Slider préstamo estudios
Intro préstamo estudios

 

Amb el Préstec Estudis de Caixa d'Enginyers t'ajudem a finançar la teva formació en la modalitat que prefereixis: cursos, graus, postgraus, màsters...

 

Características Préstamo Estudios

 

FINS A 10.000 €

 • Sense comissió per cancel·lació ni amortització anticipada.
 • Termini de devolució 10 mesos.
 • Tipus d'interès: 0,00%.
 • Comissió d'obertura: 50 euros.

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Quota mensual TIN TAE Import total
degut
2.000 € 10 mesos 50 € 200,00 € 0,00% 5,70% 2.050,00 €
4.000 € 10 mesos 50 € 400,00 € 0,00% 2,79% 4.050,00 €
6.000 € 10 mesos 50 €

600,00 €

0,00% 1,84% 6.050,00 €
10.000 € 10 mesos 50 € 1.000,00 € 0 ,00% 1,10% 10.050,00 €


Les despeses de notaria són 12,02 € per a 2.000 i 4.000 €, 18,00 € per a 6.000 € i 30,00 € per a 10.000 €. Les despeses de notaria són orientatives i no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

FINS A 15.000€

 • Termini de devolució fins a 5 anys.
 • Tipus d'interès fix, des de 4,25%(1).
 • Comissió d'obertura:1,00% amb un mínim de 50 euros.
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si el termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum).

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Assegurança de vida
(prima única)
Quota mensual Última quota TIN TAE Cost total
del crèdit
Interessos Import total
degut
3.500 € 24 mesos 50 € 60,36 € 152,38 € 152,29 € 4,25% 7,65% 267,39 € 157,03 € 3.767,39 €
9.000 € 36 mesos 90 € 90,95 € 266,72 € 266,64 € 4,25% 5,75% 782,79 € 601,84 € 9.782,79 €
9.000 € 36 mesos 90 € Sense assegurança 270,75 € 270,73 € 5,25% 6,09% 836,98 € 746,98 € 9.836,98 €
15.000 € 60 mesos 150 € 152,45 € 277,94 € 278,16 € 4,25% 5,21% 1.979,07 € 1.676,62 € 16.979,07 €

(1) Amb la contractació d'una assegurança de vida(*), sinó TIN 5,25%.
Les despeses de notaria són 12,02 € per a 3.500 €, 27,00 € per a 9.000 € i 45,00 € per a 15.000 €. Les despeses de notaria són orientatives i no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

DES DE 15.000€

FINS A 50.000€
Per al finançament del teu postgrau

 • Termini de devolució fins a 7 anys (possibilitat de 2 anys de carència de capital).
 • Tipus d'interès fix, des de 4,25%(2).
 • Comissió d'obertura: 1,00%.
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si el termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum).

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Assegurança de vida
(prima única)
Quota mensual Última quota TIN TAE Cost total
del crèdit
Interessos Import total
degut
15.000 € 48 mesos 150 € 121,77 € 340,37 € 340,19 € 4,25% 5,30% 1.609,35 € 1.337,58 € 16.609,35 €
30.000 € 60 mesos 300 € 153,47 € 555,89 € 555,67 € 4,25% 4,99% 3.806,65 € 3.353,18 € 33.806,65 €
30.000 € 60 mesos 300 € Sense assegurança 569,58 € 569,57 € 5,25% 5,82% 4.474,79 € 4.174,79 € 34.474,79 €
50.000 € 84 mesos 500 € 222,86 € 689,21 € 689,14 € 4,25% 4,79% 8.616,43 € 7.893,57 € 58.616,43 €

(2) Amb la contractació d'una assegurança de vida(*), sinó TIN 5,25%. Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Les despeses de notaria són 45,00 € per a 15.000 €, 90,00 € per a 30.000 € i 150,00 € per a 50.000 €. Les despeses de notaria són orientatives i no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

DES DE 15.000€

FINS A 50.000€
Per al finançament del teu postgrau

 • Sense comissió per reenborsament anticipar parcial o total
 • Termini de devolució fins a 7 anys (possibilitat de 2 anys de carència de capital).
 • Tipus d'interès des de Euríbor + 3,25%(3).
 • Comissió d'obertura: 1,00%.

