Publicador de continguts

Presentació de resultats exercici 2023 i perspectives 2024

19.03.2024
Grup Caixa Enginyers tanca un exercici rècord històric en el que reforça la seva solvència i implementa amb èxit el seu pla estratègic Transforma 2026
Félix Masjuan, President de Caixa Enginyers i Joan Cavallé, Director General de Caixa Enginyers

El Grup cooperatiu registra els millors resultats financers de la seva història, amb un benefici net de 19,6 milions d'euros (+71,9%), en un context general de creixement del PIB impulsat pel consum, un actiu mercat laboral fort, així com per l'aportació del sector exterior, millorant en el seu conjunt les previsions de principis de l'exercici.

2023 ha estat el primer any del pla estratègic Transforma 2026, mitjançant el qual el Grup Caixa Enginyers continua reforçant la seva condició de referent en banca cooperativa amb vocació de servei als seus socis i sòcies, i amb un impacte social positiu.

Compromís ASG: Caixa Enginyers Gestió, gestora del Grup, ha destacat en l'última edició dels prestigiosos premis Champions ESG 2024, com a única entitat estatal que ha obtingut la certificació ASG de MainStreet Partners.

En un exercici marcat per la inflació i la normalització dels tipus d'interès, el Grup apuntala la tendència alcista estable en els seus indicadors de rendibilitat (8,22%, +3,30 pp), eficiència (71,51%, -11,12 pp), Solvència CET-1 (17,05%, +1,27 pp) i liquiditat estructural (171%, +1 pp)

La forta pujada dels tipus d'interès desplaça bona part de l'estalvi cap a l'amortització anticipada de crèdit i, juntament amb la reducció en la concessió creditícia, frena l'avanç de la inversió creditícia en un 7%, fins a 2.012 milions d'euros


 

El Grup Caixa Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha tancat amb dades financeres rècord un 2023 en el que el Grup ha treballat intensament en la seva transformació per a dotar-se d'una estructura més sòlida davant el nou cicle econòmic i financer, i seguir cuidant de la salut financera dels seus socis i sòcies a través d'un servei de qualitat i proximitat.

En un context marcat per la normalització dels tipus d'interès, una alta inflació i unes dades macroeconòmiques favorables, entre altres factors, Grup Caixa Enginyers ha posat en marxa el seu pla estratègic Transforma 2026. Aquest pla té per objectiu continuar consolidant al Grup com a referent en banca cooperativa al servei dels seus socis i sòcies generant al seu torn impacte social positiu. Un model que es construeix sobre el creixement sostenible i la creació de valor a llarg termini per als socis i sòcies del Grup Caixa Enginyers, que també es reflecteix en el canvi d'identitat corporativa, sota el claim “Humanitzem les teves finances”.

Seguint aquest full de ruta, el Grup ha avançat de manera substancial en la gestió interna de processos basats en la transversalitat i en l'impuls del talent de l'equip professional, amb un increment del seu equip del 5%, fins a 535 persones, així com en el major impacte i qualitat dels indicadors no financers. Alhora, s'ha prioritzat la personalització del servei als socis i sòcies, cadascun en els diferents segments, i impulsat la transformació digital focalitzant l'ampliació de serveis en el llançament de nous productes de banca online. La prudència en la gestió ha permès apuntalar la tendència alcista, estable i sense grans fluctuacions, registrada durant els últims deu anys en els seus indicadors més rellevants de rendibilitat, eficiència, capital i liquiditat.

Així, pel que fa la rendibilitat, el ROE mitjà a tancament de 2023 es va situar en el 8,22%, en comparació al 5% de 2022. Aquest increment ve secundat per la normalització dels tipus d'interès, que ha comportat una millora generalitzada del sector bancari, encara que en el cas del Grup Caixa Enginyers destaca especialment la seva estabilitat durant els últims deu anys, que contrasta amb les fluctuacions de la resta de les entitats financeres.

La ràtio d'eficiència del Grup es va situar en el 71,51% i va millorar en 11,12 pp en comparació amb el percentatge obtingut l’exercici anterior, que va ser inusualment elevat. Per part seva, la ràtio de capital CET1 va acabar el passat exercici en el 17,05%, 1,27 pp per sobre de la de 2022 i 4,45 pp per sobre de la mitjana espanyola a setembre de 2023, segons les últimes dades disponibles d’AFI.

De la mateixa manera que la millora de la ràtio de solvència, fruit d'una gestió prudent basada en la generació orgànica de capital, els indicadors de liquiditat del Grup Caixa Enginyers van demostrar una gran solidesa tant en el curt com en el llarg termini. Així, la liquiditat estructural, que és el quocient entre els dipòsits i el crèdit dels socis, va aconseguir el 171%, un pp més que en 2022 i molt per sobre de la mitjana del sector (120%, segons les estimacions d'Analistes Financers Internacionals, AFI). També la ràtio de liquiditat a curt termini LCR, calculada sobre la base d'un escenari d'estrès de liquiditat a 30 dies, va créixer 28 pp i es va col·locar en el 376%, en tant que la liquiditat estable NSFR, que calcula el finançament disponible per a un escenari d'estrès de liquiditat a un any, va ser del 185%, 4 pp més que l'exercici anterior.

El balanç, el compte de resultats i les ràtios d'eficiència i rendibilitat de l'exercici 2022 han estat reexpressats, a efectes comparatius, d'acord amb els impactes de la NIIF 17.

Un dels aspectes més destacables del Grup Caixa Enginyers és el seu compromís amb els valors ASG (Medi ambient, Social, Governança). Exemple d'això és el fet que Caixa Enginyers Gestió, gestora del Grup, ha destacat en l'última edició dels prestigiosos premis Champions ESG 2024, com a única entitat estatal que va obtenir la certificació ASG de MainStreet Partners. Un reconeixement que, després d'analitzar 7.700 fons i més de 360 gestores, ha premiat els fons d'inversió sostenibles i responsables de la gestora que des de 2018 està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides per a la consecució dels ODS.

 

Resultats financers

El passat exercici, el Grup Caixa Enginyers va obtenir els millors resultats financers en els seus més de 56 anys d'història, que permeten reforçar la solvència de l'organització i, alhora, incrementar la retribució als socis i sòcies del Grup cooperatiu. El benefici net del Grup va créixer en un 71,9% fins a situar-se en 19,6 milions d'euros, mentre els resultats abans d'impostos es van disparar un 85,79%, fins als 23,74 milions d'euros, en comparació amb les dades de l'exercici anterior. Tots dos indicadors es van veure impulsats pel context general del sector d'uns marges d'interès i rendibilitats més alts.

Així, en 2023 el marge brut va créixer un 42,2%, fins als 99,5 milions d'euros, gràcies a l'increment exponencial del marge d'interessos, que va contribuir en dos terços a la composició del marge brut. El marge d'interès de la companyia va sumar el 2023 66,37 milions d'euros, un 83,32% més que el 2022. Aquest augment s'explica amb l'increment dels tipus d'interès oficials de l’Eurozona, que van acabar 2023 en el 4,5% després d'anys en negatiu, i pel rellevant nivell d'indexació a tipus variable de la cartera creditícia, que va incrementar substancialment els ingressos del Grup. En tot cas, l'encariment dels préstecs ha estat compatible amb un manteniment de la qualitat de l'actiu, atès que la morositat s'ha mantingut en nivells molt reduïts (en 2023 es va situar en el 2,71%, en comparació al 2,47% de 2022).

Aquest nou context de negoci amb tipus d'interès “normalitzats” ha suposat una redistribució del pes de cadascun dels segments de negoci en el marge brut del Grup Caixa Enginyers. Així, el negoci tradicional, que inclou la inversió creditícia i els depòsits, va aportar el 31% del marge brut del Grup (versus el 21% de 2022); mentre que la aportació al marge brut de la gestió d’actius es va mantenir més o menys estable, amb un lleuger increment, i la aportació de les assegurances i els mitjans de pagament i serveis bancaris es va reduir.

El nou escenari financer de fort despalanquejament va propiciar, al seu torn, una reducció en el volum de negoci. Per aquest motiu, el volum de negoci dels socis (que inclou el crèdit i els recursos gestionats, així com els recursos fora de balanç de socis) va caure un 1,3% en 2023, fins a 8.139 milions d'euros. Tanmateix, el volum total de negoci del Grup Caixa Enginyers es va situar en 10.222 milions d'euros, un descens del 2,9%.

En aquest sentit, i en línia amb el conjunt del sector, el crèdit als socis gestionat (brut) va baixar en 2023 un 7,4%, fins a 2.010 milions d'euros. El context de tipus d'interès a l'alça ha reduït substancialment la demanda de finançament d'inversions, tant en el mercat hipotecari per a les famílies com per al finançament d'inversió empresarial, cosa que ha suposat un rellevant procés de reajustament, atès que els crèdits de nova concessió van retrocedir un 20% respecte a 2022, situant-se en 450 milions d'euros.

En 2023, els recursos gestionats dels socis (recursos gestionats de clients en balanç i fora de balanç) van créixer lleugerament fins als 5.672 milions d'euros (+0,1%), registrant-se un notable traspàs de dipòsits cap al conjunt de productes fora de balanç (fons d'inversió, renda fixa, pensions i estalvi vida), que van registrar un creixement significatiu del 13,3%, fins a 2.238 M€. Per part seva, els dipòsits dels socis es van reduir en un 6,9%, situant-se en 3.434 milions d'euros.

 

Retribució al capital

En línia amb els excel·lents resultats, el Grup proposarà durant l'Assemblea General de Socis relativa a l'exercici 2023 una retribució del 4,25% sobre les aportacions al capital social, 1,25 pp més que l'any anterior. Així, el Grup incrementarà un 7% la contribució al Fons d'Educació i Promoció (FEP), fins als 1,38 milions d'euros, mentre que 4,6 milions d'euros (+43% respecte a 2022) es distribuiran entre els socis i sòcies i 15 milions d'euros (+78%) es destinaran a les reserves. Cal destacar que, en el conjunt dels últims cinc exercicis, el Grup ha incrementat les seves reserves, per la distribució dels resultats generats fins a 2023, en més de 57 milions d'euros, el que representa un increment del 32% dels fons propis, increment que permet al Grup assolir un bon nivell de solvència, que és la base per potenciar el seu creixement.

Entre les accions que el Grup Caixa Enginyers ha implementat enguany, en el marc del pla estratègic Transforma 2026, està la reconfiguració de la seva base social per a reforçar la vinculació cooperativa dels socis i sòcies. En aquest sentit, el Grup ha revisat la quantitat de socis històrics per a donar de baixa aquells que continuaven actius, però sense interacció des de fa anys. Així, la xifra neta de socis va baixar en 2023 un 0,9% fins als 213.000 socis i sòcies. En canvi, els socis actius del Grup han crescut de mitjana un 2,5% durant els últims cinc anys, fins als 175.000 socis i sòcies.

La satisfacció dels socis i sòcies amb l'Entitat es va mantenir estable en 8,28 punts (8,34 en 2022) i es col·loca en 1,4 punts per sobre de la mitjana del sector. A més, l'índex de recomanació, mesurat pel NPS (Net Promoter Score), que es va situar en el 44% en 2023, destacant el seu nivell molt per sobre de la mitjana bancària, que cau fins al -18,1%.

Sobre els resultats de 2023, Joan Cavallé, director general de Caixa Enginyers, ha destacat que “aquest 2023 hem aconseguit uns resultats financers històrics. Hem llançat el pla estratègic Transforma2026, reforçat els nostres nivells de solvència, la qual cosa ens dona confiança per afrontar els reptes de futur d'un sistema financer en transformació. I, gràcies al nostre model de banca cooperativa, hem continuat aportant valor a la societat i als nostres socis i sòcies, a través d'unes finances sostenibles amb les quals hem prioritzat cuidar de la salut financera dels nostres socis amb una mirada constant en el llarg termini com a horitzó de gestió”.

Per part seva, el president del Grup Caixa Enginyers, Félix Masjuan, ha assenyalat que “la nostra organització ha celebrat en 2023 el seu 56 aniversari amb fites tan destacades com l'enfortiment de la cultura corporativa, amb un canvi d'identitat corporativa i la definició d'un propòsit com ‘Humanitzem les teves finances’, que recull l'esperit del nostre model de banca cooperativa i el nostre compromís de continuar aportant valor compartit a través de l'economia social i de les finances sostenibles”.

 

INDICADORS CLAU  TOTAL  Increment % respecte a 2022
Socis i sòcies
Dels quals, actius
213 milers
175 milers
- 0,9%
+1,2%
Crèdit als socis gestionat (brut) 2.010 milions - 7,4%
Volum de negoci de socis 8.139 milions - 1,3%
Volum total gestionat 10.222 milions -2,9%
Benefici net 19,6 milions + 71,9%
Ràtio de capital CET1 17,05% +1,27 pp
Ràtio d’eficiència 71,51% -11,12 pp
Ràtio de morositat 2,71% +0,24 pp
Ràtio de liquiditat estructural 171% +1 pp

 

Vida, pensions i fons d’inversió

El 2023, Caixa Enginyers Vida i Pensions va celebrar el seu 15 aniversari i va tancar l'any amb un patrimoni gestionat de 664 milions d'euros, un 6,28% més que a la fi de 2022. Al tancament del passat exercici, el 94% del patrimoni dels plans d'estalvi i pensions gestionats compleix l'article 8 de la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), és a dir, s'integra en fons que promouen característiques mediambientals i/o socials. En concret, 6 dels 7 plans de pensions individuals gaudeixen de la màxima qualificació de sostenibilitat atorgada per Morningstar.

A més, el 75% del patrimoni compta amb etiqueta ISR (“Inversió Socialment Responsable”), amb el que la filial del Grup Caixa Enginyers garanteix als seus gairebé 46.000 partícips que estan invertint en solucions d'estalvi que contribueixen a un creixement sostingut de l'economia. Amb una rendibilitat acumulada anual del voltant del 5,3% en els últims exercicis, Caixa Enginyers Vida i Pensions ofereix un ampli ventall de plans de pensions, rendes vitalícies, assegurances de vida risc i assegurances de vida estalvi mitjançant actius d'alta solvència i liquiditat, sota criteris de màxima prudència.

Per part seva, Caixa Enginyers Gestió, la gestora de fons del Grup, va incrementar en 2023 el patrimoni dels fons d'inversió fins als 1.595 milions d'euros (dels que 1.091 corresponen a fons propis gestionats), la qual cosa representa un augment del 15,5% respecte a 2022 i la col·loca més de 6 pp per sobre de la mitjana del sector, segons les dades d’INVERCO.

El 2023 la Gestora va obtenir la màxima qualificació en l'avaluació dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) en tots els mòduls avaluats, cosa que reflecteix la solidesa dels seus processos generals d'inversió sostenible i la integració dels principis de ASG (ambiental, social i governança).

A tancament de l'exercici 2023, el 72% del patrimoni complia l'article 8 de la SFDR, i 11 dels 17 fons propis van obtenir la màxima qualificació en sostenibilitat segons criteris de Morningstar. A finals 2023 la Gestora tenia més de 25.000 partícips en els seus fons.

Pel que respecta a l'operadora de bancaassegurances, el volum total de primes mitjançades va ser de 24,6 milions d'euros, un 8,94% més que l'exercici anterior. La composició de la cartera es va distribuir entre assegurances de vida (35%), decessos (21%), llar (19%), protecció de pagaments (12%), salut (9%) i altres assegurances (10%).

 

Fundació Caixa Enginyers

La Fundació Caixa Enginyers ha continuat amb la seva activitat de promoció social, adaptant-la al nou propòsit del Grup. Durant 2023 s'ha reforçat la quantitat d'accions orientades a promoure la formació acadèmica, l'enginyeria i la generació de coneixement. El Grup manté el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i la reducció de les desigualtats i com a mostra d'això ha destinat el 40% de la inversió social de la Fundació a projectes de sensibilització i protecció del medi ambient i a projectes per al suport i acompanyament a col·lectius vulnerables.

El 2023, la Fundació Caixa Enginyers va desenvolupar 65 projectes d'acció social i aliances de les quals s'han beneficiat més de 4.000 persones. D'altra banda, més de 130 persones han rebut beques, premis i ajudes per a la formació universitària i s'han presentat més de 220 candidatures als programes d'acceleració d'idees i emprenedoria. En total, el retorn de l'impacte social de la inversió realitzada per la Fundació es calcula en una ràtio de 5,2, el que suposa una inversió social de més de mig milió d'euros.


 

Perspectives per al 2024

Per a l'exercici en curs, el Grup Caixa Enginyers espera un context macroeconòmic marcat per la incertesa i protagonitzat per la progressiva reducció de la liquiditat derivada de les polítiques del Banc Central Europeu (BCE), la feblesa de la demanda de finançament hipotecari, una menor demanda de finançament d'inversions per part de les empreses a causa d'unes condicions financeres més exigents, que es conjuguen amb una deterioració econòmica, especialment als països que tradicionalment han estat tractors d'Europa.

En aquest context, el Grup Caixa Enginyers assumeix el repte de créixer en volum de negoci més d'un 9%, augmentar la seva base social i continuar reforçant la seva solvència mantenint la seva prudència en la gestió de riscos. Per a assolir aquests objectius, l'entitat preveu construir sobre les principals fortaleses del Grup, que estan relacionades amb la generació de valor i un compte de resultats consistent i la seva capacitat per a créixer preservant la qualitat de servei i la personalització de la relació amb els socis i sòcies. Grup Caixa Enginyers pretén reforçar la seva estructura de negoci dual, amb un model de banca de serveis (ingressos via comissions) i banca de balanç (ingressos via interessos) a través dels 4 segments de socis als que es presten els serveis: Banca de particulars, Banca Personal/Premium, Banca d'Empreses i Majorista i Banca d'Administracions Públiques.

Un dels projectes més destacats d'aquest 2024 és CE#Apropa, un projecte de col·laboració públic-privada mitjançant el qual, a través de tres oficines bancàries mòbils, l'Entitat oferirà els seus serveis d'assessorament financer a més de 237.000 persones que viuen en 313 municipis catalans sense oficines bancàries ni caixer automàtic. La iniciativa es desenvoluparà durant la segona meitat de l'any i té com a objectiu promoure i millorar la inclusió financera i també digital per al conjunt de la societat.

Aplicacions anidades
Ves Superior