 %, 5 punts percentuals més que el 2021 i 53 punts percentuals per sobre de la mitjana del sector.

 

El Grup incrementa el volum total gestionat un 6 %, fins a més de 10.500 milions d'euros, mentre que la inversió creditícia gestionada (bruta) augmenta un 3,7 %, fins a 2.170 milions d'euros, impulsada per l'increment de la nova concessió a particulars (un +6 %).

 

El Grup continua guanyant socis i assoleix els 215.489 cooperativistes (un +1,6 %). El seu índex de recomanació, mesurat per l’NPS (Net Promoter Score), va ser del 49,9 % (+3 punts percentuals).

 

El Grup registra un benefici net de 11,7 milions (un -22,7 %), xifra similar a la dels anys previs al rècord del 2021, i sosté la tendència positiva alcista a llarg termini.

 

El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha consolidat el seu posicionament en el mercat el 2022. L'exercici ha estat fortament marcat per les disrupcions en els mercats financers i en els indicadors econòmics. Tot i així, el Grup ha aconseguit l'objectiu d'enfortir la seva estructura de balanç per preparar-la per a un nou cicle de normalització dels tipus d'interès. A més, ha fet progressos significatius en els seus indicadors no financers, en aspectes relacionats amb la gestió del negoci, en el desenvolupament del seu equip professional i en una transversalitat més gran. Per fer-ho, s’ha basat en un model cooperatiu que promou la proximitat, la generació de valor compartit i un servei de qualitat.

El Grup ha consolidat els nivells de solvència i liquiditat registrats durant l'exercici anterior, malgrat les dificultats associades al context econòmic global: la invasió d'Ucraïna i les seves conseqüències econòmiques, especialment l'encariment dels preus de l'energia i els colls d'ampolla en els subministraments internacionals, que han consolidat les tendències inflacionistes mundials i han donat lloc a les polítiques monetàries més restrictives de la darrera dècada. Per al Grup Caixa d’Enginyers, el 2022 ha estat un exercici de transició, en el qual ha prioritzat la prudència financera i la contenció de la despesa, sense deixar d'invertir en les àrees estratègiques per al futur de l'Entitat.

El volum total gestionat del Grup Caixa d'Enginyers va augmentar l'exercici passat un 6 %, en comparació del 2021, i es va situar en 10.526 milions d'euros. El volum de negoci dels socis (que inclou els recursos gestionats de socis, el crèdit brut gestionat a la clientela i els valors dipositats de socis) s'ha mantingut pràcticament sense variació en 8.243 milions d’euros (un +0,1 %).

El 2022, el Grup ha avançat en la diversificació de la seva estructura en obtenir un equilibri més gran en la contribució als ingressos procedents dels diferents segments de negoci. Així, ha crescut la contribució de la xifra de negoci derivada de la inversió creditícia, que aporta un 30 % dels ingressos (+6 punts percentuals), i dels mitjans de pagament i serveis bancaris, que contribueixen en un 16 % al total (+2 punts percentuals). La gestió d’actius aporta un 37 % dels ingressos del banc (-9 punts percentuals), i l’àrea d’assegurances registra un 17 % del total dels ingressos (+1 punt percentual respecte a 2021).

La inversió creditícia gestionada (bruta) va créixer un 3,7 % el 2022, fins a 2.170 milions d'euros, malgrat que els crèdits de nova concessió van baixar un 8 % respecte a l'exercici anterior, fins a 560 milions d'euros. Aquest descens va estar motivat per la caiguda de la demanda de finançament procedent d'empreses i institucions (un 17 %), que es va poder compensar parcialment amb l'increment dels préstecs a particulars (un +6 %). Al tancament de l'exercici, els préstecs al teixit empresarial representaven un 26,6 % de la inversió creditícia bruta total, fruit de la aposta ferma del Grup per l'àrea de Banca d'Empreses.

El Grup Caixa d'Enginyers ha aconseguit mantenir la morositat en nivells molt reduïts, amb una ràtio del 2,47 % (un 2,70 % el 2021). La disminució dels actius dubtosos, per una millora en la qualitat dels actius, ha permès reduir les provisions mantenint estable la ràtio de cobertura, després de reforçar les provisions, i registra un nivell del 51,99 % (un 51,62 % el 2021).

Els recursos gestionats dels socis (recursos en balanç, fora de balanç i dipositats) el 2022 es van mantenir pràcticament sense canvis en 6.073 milions d'euros (un -1,1 %), malgrat la baixada significativa de la valoració de mercat dels productes d'inversió (fons i estalvi de vida, pensions i jubilació), fins a situar-se en 1.974 milions d'euros (un -12,5 %), baixada motivada per la forta caiguda de les places financeres globals. Els dipòsits dels socis en el balanç van créixer fins a 3.690 milions d'euros, un +7,5 % que el 2021.

Liquiditat i solvència, reforçades

En un context molt determinat per la inestabilitat econòmica i financera, l'activitat del Grup Caixa d'Enginyers el 2022 es va orientar cap a dos objectius. El primer, reforçar la potència financera del Grup, protegint les ràtios de capital i de solvència, alhora que vigilava el comportament del crèdit i la liquiditat per la incertesa en l'entorn global. El segon objectiu va ser absorbir els impactes de les caigudes en els mercats i reposicionar l'estructura de balanç per fer front al nou cicle financer de normalització dels tipus d'interès, després d'anys en taxes negatives.

Els actius totals del Grup Caixa d'Enginyers van pujar l'exercici passat fins a 4.727 milions d'euros, un 11,9 % més que l'exercici anterior. A més, la societat cooperativa va continuar incrementant els indicadors de liquiditat i de solvència.

Pel que fa a la solvència, la ràtio de capital CET1 va acabar situada l’exercici passat en el 15,77 %, cosa que representa un creixement de 31 punts bàsics respecte a la dada del 2021 i 77 punts bàsics per sobre de la mitjana europea de l'any passat , segons les dades de l'autoritat bancària europea EBA. Aquesta estabilitat en la ràtio de solvència permet acompanyar el creixement de l'activitat del negoci i de la inversió creditícia.

El Grup va demostrar una extraordinària solidesa dels índexs de liquiditat tant a curt termini com estructural: la liquiditat estructural va assolir el 170 %, 5 punts percentuals més que el 2021 i molt per sobre de la mitjana del sector (un 117 %, segons estimació d'Analistes Financers Internacionals, AFI). També la ràtio de liquiditat a curt termini, LCR, calculada sobre la base d'un escenari d'estrès de liquiditat a 30 dies, es va situar en el 348 % enfront del 100 % que estableix Basilea III, mentre que la liquiditat estable, NSFR, que calcula el finançament disponible per a un escenari d'estrès de liquiditat a 1 any, va seguir en el 181 %, 3 punts més que l'exercici anterior.

Pel que fa a la rendibilitat, el ROE mitjà al tancament del 2022 es va situar en el 5 % (un 6,85 % el 2021). Mesurat sobre el requisit mínim de capital, considerant la ràtio de capital reguladora exigida per les autoritats financeres, el ROE se situaria en el 6,29 %.

El resultat abans d'impostos va disminuir el 2022 fins a 13,1 milions d'euros, un 22,8 % menys que l'exercici anterior. Alhora, el benefici net va ser d’11,7 milions d'euros, un 22,7 % menys que el 2021. Aquesta reducció respon a l'impacte en els ingressos de les caigudes del 15 % i del 25 % dels mercats de renda fixa i de renda variable com a reacció a l'incert context econòmic durant l'exercici 2022. No obstant això, l'evolució del resultat de l'exercici consolidat continua sent molt positiva: el benefici net del Grup ha crescut un 38 % en els darrers deu exercicis. A més, la xifra se situa en un rang similar al dels exercicis previs al 2021, que va ser un exercici rècord.

El marge brut del Grup cooperatiu va assolir el 2022 els 70,3 milions d'euros, fet que suposa una baixada del 12,6 % respecte a la xifra del 2021.

El marge d'interès es va situar en 38,17 milions d'euros, fet que suposa una millora del 13,6 %, impulsat per l'augment dels tipus d'interès oficials. Mentre que els ingressos per prestació de serveis (comissions netes) es van reduir en un 15,8 %, fins a 36,4 milions d’euros, afectats, principalment, per les caigudes dels mercats.

El resultat consolidat de l'exercici abans d'impostos i de dotacions al Fons d'Educació i Promoció (FEP) el 2022 va ser de 14,4 milions d'euros, fet que representa una retrocés del 20,3 % sobre la xifra del 2021. Malgrat la baixada, l’Entitat aposta per retribuir el capital i mantindrà per sobre del milió d’euros la dotació al FEP, concretament en 1,29 milions d’euros, un 17,6 % més. Alhora, el Grup proposarà en l'Assemblea General de Socis relativa a l'exercici 2022 una retribució del 3 % sobre les aportacions al capital social, fet que representa un pay-out del 26,84 % del benefici del Grup Caixa d'Enginyers.

Resultats financers 2022

Entre els principals indicadors, destaquen els de la taula següent.

INDICADORS CLAU TOTAL Diferència % respecte al 2021
Socis i sòcies 215.489 +1,61%
Crèdit gestionat (brut) 2.170 milions d'euros +3,7%
Volum de negoci de socis 8.243 milions d'euros +0,1%
Volum total gestionat 10.526 milions d'euros +6%
Benefici net 11,67 milions d’euros -22,8%
Ràtio de capital CET1 15,77% +0,31 pp
Ràtio d'eficiència 82,23% +10 pp
Ràtio de morositat 2,47% -0,23 pp
Ràtio de liquiditat estructural 170% +5 pp

 

Sobre les dades del Grup, Joan Cavallé, director general del Grup Caixa d'Enginyers, ha destacat que “el 2022 hem establert el nostre posicionament gràcies al fet que hem generat noves propostes i millores rellevants per a l'organització, com ara una nova estructura del balanç, noves condicions en productes i serveis i noves metodologies d’organització del treball. També hem mantingut la nostra aposta pel model cooperatiu, que representa els valors d’una banca de proximitat. Apostem per un model de relació adaptat a les necessitats dels socis i les sòcies, que combini l'atenció presencial i les eines digitals”.

El 2022, el Grup Caixa d'Enginyers va incrementar el nombre de socis, fins a assolir els 215.489, fet que representa una pujada de l'1,6 %. La transaccionalitat dels socis va créixer un 9,5 %, fins als 47,6 milions d'operacions. La satisfacció dels socis amb l'Entitat es posa de manifest en l'índex de recomanació, mesurat per l’NPS (Net Promoter Score), que es va situar en el 49,9 % el 2022, 3 punts percentuals per sobre de la xifra del 2021.

La proximitat amb els socis és un dels trets distintius del Grup Caixa d'Enginyers, com demostra l'increment de l'activitat de l'equip professional amb els clients: el 2022, hi va haver més de 500.000 interaccions amb els clients (visites, trucades, correus i contactes proactius ), un 37 % més que el 2021. Alhora, els usuaris dels canals digitals continuen en ascens: el 2022, la societat cooperativa va registrar més de 26,3 milions d'accessos a través dels seus canals digitals, i la ràtio de socis digitals, és a dir, aquells que van fer servir aquesta via més de dotze vegades l'any, va ser del 79,89 %, 0,35 punts percentuals més que el 2021.

El president del Grup Caixa d'Enginyers, Félix Masjuan, ha destacat avui en roda de premsa que “a més del 55è aniversari, i malgrat la volàtil situació econòmica, social i política que hem viscut, valorem l'exercici 2022 de manera molt positiva, ja que ens ha permès progressos en la gestió del negoci, en el nostre equip professional i, en definitiva, en els indicadors no financers i en el posicionament de Caixa d'Enginyers”.

Criteris ASG com a guia de gestió

El progrés en qüestions ambientals, socials i de gestió (ASG) s'ha fet palès aquest 2022 amb mesures transversals dirigides a reforçar el propòsit del negoci: ser una Entitat responsable que genera impacte positiu. En aquest sentit, el Grup Caixa d'Enginyers ha incidit en l’alineació de la seva activitat amb el compromís amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible, la inversió responsable, l'ocupació de qualitat i el retorn a la societat del resultat de la seva activitat.

Durant el passat exercici, el Grup Caixa d'Enginyers va canalitzar més de 248,5 milions d'euros d'inversió a través dels seus fons i els plans de pensions cap a companyies que treballen per reduir les emissions de CO2 i els efectes del canvi climàtic. A més, va concedir finançament a empreses i a particulars amb projectes d'eficiència energètica per un valor de 2,52 milions d’euros.

Així mateix, la petjada de carboni dels fons gestionats per Caixa d'Enginyers Gestió s'ha reduït un 48 % respecte al 2019 (any base de càlcul). De fet, el 60 % del patrimoni gestionat en fons d’inversió i el 75 % dels actius sota gestió en plans de pensions tenen l’etiqueta d’inversió sostenible i responsable ISR. A més, el 81 % del patrimoni en fons d'inversió i plans de pensions promou característiques socials i/o mediambientals segons la normativa SFDR (Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles, per les seves sigles en anglès).

L'any 2022, el Grup Caixa d'Enginyers ha continuat alineant les seves inversions amb els Acords de París. Actualment, només l'1,2 % de la inversió creditícia en empreses correspon a companyies que contribueixen al canvi climàtic, i només un 20,7 % de la renda fixa corporativa correspon a sectors d'activitat que contribueixen al canvi climàtic, dels quals el 67 % formen part del sector energètic, que està alineat amb els Acords de París gràcies a la sobreponderació en energies renovables.

Amb aquestes xifres, la gestora del Grup, Caixa Enginyers Gestió, es troba entre les principals deu gestores nacionals amb més fons d'inversió sota l’article 8 d'SFDR i entre les vint gestores nacionals amb més patrimoni d'inversió que promou característiques mediambientals i/o socials. Aquesta Entitat va gestionar el 2022 un patrimoni de 907 milions d'euros en fons d'inversió propis i 24.689 partícips, amb un augment del 49 % en la seva variació patrimonial durant els últims cinc exercicis.

Per la seva banda, un 75 % dels 625 milions d'euros en patrimoni gestionat en la divisió de vida i pensions està invertit en plans amb etiqueta de sostenibilitat ISR. En un context d'increment de la inversió en renda fixa i deute, seguint l'alça dels tipus d'interès, aquesta àrea de negoci ha adaptat el seu model de gestió i de riscos a l'actual entorn econòmic i al nou marc normatiu en pensions. S'han llançat noves solucions d'estalvi per a la jubilació enfocades a empreses, i s'han tancat 44.804 contractes d'estalvi i pensions nous, amb una pujada acumulada del 55 % en els últims cinc exercicis. La composició de la cartera d'assegurances, que va assolir els 22,4 milions d'euros en primes intermediades (un 12 % més que l'exercici anterior), es va distribuir en 31 % vida, 19 % habitatges, 18 % decessos, 13 % protecció de pagaments i 9 % salut.

Fundació Caixa d'Enginyers, retorn a la societat

La Fundació Caixa d'Enginyers és una entitat privada i sense ànim de lucre que des del seu naixement, el 2011, canalitza el compromís social del Grup amb la societat. Entre la seva activitat hi ha accions que promouen la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, la integració laboral i social dels col·lectius vulnerables i/o afectats per l'actual situació econòmica i l'impuls de la formació acadèmica, l'enginyeria i la generació de coneixement.

El 2022, la Fundació va destinar més de 617.000 euros a projectes d'impacte social (un 24 % més que l'exercici anterior), amb els quals va generar 3,2 milions d'euros en valor social, ja que es calcula que cada euro destinat multiplica el seu valor per 5,2. Durant l'exercici passat va fer, a més, una aportació extraordinària de 115.000 euros a la Creu Roja per ajudar els afectats pel conflicte d'Ucraïna.

El 2022, la Fundació va impulsar 73 nous projectes i aliances. L'exercici passat, el 48 % dels recursos de la Fundació es van destinar a projectes d'inserció sociolaboral i de sensibilització i protecció del medi ambient. Els cursos formatius sobre reinserció laboral i sostenibilitat van comptar amb 1.750 participants, i 230 persones es van beneficiar de beques, premis i ajudes per a formació universitària.

Perspectives per al 2023

Les previsions financeres del Grup Caixa d'Enginyers per a aquest any són molt positives perquè el canvi de cicle econòmic, amb una normalització en els tipus d'interès, fa preveure un increment dels ingressos i dels marges. La reordenació de l’estructura del balanç de l’Entitat i el desenvolupament d’una nova línia de negoci amb administracions públiques serviran de base per materialitzar aquestes bones perspectives. A més, el Grup té un equip de professionals preparat i amb una enorme capacitat d'adaptació i resiliència gràcies als aprenentatges dels darrers anys.

L'estratègia del Grup per al 2023 té com a objectiu principal reforçar la solvència i els resultats: situar la ràtio de solvència per sobre del 16 % i el ROE per sobre del 7,5 %. Per aconseguir aquest objectiu, l’Entitat preveu dotar de més autonomia i lideratge cadascun dels segments de negoci en la definició de l’estratègia corporativa, amb focus especial a incrementar la contribució de l’àrea asseguradora i de previsió. Els pilars de gestió d'aquest any, i del proper pla estratègic a tres anys que arrenca el 2023, seran la prudència financera, el creixement, la transformació digital, el talent, la qualitat i la sostenibilitat.

Alhora, el Grup donarà més rellevància al seu impacte social en tota l'activitat corporativa i, especialment, a través dels projectes i les iniciatives de la Fundació. Impulsarà un creixement basat a ampliar la base social de l'Entitat i a divulgar el model cooperatiu, donant més visibilitat als valors propis i a la visió i missió del Grup Caixa d'Enginyers com a banca cooperativa.

Aplicacions anidades
Ves Superior