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Assegurança de vida
(prima única)
Quota mensual Última quota TIN TAE Variable(4)  Cost total
del crèdit
Interessos Import total
degut
15.000 € 48 mesos 150 € 50,00 € 357,69 € 357,85 € Euribor + 3,25% 8,22% 2.519,28 € 2.169,28 € 17.519,28 €
30.000 € 60 mesos 300 € 50,00 € 590,98 € 591,22 € Euribor + 3,25% 7,78% 6.009,04 € 5.459,04 € 36.009,04 €
30.000 € 60 mesos 300 € Sense assegurança 605,20 € 604,88 € Euribor + 4,25% 8,53% 6.611,68 € 6.311,68 € 36.611,68 €
50.000 € 84 mesos 500 € 57,82 € 749,37 € 748,85 € Euribor + 3,25% 7,55% 13.851,30 € 12.946,56 € 63.851,30 €

(3) Amb la contractació d'una assegurança de vida(**), sinó TIN Euríbor + 4,25%. Euríbor publicat al BOE el 02-03-2023 (3,534%).
(4) La TAE Variable s'ha calculat sota la hipòtesi de que l'índex de referència no varia, per tant, la TAE Variable variarà amb les revisions del tipus d'interès. Així mateix, la TAE Variable variarà en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat. Revisió anual. Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Les despeses de notaria són 45,00 € per a 15.000 €, 90,00 € per a 30.000 € i 150,00 € per a 50.000 €. Les despeses de notaria són orientatives i no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

Contracta ara un Préstec Estudis de Caixa d'Enginyers per gaudir d'aquestes condicions i dona l'empenta definitiva a la teva carrera.

 

Si te'n vas a estudiar a l'estranger, vine a les nostres oficines a conèixer tots els avantatges de les nostres targetes de crèdit i de l'Assegurança Erasmus(***) perquè allà t'hi sentis com a casa. Amb beneficis exclusius per a joves de fins a 26 anys!


 

 

 Requisits:

 

 • Ser major de 18 anys.
 • Acreditar un nivell d'ingressos o bé incloure un cotitular que pugui acreditar uns ingressos suficients per a la valoració de riscos.
 • No constar al RAI/ASNEF o en qualsevol altre registre públic de morositat.

 

 Documentació necessària dels titulars:

 

 • DNI / NIE
 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.
 • Full salarial dels 2 últims mesos.
 • Justificant de matrícula del curs a realitzar.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa d'Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 


Botón Contratar Ahora
Aplicacions anidades
Disclaimer Préstamo estudios

 

Per al càlcul dels exemples representatius mostrats s’ha considerat un jove menor de 26 anys, que està exempt de la comissió de manteniment del compte corrent. A partir dels 26 anys, el compte serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada la nòmina o l’abonament d’ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700 €/mes i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d’Enginyers associada al mateix compte. Si l’ingrés és la prestació d’atur (SEPE) o la pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) no cal un import mínim mensual.
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar de fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de Caixa Enginyers Vida per un valor liquidatiu mínim de 20.000 euros associats al compte.

  (*) Consultar en detall al Taulell d'anuncis.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

S'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

(*) Assegurança de vida Protecció Personal Finançament en modalitat prima única calculada a l'inici en funció del capital pendent d'amortitzar, del tipus d'interès i de l'edat del beneficiari durant tot el període de vigència del préstec (exemples per a una persona de 25 anys sense contemplar amortització anticipada), contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances y Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

(**) Assegurança de vida contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances y Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, a favor del titular per l'import del préstec sol·licitat amb un mínim de 50 euros de prima anual.

(***) Assegurança contractada amb Compañía Europea de Seguros, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar en aquest enllaç les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència. Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers. Març de 2023.

Tots els préstecs es formalitzaran mitjançant pòlissa amb intervenció notarial. Les despeses de notaria aniran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec en el compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals.

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
telèfon de contacte

Truca'ns

900 300 321

 

whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior